آثار مترتب بر سهم

آثار مترتب بر سهم از آثار مترتب بر سهم؛ به دو دسته از امور می توان اشاره کرد. ابتدا تعهداتی که سهامدار به تبع سهام خود مقید به آن است. دوم حقوقی که سهامدار به سبب سهام خود، از آن منتفع... متن کامل

Read More

اهداف حقوق

اهداف حقوق هدف قواعد حقوقی در سه مورد خلاصه شده است: الف)امنیت حقوقی و نظم ب)عدالت ج)ترقی اجتماع و مدنیت 1-    از نگاه پیروان مکتب تحققی دولتی،حفظ نظم در جامعه مهمترین مصلحت بشمار... متن کامل

Read More

قبولی اصلاح شده

– قبولی اصلاح شده:در معاملات تجارتی غالباً اتفاق می افتد که مخاطب در عین آن که قصد خود را بر قبول ایجاب به ایجاب کننده (تصدیق سفارش) ابراز می کند معذلک در اعلام خود، شرایط اضافی یا... متن کامل

Read More

قلمرو اصل آگاهی

ـ قلمرو اصل آگاهی طرح مطلب پس از بیان ضرورت حقّ آگاهی بیمار به عنوان یک اصل و پس از تبیین مبانی آن، در این مبحث استثنائات این اصل یعنی موانعی را بررسی می کنیم که بر سر راه آگاه نمودن... متن کامل

Read More