تحقیق رایگان درمورد تحلیل عاملی تأییدی

0 Comments

نشان داده شده است.
جدول 4-6. محاسبه پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
بعد
کل پرسشنامه
57
0971
تکنولوژی
12
0.922
منابع انسانی
8
0.819
کسب‌وکار
6
0.897
مشتری‌مداری
6
0.837
متمایز‌سازی مشتریان
3
0.822
درک متقابل
6
0.855
مدیریت دانش و یادگیری
3
0.760
فرهنگ
3
0.822
کیفیت اطلاعات مشتری
2
0.747
عملکرد ارتباط با مشتری
3
0.759
عملکرد کلی بانک
5
0.888
از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه(71/0) و هرکدام از متغیرها بزرگتر از 7/0 است، لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار می‌باشد.
4-4- روایی پرسشنامه
در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل‌ اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق می‌پردازیم.
4-4-1- قابلیت‌های زیرساختی
در مدل مفهومی پژوهش سازه قابلیت‌های زیرساختی توسط پنج متغیر تکنولوژی، منابع انسانی، کسب‌وکار، فرهنگ، مدیریت دانش و یادگیری اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین در ادامه ابتدا به تحلیل عاملی تأییدی هریک از این متغیرها و سپس به تأیید مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی می‌پردازیم.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-4-1-1- متغیر تکنولوژی
متغیر تکنولوژی توسط 12 سؤال سنجیده می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-7) نشان داده شده است.
جدول 4-7. آزمون KMO و بارتلت متغیر تکنولوژی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.939
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
1.647E3
df
66
Sig.
.000
نتایج جدول(4-7) حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی در شکل(4-1) نشان داده شده است.
شکل4-1. مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی
معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-8) نشان داده شده است.

جدول4-8. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی
Estimate
Standardized
Regression Weights
S.E.
C.R.
P
s12
<---
تکنولوژی
1.000
.708
s11
<---
تکنولوژی
.956
.703
.088
10.842
***
s10
<---
تکنولوژی
.823
.594
.090
9.182
***
s9
<---
تکنولوژی
.914
.661
.090
10.204
***
s8
<---
تکنولوژی
1.128
.740
.099
11.407
***
s7
<---
تکنولوژی
1.026
.710
.094
10.940
***
s6
<---
تکنولوژی
.962
.727
.086
11.209
***
s5
<---
تکنولوژی
.978
.706
.090
10.889
***
s4
<---
تکنولوژی
.946
.735
.083
11.329
***
s3
<---
تکنولوژی
1.016
.762
.087
11.730
***
s2
<---
تکنولوژی
.942
.716
.085
11.038
***
s1
<---
تکنولوژی
.976
.700
.090
10.797
***
همان‌طور که نتایج جدول(4-8) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. براساس یافته‌های فوق، سؤال 3 بیشترین سهم و سؤال 10 کمترین سهم را در تبیین سازه تکنولوژی دارند. شاخص‌های برازندگی مدل در جدول(4-9) ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می‌توان اذعان کرد تمامی شاخص های برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراین تناسب داده‌های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه تکنولوژی مورد تأیید می‌باشد.
جدول4-9. شاخص‌های برازندگی مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی
شاخص تناسب
RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول
نتیجه
2.472
0.075
0.952
0.903
0.922
0.940
0.952
4-4-1-2- سازه منابع انسانی
سازه منابع انسانی توسط 8 سؤال سنجیده می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-10) نشان داده شده است.
جدول 4-10. آزمون KMO و بارتلت سازه منابع انسانی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.809
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
751.019
df
28
Sig.
.000
نتایج جدول(4-10) حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی در شکل(4-2) نشان داده شده است.
شکل4-2. مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی
معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-11) نشان داده شده است.

جدول4-11. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی
Estimate
S.E.
C.R.
P
s20
<---
منابع انسانی
1.000
s19
<---
منابع انسانی
.918
.098
9.378
***
s18
<---
منابع انسانی
.863
.091
9.434
***
s17
<---

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *