دانلود پایا نامه ارشد: رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق …

0 Comments

عنوان : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: حسابداری

عنوان :

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما : دکتر زهرا لشگری

استاد مشاور : دکتر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………… ۹
۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۲- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۴- پرسش پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۵- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۵-۱-اهداف علمی پژوهش …………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۵-۲- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۶- تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۷- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۱۴
۱-۷-۱-قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………… ۱۴
۱-۷-۲-قلمرو زمانی پژوهش ………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۷-۳-قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۸- متغیرهای پ‍ژوهش………………………………………………………………………………….. ۱۵
۱-۹- ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………… ۱۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………… ۸
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲- مفاهیم و تعاریف ریسک………………………………………………………………………… ۹
۲-۳- عوامل ریسک ………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۴- دسته بندی ریسک………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۵-انواع ریسک…………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۵-۱- ریسک غیر سیستماتیک……………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۵-۲- ریسک سیستماتیک…………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۵-۲-۱- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک………………………………………….. ۱۰
۲-۵-۲-۲- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک……………………………………….. ۱۰
۲-۶- تخمین بتای تاریخی……………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۶-۱- صحت بتای تاریخی…………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۷- بتای اساسی………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۸- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک………………………………………… ۱۰
۲-۹- ریسکهای ناشی از شرکت………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۹-۱- ریسک تجاری…………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۹-۱-۱- عوامل موثر در ریسک تجاری…………………………………………………………… ۱۰
۲-۹-۲- ریسک مالی……………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۹-۳- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۹-۴- ریسک کاهش قیمت سهام……………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱۰- ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱۱- اندازه گیری ریسک اعتباری…………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۱۲- رتبه بندی اعتباری…………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱۳- ارزیابی ریسک اعتباری………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۱۴- کنترل وپاسخ ریسک…………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۱۵- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری……………………………………………………. ۱۰
۲-۱۶- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری…………………………………………………. ۱۰
۲-۱۷- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری…………………………………………… ۱۰
۲-۱۸- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری…………………………………………………………. ۱۰
۲-۱۹- اهداف توسعۀ نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری………………………………. ۱۰
۲-۲۰- متدولوژی اجرایی………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲۰-۱- اعتبارسنجی……………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲۰-۲- مدیریت سبد وام……………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲۱- زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک……………………………………………. ۱۰
۲-۲۲- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲۲-۱- پیشینه خارجی پژوهش……………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲۲-۲- پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲۳- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده……………………………………………………………. ۱۰
۲-۲۴- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۱۰

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۲- تعریف پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۳- روش پژوهش………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۴- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۵- جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۵-۱- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۶- تعداد نمونه گیری…………………………………………………………………………………… ۵۳
۳-۷- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………….. ۵۳
۳-۸- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۸-۱- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۸-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش …………………………………………………………………. ۵۵
۳-۸-۳- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۹- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………. ۵۵
۳-۱۰- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها………………………………………………….. ۵۵
۳-۱۰-۱- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۱۰-۲- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۱۰-۳- متغیر کنترلی…………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها…………………………………………… ۵۷
۳-۱۱-۱- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………… ۵۷
۳-۱۱-۲- آزمون فروض کلاسیک……………………………………………………………………… ۵۷
۳-۱۱-۲-۱- نبود خود همبستگی……………………………………………………………………… ۵۷
۳-۱۱-۲-۲- واریانس ناهمسانی جملات باقیمانده و اصلاح آن……………………………….. ۵۷
۳-۱۱-۲-۳- هم خطی اصلاح آن……………………………………………………………………… ۵۷
۳-۱۱-۳- روش های آزمون فرضیات……………………………………………………………………. ۵۷
۳-۱۱-۴- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده……………………………………………. ۵۷
۳-۱۱-۵- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………. ۵۷
۳-۱۱-۵-۱- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسیون…………………………………………….. ۵۷
۳-۱۱-۵-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………. ۵۷
۳-۱۱-۶- روش استفاده از داده ها……………………………………………………………………… ۵۷
۳-۱۱-۶-۱- آزمون ها……………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۱۱-۶-۱-۱- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۱۱-۶-۱-۲- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۱۱-۶-۲- مزایای استفاده از داده های تلفیقی……………………………………………………. ۵۷
۳-۱۲- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۵۷
فصل چهارم: تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۲- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………. ۶۶
۴-۴- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۵- نتایج آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۶- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۶-۱-آزمون وایت………………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۶-۲-آزمون براش گادفری……………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۶-۳-نتایج آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۷- نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۷-۱-آزمون وایت………………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۷-۲-آزمون براش گادفری……………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۷-۳-نتایج آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۸- خلاصه نتایج تحقیق……………………………………………………………………………….. ۶۹
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات…………………………………………………………. ۷۴
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………. ۷۵
۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه اول…………………………………………………………… ۷۶
۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه دوم………………………………………………………….. ۷۶
۵-۳- بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………….. ۷۷
۵-۴- نتایج جانبی حاصل از پژوهش …………………………………………………………………. ۷۷
۵-۵- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۷۷
۵-۶- پیشنهادات برای پژوهش آینده…………………………………………………………………… ۷۸
۵-۷- محدودیت ها و موانع پژوهش …………………………………………………………………. ۷۸
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. ۸۰
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… ۸۳
چکیده انگلیسی
چکیده
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسیرابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر(بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد ۱۵۲ شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۷بررسیشدهاست.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفیقی) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانمی دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنین این رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نیز به همین صورت است.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب
 
 
بیان مسئله
ضرورت انجام پژوهش
پرسش پژوهش
اهداف پژوهش
تبیین فرضیه های پژوهش
قلمرو پژوهش
تعریف مفاهیم و متغیرها
ساختارکلی پژوهش
خلاصه فصل
 
 
۱-۱- مقدمه
مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است، یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرنداز طرفی دیگر امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می باشد.علاوه بر این انعطاف پذیری مالی معمولا یک موضوع ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود.
انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی با اتفاقات آینده است انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند(سوکبایون[۱]،۲۰۰۷). از طرفی با توجه به اینکه در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است وبا توجه به اینکه انعطاف پذیری مالی از نظر بیشتر استفاده کنندگان با اهمیت محسوب می شود، بنابراین پژوهش حاضر به در ادامه به بررسی تشریح بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، سوال، فرضیات تحقیق و…. می پردازد.
 
تعداد صفحه : ۱۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]