معیارهای تلفیق در برنامه درسی

–  معیارهای تلفیق در برنامه درسی

چهار معیار در تلفیق برنامه درسی مورد توجه اکرمن بوده است(اکرمن،1989)

1- روایی درون رشته­ای : به این معنا که مضمون و مباحث، استانداردهای آموزشی در آن رشته سازگار باشد.

2- روایی بین­رشته­ای :صرف وجود یک مضمون ­اصلی که همچون چیزی محتوای مربوط به ­رشته­های گوناگون را به هم پیوند می­دهد کافی نیست در نور دیدن مرزهای سنتی مواد درسی باید معرف امتیاز قابل تردید برای آموزش محتوای رشته نیز باشد.