موج اول و دوم تجارت الکترونیک و مقایسه آن ها

در موج اول تجارت الکترونیک وب‌سایت‌ها و بویژه سایت‌های تجاری عمدتاً به زبان انگلیسی بودند. ویژگی موج دوم بین‌المللی بودن آن است، به نحوی که در آن فروش در کشورهای مختلف به زبان‌های مختلفی انجام می‌شود. در موج اول دسترسی راحت به سرمایه‌های مورد نیاز برای شروع کار باعث شد که تاکید بیش‌ازحدی به راه اندازی شرکت‌های بزرگ تجارت الکترونیک،

سرمایه‌گذاران را به وجد آورده و آن‌ها میخواستند که فارغ از میزان هزینه‌ها و میزان ضعف ایده‌های مربوطه در این کارها شرکت کنند. در موج دوم شرکت‌های استقرار یافته از سرمایه‌های داخلی خود برای سرمایه گذاری تدریجی در فرصت‌های تجارت الکترونیک استفاده می‌کنند. این سرمایه گذاری‌های سنجیده و دقیق کمک کرده است که تجارت الکترونیک هر چند آهسته اما به‌صورت ثابت رشد کند. (اشنایدر، 2009)

مدل‌های کسب‌وکار اینترنتی

مدل کسب‌وکار بیانی است از اینکه یک شرکت چگونه منافع خود را در طی زمان حفظ می‌کند شناسایی و تعریف مدل کسب‌وکار از آن جهت حائز اهمیت است که روش انجام تجارت را به شرکت‌ها نشان می‌دهد و درک رسالت و اهداف شرکت‌ها را امکان پذیر می‌سازد. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک از دیدگاه‌های متفاوت مورد طبقه بندی قرارگرفته است اما بهترین مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک مدل هایی است که باعث سودمندی شرکت از طریق افزایش درآمد و کاهش هزینه می‌شود (خداداد حسینی و دیگران، 1358).