لیست کلمات مترادف فارسی حرف پ

.estp-changedby-essin a{color: #1a1300 !important} پابرجا: 1 استوار، برقرار، پایدار، ثابت، ثابت قدم، راسخ، قرص، محکم، مستقر 2 دایم، جاوید، همیشگی & 1 سست 2 موقتی پابرجایی: استقامت، استواری، ثبات &... متن کامل

Read More

لیست کامل کلمات مترادف فارسی حرف ب

.estp-changedby-essin a{color: #1a1300 !important} ... متن کامل

Read More

لیست کامل کلمات مترادف فارسی حرف الف

.estp-changedby-essin a{color: #1a1300 !important} ... متن کامل

Read More