دسته بندی الگوهای نیازسنجی آموزش

دسته بندی الگوهای نیازسنجی آموزش

تاکنون دسته بندیهای متفاوتی از الگوهای نیاز سنجی آموزشی ارائه شده است که در یک دسته بندی کلی ،روشها و فنون نیازسنجی را می توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

۱-الگوهای هدف محور

در این دسته از الگو های نیازسنجی،شناسایی وضع موجود ،تعیین آرمانها و مقایسه این دو ،اساس کار سنجش نیازها را تشکیل می دهند.از مهمترین الگو هایی که دراین طبقه بندی جای می گیرند عبارتند از:الگوی کلاسیک کافمن،الگوی استقرایی کافمن ،الگوی قیاسی کافمن،الگوی پیشنهادی کلاین.نقطه مشترک تمام این الگوه آن است که اولا از مجموعه ای از تکنیکها بهره می جوید و ثانیا با وجود تفاوتهای موجود میان آنها ،همواره به نحوی با تعیین اهداف سازمان یا برنامه سرو کار دارند.

۲-تکنیک ایجاد توافق(توافق محور)

این تکنیک ها ابزار کارنیازسنجی را تشکیل می دهند و در صورتی که در قالب یک طرح تدوین شوند ،اطلا عات مفیدی را بدست می دهند.

هسته مشترک  تمام این تکنیکها در این است که دصدد جمع آوری و ایجاد توافق بین نظرات و عقاید افراد مختلف در ارتباط با مساله یا نیاز خاصی هستند.مهمترین تکنیکهایی که دراین طبقه جای می گیرند عبارتند از:تکنیکهای دلفای،تکنیک فیش بول،تکنیک تل استار،و مدل سه بعدی.

 

۳-تکنیک مسئله محور

این تکنیکها همانگونه از اسم آنها پیداست،در صدد مشخص کردن نقاط ضعف ومسایل و مشکلات سازمان یا کاستیهای موجود در عملکرد افرد هستند تا بر اساس شناسایی این مسائل و معضلات و پیشنهاد اقدامات اصلاحی ،راندمان و بازده کلی سازمان و افراد را افزایش دهند. مهمترین تکنیکهایی که دراین طبقه جای می گیرند عبارتند از تکنیک هرم یا درخت خطا،تکنیک رو یداد مهم یا بحرانی ،تکنیک آزمون وظایف کلیدی و تکنیک تجزیه و تحلیل شغل.