دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)94

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

تکه ای از متن پایان نامه :

2-3-10 تفکر راهبردی و هوشمندی رقابتی

ضعف تفکر استراتژیک مدیران ارشد بنگاهها و سازمانها، موجب می‎شـود آنهـا از فرصـت‎هـای جدید محروم شوند، لذا، مجهزشدن مدیران ارشد به قابلیت‎های راهبـردی ، ضـروری و حیـاتی بـه نظر می‎رسد.ماهیت تفکر راهبردی نشانگر فهیم و بصیرشدن نظام سازمانی و انسـانی اسـت. ایـن بصیرت کمک می‎کند تا در شرایط پیچیده کسب وکار:

واقعیتهای بازار و قواعد آن به درستی شناخته گردد؛ 2. ویژگیهای جدید بـازار زودتـر از رقبا کشف گردد؛ 3.  جهش‎های (ناپیوستگیهای) کسب و کار درک گردد؛ . 4 بـرای پاسـخگویی بـه این شرایط، راهکارهای بدیع و ارزش‎آفرین خلق گردد. تفکر راهبردی، مدیر را قادر می‎کند عوامـل مؤثر در تحقق اهداف و دلیل این تأثیر را درک کند، همچنین، درک کنـد کـه چگونـه ایـن عوامـل برای مشتری ارزش می‎آفریند؟ این بصیرت نسـبت بـه عوامـل تأثیرگـذار درخلـق ارزش، قـدرت تشخیص ایجاد می‎کند. بدون این تشخیص، صرف منابع (مادی و غیرمادی) سازمان بـرای دسـتیابی به موفقیت، بیحاصل خواهد بود. کنایچیاومی در کتاب تفکر یک استراتژیست اظهـار مـی‎کند “اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قدر به هم خود و کارمندانتان فشـار روحـی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام، نتیجـه‎ای جـز سـردرگمی و شکسـت حاصـل نخواهـد شـد » . تفکـر راهبردی، فرایندی خلاقانه و واگرا می باشد و با چشم‎انداز و دورنمای طراحی راهبران سازمان مرتبط می باشد (حمیدیزاده، 1388، ص35). این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه

 مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)