منابع پایان نامه با موضوع قدامه،، ۸،، النسائی،، همان،

والشؤون الإسلامیه الکویت، الموسوعهالفقهیه الکویتیه، ج ۲۱، صص ۵۷ – ۵۲.
۱۹۶. الکاسانی، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۲۵۱؛ابن قدامه، المغنی، ج ۸، ص ۲۷۱؛ الشربینی، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۷.
۱۹۷. النسایی، سنن النسائی، ج ۸، ص ۴۱، ح ش:۴۷۹۳.آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است: الآلبانی، صحیح و ضعیف سنن النسائی، ج ۱۰، ص۳۶۵.
۱۹۸.الکاسانی، همان، ص ۲۵۲؛ابن قدامه، همان، ص ۲۷۲_ ۲۷۱؛ابن جزی، القوانین الفقهیه، ص ۲۲۶.
۱۹۹. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۴، ص ۱۵۴.

دیدگاهتان را بنویسید