پایان نامه رشته مدیریت : ارتباط با مشتری

کسب وکار می باشد. جهت یابی اطلاعات رابطه بین اطلاعات ذخیره شده ناشی از سالها تعامل با مشتریان در موقعیت های مختلف و نیز دانش مورد نیاز بمنظوردستیابی به موفقیت در مفاهیم بازاریابی... متن کامل

پایان نامه رشته مدیریت : روش نمونهگیری

پژوهش حاکی از ناکارا بودن بازار در تآمین نیازهای مشتریان، افزاریش انتظارات گردشگران مذهبی و رضایت کمتر ایشان از وضعیت موجود است. در این پژوهش عامل مؤلفه های خاص مذهبی در سال 91 از... متن کامل

پایان نامه رشته مدیریت : مدیریت ارتباط با مشتری-فروش فایل

مدیریت ارتباط با مشتری شرکت (CRM) عنصری حیاتی در دانش مدیریت عملکردی شرکت می باشد که به ادغام منابع داخلی و خارجی برای راهنمایی مدیران و پرسنل حوزه بهبود و توسعه و ارائه ارزشهای شرکت می... متن کامل

پایان نامه رشته مدیریت : فرصت های کارآفرینانه

د میآیند.      لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت            دومین منبع فرصت، نبود پیوستگیها است. ناپیوستگی ها در محیط کسب و کار فرصتی برای فروش کالا یا... متن کامل

تحقیق با موضوع پایگاه اقتصادی

بازدارندگی از قوانینمتغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنیداری تعدادکنترلهای اجتماعی .245 .000 381ناکامی منزلتی 445.- .000 376آگاهی از قوانین .372 .000 384 4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و... متن کامل

تحقیق با موضوع راهنمایی و رانندگی

4، 5، 7، 8، 9 و 10 ریکود شده است. یعنی به گزینه کاملا درست نمره 5 داده شده است ولی در بقیه گویه ها اینگونه نمیباشد. 3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین از نظر جامعهشناختی، آگاهی... متن کامل