عوامل موثر بر کیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی مشتری

1- قابلیت اعتماد[1]:میزان خرابی کالا و جلب اعتماد از طریق وفای به عهد

2- میزان پاسخگویی و جوابگو بودن[2]:احساس مسئولیت کردنو سرعت و انعطاف در مقابل نیاز مشتری

3- محسوس بودن[3]: امکانات فیزیکی و کادر انسانی وضع ظاهری کارکنان و تجهیزات

– سهولت دسترسی به خدمات[1]: گوش به زنگ بودن، تحویل سریع از موعد اعلام شدهو ایجادتعاونیهای محلی برای دسترسی ساده

5- ارتباطات[2]:شنیدن صدای مختلف مشتری با خلاقیت و شعور هنری

6- تواضع و ادب[3]: فروتنی در رفتار و داشتن برخورد گرم

7- اعتبار داشتن و قابل قبول بودن[4]: کمتر از توان قول دادن و بیشتر از قول عمل کردن

8- راحتی و آسایش[5]: لذت درک شده از سوی مشتری ذر مقابل استفاده از کالا و خدمات

9- با محبت بودن[6]:بر خورد انسانی عالی

10- رسیدگی[7]: مفید بودن بررسی اثر بخش

11- دقت[8]: توجه همه جانبه از طراحی تا خدمات پس از فروش

12- تعهد[9]: صداقت و انصاف که متضمن راستی و درستی است

– انسجام[1] و یکپارچگی فنی، کاربردی :

14- عملکرد[2]: تجربیات قبلی و انجام وظیفه با دقت

15- قابلیت دوام[3]: طول عمر مفید ، خرید دائمی

16- قابلیت تعمیر پذیری[4]: سهولت و سادگی تعمیر و نگهداری محصول

17- ویژگیها[5]: محصول چه کارها و خدماتی را ارائه میدهد.