0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکده مدیریت گروه بازرگانی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش: بیمه

عنوان:

تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران

استاد راهنما:

دکترعلیرضا سلوکدار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده………………………….. ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه…………………………. ۳
۱-۱- بیان مساله…………………………. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………….. ۶
۱-۳- اهداف…………………………… ۹
۱-۴- گزاره های تحقیق (فرضیه ها یا سوالات)………………. ۹
۱-۵- قلمرو تحقیق………………………….. ۱۰
۱-۶- روش انجام تحقیق…………………………..۱۰
۱-۷- تعاریف…………………………… ۱۰
۱-۸- ساختار پایان نامه………………………… ۱۳
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه…………………………. ۱۵
بخش اول…………………………. ۱۶
۲-۱- مبانی نظری حوادث ناشی از کار…………………………. ۱۶
۲-۱-۱- تعریف و مفهوم حادثه شغلی………………………….. ۱۷
۲-۱-۲- علل حوادث ناشی از کار…………………………. ۱۸
۲-۱-۳- خسارت ازکارافتادگی دایم و موقت…………………………… ۱۹
۲-۱-۴- قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور…………………… ۲۷
۲-۱-۵- رسیدگی به درخواستهای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور……… ۲۷
۲-۱-۶- پیشگیری از سانحه…………………………. ۳۸
۲-۱-۷- مراحل رسیدگی………………………….. ۴۰
۲-۱-۸- تکنیک های حل مشکلات…………………………… ۴۲
۲-۱-۹-اپراتور تجهیزات…………………………… ۴۴
۲-۱-۱۰- روش های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار…… ۴۵
بخش دوم…………………………. ۴۷
۲-۲- پیشینه تحقیق………………………….. ۴۷
جمع بندی………………………….. ۵۶
فصل سوم:روش پژوهش
۳-۱- مقدمه…………………………. ۵۸
۳-۲- نوع پژوهش…………………………… ۵۸
۳-۳- جامعه آماری………………………….. ۶۰
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات…………………………… ۶۱
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها و سنجش متغیرها………………………… ۶۲
۳-۶- مدل تحقیق و محاسبات متغیرها………………………… ۶۲
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………۶۲
فصل چهارم:روش پژوهش
مقدمه…………………………. ۶۸
۴-۱- تحلیل توصیفی حوادث شغلی………………………….. ۶۸
۴-۱-۱- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر نوع حادثه…………………………. ۶۸
۴-۱-۲- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر علت وقوع حادثه………………. ۷۰
۴-۱-۳- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر گروه های سنی…………………. ۷۲
۴-۱-۴- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر جنسیت…………………………… ۷۳
۴-۱-۵- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر وضعیت تاهل………………….. ۷۴
۴-۲- بررسی آماری ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی با انواع سوانح…….. ۷۵
۴-۲-۱- جدول متقطع توزیع جنسیت-حوادث…………………………… ۷۵
۴-۲-۲- جدول متقطع توزیع وضعیت تاهل-حوادث…………………………… ۷۷
۴-۲-۳- جدول متقطع توزیع سن-حوادث…………………………… ۷۸
۴-۳- تبیین وزن و اهمیت علل وقوع حوادث…………………………… ۸۰
۴-۴- راهکاری برای مبارزه با سوانح شغلی………………………….. ۸۵
فصل پنجم:خلاصه ونتیجه گیری
مقدمه…………………………. ۹۲
۵-۱- خلاصه و بحث…………………………… ۹۳
۵-۲- مقایسه با مطالعات پیشین………………………….. ۹۸
۵-۳- محدودیت های پژوهش……………………………. ۱۰۰
۵-۴- پیشنهادات…………………………… ۱۰۱
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی………………………….. ۱۰۱
۵-۴-۲- پیشنهادات به پژوهشگران…………………………. ۱۰۲
فهرست منابع………………………….. ۱۰۳
چکیده:
امروزه حوادث شغلی یکی از مهم ترین مشکلات همه جوامع محسوب می شوند. در این تحقیق به شناسائی علل حوادث، انواع حوادث و پیامدهای آن یعنی فوت وازکارافتادگی شغلی پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و ازنظر تقسیم بندی برحسب روش اجرا، با روش همبستگی و بر پایه داده های پس رویدادی انجام می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنانی است که دچار حادثه ناشی از کار شده اند. برای گردآوری داده ها از آمار و ارقام سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ استفاده گردیده است. داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است..
توزیع حوادث شغلی مبتنی بر نوع حادثه نشان می دهد بیشترین آمار مربوط به ضرب خوردگی، سقوط کردن و لغزیدن، شکستگی اعضا و تصادف با اجسام مختلف می باشد.بیشترین فراوانی علت وقوع حادثه عبارتند از: بی احتیاطی، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی و وسایل معیوب. تحلیل آنتروپی نشان می دهد بی احتیاطی، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی، وسایل معیوب فقدان اطلاعات از جمله مهمترین علل حوادث با توجه به پراکندگی آنها در ایجاد انواع حادثه می باشند. با توجه به نوع علل و نقش هر راهکار در مبارزه با هریک از عوامل، با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس نشان داده شده است روش ارگونومی بهترین راهکار برای جلوگیری از حوادث است.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه:
حوادث یکی از عمده ترین مشکلات مرتبط با سلامت عمومی به شمار می رود و سالیانه جان بسیاری از افراد را چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته، تهدید می کند. همچنین درصد بالایی از ناتوانی و غیبت از کار به علت وجود حوادث شغلی است، به نحوی که حوادث شغلی نقش بسیار موثری در مشکلات جهانی دارد. این پدیده نتیجه فرایند صنعتی شدن بوده و گرچه در ابتدا سبب بهبود نسبی زندگی انسان ها شد و بشریت را تحت سلطه خویش گرفت اما پایه گذار معضل جدید حوادث و بالاخص حوادث شغلی گردید. امروزه حوادث شغلی یکی از اصلی ترین مشکلات سلامت عمومی است و در کشور ایران نیز به طور کل، حوادث رتبه دوم در مرگ و میر کشور را به خود اختصاص داده است. اگرچه نسبت بالایی از آن مربوط به حوادث رانندگی می باشد اما میزان حوادث ناشی از مشاغل نیز حجم بالایی دارد. ابتلا و میرایی مرتبط با کار نه تنها سبب رنج و سختی کارگر و خانواده اش می گردد بلکه سبب افزایش هزینه های اجتماعی به دلیل از دست دادن نیروی تولید و استفاده از خدمات پزشکی و رفاه عمومی می گردد.
هر چند رشد علمی بشر در دهه های اخیر، پیشرفت صنعتی و برخورداری از امکانات و رفاه نسبی را برای او به ارمغان آورد ولی پایه گذار معضلی جدید به نام حوادث نیز شده است. به طوری که امروزه حوادث شغلی یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شوند. اگرچه تلاش های زیادی در جهت کاهش حوادث شغلی صورت گرفته است اما همچنان آمار حوادث فاجعه آمیز است به طوری که سازمان بهداشت جهانی آن را به مثابه یک اپیدمی در حوزه بهداشت عمومی قرار داده و به عنوان یک ریسک فاکتور بسیار مهم بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی قلمداد نموده است. نظر به حجم بالای حوادث شغلی و نقش آن در افزایش هزینه های کلان اقتصادی و در حوزه خرد ایجاد اخلال و دشواری در زندگی افراد، در این مطالعه کوشش شده است تا میزان تاثیر مشاغل سخت و زیان آور بر فوت و از کارافتادگی مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به شرح و بیان مساله پژوهش پرداخته خواهد شد، سپس به اهمیت و ضرورت موضوع پرداخته می شود. سپس اهداف، سوالات و فرضیه های پژوهشی مطرح می شود. در نهایت نیز تعریفی واژگان کلیدی پژوهش ارائه خواهد شد.
۱-۱- بیان مسئله
دستیابی انسان به انواع انرژیهای نوین و گسترش تکنولوژیهای جدید هر چند باعث رفاه روز افزون نسل بشر شده است ولی همگام با آن با آثار و عوارض ناخواسته ای نیز همراه بوده است. افزایش تنوع و شدت حوادث شغلی و بیماریهای ناشی از کار از جمله پیامدهی نامطلوبی هستند که با گسترش صنایع و فن آوریهای مدرن زندگی انسان و به ویژه کارکنان را مورد تهدید قرار داده است(Snashal, 2005). پیشرفت های چشمگیر صنعتی و رشد فزاینده تکنولوژی در قرون اخیر علیرغم اینکه منشا رفاه و خدمات ارزنده ای برای انسان بوده اما عوارض و مشکلات فراوانی را نیز به همراه داشته که یکی از مهم ترین آنها عوامل زیان آور در محیط های کاری می باشد که سلامت شاغلین را به شدت تهدید می نماید.
ناگوارترین پیامد حوادث شغلی، مرگ زودرس نیروی کار است. از نظر اقتصاد دانان انسانها در روند تولید، عاملی در کنار دیگر عوامل محسوب می شوند که کار آفرین اقتصادی با محاسبه تمام امور مربوط به تصمیم گیری و ریسک پذیری، نسبت به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری روی آن تصمیم می گیرد(Chandra, 2005). مرگ زودرس کارگران در اثر حوادث شغلی موجب اتلاف منابع انسانی می گردد. حفظ سلامت احاد جامعه و ارتقاء سلامتی نیروی کار، تاثیرات مثبت اقتصادی بیشتری برای جامعه ببار آورد. بهمین دلیل رعایت مسایل ایمنی و بهداشت محیط های کار یکی از دلایل وجود دخالت دولتها در بازار کار قلمداد می شود. برای آنکه دولتها بتوانند با توجه به منابع محدود خود سرمایه گذاری کنند لازم است از هزینه های تحمیلی در این زمینه آگاهی یابند(Brarua,1997).
از اهداف اولیه سازمان تامین اجتماعی استقرار بیمه های اجتماعی در جهت حفظ و صیانت از نیروهای مولد و فعال جامعه بوده است. عرضه خدماتی برای درمان بیماری ها و دوران بارداری، مقابله با سوانح یا از کار افتادگی، گذران دوران بیکاری و بازنشستگی و حمایت از بازماندگان، از جمله فعالیت های اصلی این سازمان است. در قرن اخیر ودر نتیجه پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی، بهداشتی و درمانی و نظایر آن، از میزان مرگ و میر کاسته شده و امید به زندگی بهبود یافته است. علاوه بر آن، تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان آور، تعداد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را افز ایش و نسبت وابستگی راکاهش داده و به تبع آن مشکلات و چالش هایی را برای مستمری بگیران این سازمان به وجود آورده است. به موازات افزیش کمی مستمری بگیران نقش و اهمیت اجتماعی آنان در جامعه افزون تر از هر زمان دیگر شده است. لذا با افزایش در خور ملاحظه تعداد مستمری بگیران سازمان، لزوم توجه به وضعیت این گروه را از نظر برنامه ریزی و تدارک امکانات برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت زندگی آنان، افزون تر از پیش می سازد.
مسأله عمده این پایان نامه، این است که حادثه دیدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تا چه حد تحت تاثیر حوداث شغلی در مشاغل سخت قرار گرفته اند و از این منظر چه پارامترها و مولفه هائی بر حوداث شغلی مشاغل سخت موثر است و سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت هزینه ها و سیاستها باید روی کدام جنبه های حوادث شغلی مشاغل سخت تاکید و نظارت بیشتری داشته باشد و بصورت بخصوص و ویژه تاکید بر بررسی تاثیرمشاغل سخت وزیان آور برازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران است.

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

حو ادث ناشی از کار سومین علت مرگ و میر در جهان محسوب می شوند و به عنوان یکی از مهم ترین عوامل خطر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و در حال توسعه معرفی شده اند. در مقاله حاضر با هدف شناسائی و تحلیل و بررسی مشخصات حوادث شغلی مشاغل سخت و زیان آور بیمه شدگان تامین اجتماعی به بررسی جدیدترین تحقیقات صورت گرفته روی حوادث شغلی پرداخته شده است و با بهره گرفتن از رویکرد مدلهای آماری تاثیرمشاغل سخت وزیان آور برفوت واز کارافتادگی ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران تبیین خواهد شد.
۲-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حوادث ناشی از کار حوادثی نامیده می شوند که در حین انجام وظیفه در محیط کار به وقوع می پیوندند و منجر به آسیب های کشنده یا غیرکشنده می شوند(ILO,2003). این حوادث در حال حاضر سومین علت مرگ و میر در جهان محسوب می شوند و به عنوان یکی از مهم ترین عوامل خطر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و در حال توسعه معرفی شده اند(Dorman,2000).
سازمان بهداشت جهانی، حوادث ناشی از کار را همانند یک اپیدمی در حوزه بهداشت عمومی قرار داده است(Higgins, 2003-2008). حوادث ناشی ازکار، حوادثی است که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. حوادث شغلی از ابعادانسانی، اجتماعی واقتصادی حائزاهمیت است. ابعاداقتصادی حادثه شامل هزینه های مستقیم (وقفه درکار، انتقال مصدوم به مرکزدرمانی، هزینه غرامتها… )وغیرمستقیم (وقفه درکارسایرین، هزینه ناشی ازافت کمی وکیفی محصول، آموزش وآماده سازی فردجدید، . . ) می باشد. درمقابل هرحادثه ثبت شده، ٣٠ حادثه کوچک (منجربه گرفتن خدمات سرپائی ) و ٣٠٠ خطا (منجربه اتلاف وقت، کاهش ساعات کار)رخ میدهد(مشکاتی، ۱۳۸۶).
اکثر حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری بوده و علاوه بر این که می توانند منتج به ناتوانی، کاهش درآمد و تغییر در کیفیت زندگی کارگران و خانواده آن ها شوند، تأثیرات در خور توجهی را نیز بر میزان تولیدات و اقتصاد کشورها می گذارند (Breslin and Smith,2006). از آن جا که این گونه حوادث به صورت بالقوه قابل اجتناب می باشند، رخداد آن ها توصیفی از بی توجهی، بی عدالتی و عدم رعایت قوانین می باشد(Derk et al. , 2006). همچنین برآورد شده است که تقریباً ۴۰% از تولید ناخالص داخلی در کشورها صرف خسارات ناشی از جراحت، مرگ و بیماری به علت غیبت کارگر در محیط کار، درمان، مزایای از کار افتادگی و بازماندگان می شود(NIOSH,1998).
در یک مطالعه جهانی در سال ۲۰۰۵ تعداد مر گهای ناشی از کار تقریباً ۳۱۴۷۰۰ مورد برآورد شده است. در این مطالعه همچنین میزان بروز حوادث شغلی در منطقه خاورمیانه ۹ در هر هزار نفر گزارش شد (Bentley and Haslam,2001). مطالعات قبلی نشان داده اند که خطر حوادث شغلی در افراد تازه کار بالاتر می باشد. احتمال رخداد مصدومیتهای شغلی در نوجوانان و بزرگسالان جوان نسبت به افراد مسن تر بسیار بیشتر است.
درکشورمانیز آمار حوادث ناشی ازکار روبه افزایش است. حوادث ناشی از کار مواردی همچون سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، سوختگی، برق گرفتگی، مسمومیت با گاز، غرق شدگی، کمبود اکسیژن و سایر موارد را در بر می گیرد. براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال های اخیر موارد سقوط از بلندی در حوادث ناشی از کار با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است، این آمار در سال ۱۳۸۹، ۴۳۴ نفر (دو زن و ۴۳۲ مرد) بوده اما در سال ۱۳۹۰ به ۵۷۱ مورد (سه زن و ۵۶۸ مرد) و در ده ماهه سال ۱۳۹۱ به ۶۵۸ مورد (پنج زن و ۶۵۳ مرد) رسیده است.لازم به ذکر است سقوط از بلندی عمدتا در حوادث ناشی از کار بیشترین رقم را به خود اختصاص می دهد.
همچنین در سالهای اخیر آمار مرگ های ناشی از برق گرفتگی در محل کار رشد چشمگیری داشته به نحوی که این آمار در سال ۱۳۸۹، ۱۷۳ مورد (۱۷۲ مرد و یک زن)، در سال ۱۳۹۰، ۱۸۷ مورد (۱۸۴ مرد و سه زن) و در ده ماهه سال ۱۳۹۱ شامل ۲۴۷ مورد (۲۴۶ مرد و یک زن) بوده است.
سوانح اغلب مبهم و پیچیده هستند و سانحه ای ممکن است حاصل از ۱۰ علت یا بیشتر باشد. یک تجزیه تحلیل موشکافانه سوانح به طور طبیعی ۳ دسته علت را نشان می دهد.
۱- علل اصلی
۲- علل غیر مستقیم
۳- علل غیر مستقیم
در پائین ترین سطح، یک حادثه یا سانحه نتیجه این است که یک فرد یا وسیله یک حجم از انرژی و یا ماده خطرناک که به طور ایمن قابل جذب نیست را دریافت می کند. این انرژی یا ماده خطرناک علت مستقیم حادثه است. علت مستقیم اغلب نتیجه یک یا چند اقدام غیرایمن یا شرایط غیرایمن و یا هر دو می باشد. این اقدامات و شرایط غیرایمن علل غیرمستقیم هستند. به همین صورت، علل غیرمستقیم اغلب قابل تشخیص و شناسایی هستند. به عنوان مثال مدیریت ضعیف، تصمیم گیری غلط یا عوامل محیطی و شخصی قابل شناسایی هستند.
در دهه های اخیر سعی شده با بهره گرفتن از آموزش های علمی و عملی، فناوری های مختلف و وضع قوانین مورد نیاز، میزان مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور محیط کار کنترل و در حدود مجاز قرار گیرد اما با این حال با خطرات عمده ای که مشاغل پر خطر دارند، این امر تقریبا غیر ممکن می باشد و همانطور که از گزارشات بین المللی در دنیا مشاهده می گردد این آمار با گسترش فناوری و بالا رفتن تعداد مشاغل سخت رو به افزایش می باشد. مشاغل سخت و ازکارافتادگی های ناشی از آن علاوه بر اینکه باعث بروز مسائل و مشکلاتی برای خود کارگر می شود، باعث بروز مشکلات اجتماعی می شود که علاوه برآن، مشکلاتی را هم برای شرکت های بیمه به وجود می آورندکه مجبور به پرداخت هزینه های ناشی از بیمه کارگرانی که در حین انجام کار دچار حادثه و سانحه شده اند، می باشند.
حوادث و بیماری های ناشی از کار، هزینه های زیادی را بر افراد، صنایع و اقتصاد ملی کشور ها تحمیل می کنند که این رقم در حدود ۴۸٫۵ میلیون دلار در سال تخمین زده می شود. برای پی بردن به همه این هزینه ها لازم است ارزیابی های اقتصادی دقیقی صورت پذیرد تا بتوان راهکارهای موثری را برای کنترل و کاهش آن ها در نظر گرفت. امروزه افزایش ضریب ایمنی کار و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از آن، دولت ها و مدیران سازمان های پیشرو را در جهت استقرار سیستم های مدیریت HSE [1]در همه بخش های صنعت و خدمات سوق داده است. یکی از مسایلی که در سیستم مدیریت HSE برای کنترل و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار به آن توجه شده است، انجام محاسبات مالی و برآوردهای اقتصادی از حوادث و بیماری های ناشی از کار در جهت کنترل، کاهش و پیشگیری از وقوع آنهاست.(محمدفام،بابائی،رفیعی امام،فارسی،۱۳۸۸)
سازمان تامین اجتماعی در داخل کشور سالانه هزینه های هنگفتی را برای جبران خسارت ها و حادثه ها پرداخت می کندکه باشناسایی عوامل موثر برخسارات وحوادث، علاوه برتامین سلامت افراد، این هزینه هارامیتوان تامیزان قابل توجهی کنترل کردوکاهش داد. از آنجایی که مطالعه موردی این تحقیق، سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن می باشد این تحقیق می تواند درسازمان مذکور قابل استفاده باشد و همچنین به دلیل جدید بودن این پژوهش، می تواند راهگشای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.
[۱] مخفف سه حرف اول سه واژه است:HSE
به معنای بهداشتHealth
یه معنای ایمنیSafety
به معنای محیط زیستEnvironmental
HSE بطورکلی منظور از سیستم مدیریتی
عبارتست ازایجاد نظامی هدفمندوسازماندهی شده بابرنامه ریزی خاص که باتهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی و استانداردها و مقررات جاری دریک سازمان استقرار یافته و مورد بازنگری قرار میگیرد.
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]