پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

تکه ای از متن پایان نامه :

ب) متغیر وابسته[1] متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی در ان می باشد به عبارت دیگر آن یک متغیر اصلی می باشد که به صورت یک مساله حیاتی برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد(همان منبع:75)

در پژوهش حاضر متغیر وابسته در فرضیه اصلی توانمند سازی و در فرضیه فرعی به ترتیب احساس شایستگی، استقلال، احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن شغل و اعتماد(امنیت) می باشد.

1-1-   چهارچوب نظری تحقیق

هر پژوهش یک چارچوب نظری دارد، چارچوب نظری، الگویی می باشد که فرد پژوهشگر بر اساس آن درمورد روابط بین عوامل که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند.(خاکی،1387، 163)

ریشه کلمه انگلیسی یادگیری، نشان می دهد که با معدل چینی خود، معنایی یکسان دارد. این کلمه در واژه هند و اروپایی با عنوان “lies” به معنی ” رد گذاشتن” یا ” شیار شیار کردن” دارد. یادگیری یعنی کسب تجربه از طریق پی گیری یک رد یا مسیر در طول عمر(سنگه و همکاران، 1388، 60).

5- یادگیری گروهی[2]: همه اعضای این سازمانها برای به اجرا در آوردن برنامه های مورد توافق، همکاری کنند.

گاروین[3] و بعضی از صاحبنظران دیگر با تسری مصادیق مدل سیستم باز به سازمان و در نظر گرفتن قابلیتی نظیر مغز بشر، برای آن مدل، این نظریه را توسعه دادند.  گاروین براین باور می باشد که یادگیری سازمانی درست مثل یادگیری انسانی سه مرحله دارد:

  • شناخت[4]( یادگیری مفاهیم جدید)
  • رفتار[5](توسعه مهارتها و توانایی های جدید)
  • عملکرد[6](انجام کار، به طور واقعی)

تحقق هر سه مرحله فوق، مستلزم آن می باشد که فاصله موجود میان نظریه و اقدام حذف گردد (رضائیان،1387، 67-66)

 

قابل ذکر می باشد که پژوهش حاضر برای ارزیابی  مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) از الگوی نیف[7](2001) بهره گیری شده می باشد.

توانمندسازی به صورت عام از ابتدای آفرینش بشر وجود داشته می باشد. زندگی گذشته بشر و روند تکاملی آن در طول تاریخ، گویای این موضوع می باشد. از این دیدگاه می توان کلیه کوشش های صورت گرفته برای سازگاری با اقلیم، صیانت نفس و بهره گیری بیشتر از توان موجود در بشر را توانمند سازی نامید.

در یکی از بهترین مطالعات تجربی انجام شده در مورد توانمندسازی تا به امروز، اسپریتزر (1992)[8]با در نظر داشتن الگوی توماس و ولت هاوس(1990)، توانمندسازی سازمانی را به عنوان یک مفهوم انگیزشی متشکل از چهار  بعد: شایستگی[9]، استقلال[10]، معنی دار بودن[11] و تاثیر گذاری[12] تعریف کرده اند.

[1] Dependent Var

[2] Team Learning

[3] David A.Garvin

[4] Recognition

[5] Behavior

[6] Performance

[7] Diane osterhouse neefe

[8] spritzer

[9] Competence

[10] Determination- Self

[11] Impact Cpersonal ConseQuence

[12] Meaning

 

 

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت