آموزش تجار بازرگانان وتولید کنندگان بر توسعه صادارت

آموزش،  به‌معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می‌‌باشد.(معین، محمد 1385: 52) وسیله انتقال مواریث کهن فرهنگی، اخلاقی، دینی و عرفانی هر جامعه است. فرهنگ اقوام مختلف بر آموزش صحیح استوار است. هدف از آموزش‌وپرورش، توسعه افکار انسان‌ها و ایجاد ژرف‌نگری و خلاقیت، خودآگاهی، آزاداندیشی و

تعالی در جامعه است. فرهنگی که همراه با تفکر انسان رایانه به‌وسیله آموزش انتقال یابد، به استقرار روابط مطلوب و حسن تفاهم و همبستگی فکری و پرورش اندیشه‌ها و تعالی شخصیت انسان می‌انجامد.

آموزش، موجب پرورش شعور اجتماعی در مسئولیت‌پذیری و آگاهی می‌گردد. آموزش، انسان‌ها را آرمان‌خواه هدف‌گرا، مختار و سازنده می‌سازد. ابرمردان و دانش پروران تاریخ که موجب پرورش و رشد افکار عمومی جامعه شده‌اند، ساخته و پرداخته فرهنگ‌هایی هستند که دانش را با ابزار آموزش و به‌عنوان میراث یک قوم از نسلی به نسل دیگری انتقال داده‌اند؛ اکسیر آموزش باعث پیوند اندیشه‌های خلاق و قلب‌های حساس شده و انسان‌ها را به‌صورت خلقی یکدل و همسو برای سازندگی مرزوبوم‌هایشان به پویائی درمی‌آورد. آموزش، به چهره معرفت و جوهر حقیقت جلا می‌بخشد. جهان‌شناسی، جهان‌نگری توحیدی، خداشناسی بر پایه آموزش استوار است. برای رسیدن به این هدف‌ها و موهبت‌ها باید در جستجوی ابزار و روش‌های کارساز و معقول برای انتقال آموزش باشیم. تا شیوه‌ای اثربخش، هم آموزش‌دهنده و هم آموزش‌گیرنده با سهولت و احساس تعلق‌خاطر برانگیخته‌شده و با به زیر آوردن چرخ نیلوفری، بشریت را از سرگردانی رهایی بخشد.

همانطور که درشکل 2-2 دیده می شود ایجاد تغییر در رفتار از دو جنبه مورد ارزیابی قرار گرفته است؛یکی دشواری ودیگری زمان موردنیاز.این تغییردرسازمان ها،شرکت هاوغیره شامل پنج مرحله می باشد:که ازتغییردردانش شروع وبعدبه تغییربینش ،تغییردررفتارفردی ونهایتاًبه تغییررفتارجمعی می انجامد.که باتوجه به شکل هرچه به سمت تغییر رفتارجمعی می رویم نیازمندزمان بیشترودشوارترمی باشدکه این امرباکارگاه های آموزشی میسروآسان ترمی گردد.