دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

2- یافته­های توصیفی

 

در این فصل، براساس جدول شماره 4–1، یافته­های توصیفی پژوهش در قالب میانگین، انحراف استاندارد، کمینه، بیشینه متغیر­های واسپین و کمرین در آزمودنی­ها ارائه شده­اند.

 

جدول 4- 1: آمار توصیفی واسپین و کمرین

متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد کمینه بیشینه تعداد
واسپین

(پیکوگرم در میلی لیتر)

تمرین 34/2 16/1 00/1 31/4 16
کنترل 73/12 39/3 45/6 55/17 12
کمرین

(نانوگرم در میلی لیتر)

تمرین 31/52 95/13 41/30 82/76 16
کنترل 59/21 85/6 97/11 35/33 12
وزن آزمودنی‌ها تمرین 77/216 16/14 195 245 16
کنترل 23/230 82/19 210 270 12

 

همانگونه که در جدول 4-1 مشخص می باشد، میانگین واسپین در گروه کنترل (73/12 پیکوگرم در میلی‌لیتر) نسبت به گروه تمرین (34/2 پیکوگرم در میلی­لیتر) بالاتر می­باشد. از طرف دیگر میانگین کمرین در گروه تمرین (31/52 نانوگرم در میلی لیتر) نسبت به گروه کنترل (59/ 21 نانوگرم در میلی لیتر) بالاتر می باشد.

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی