مقاله درباره حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق متهم، ارتکاب جرم

تمبر مالیاتی نیست. ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر داشته: “وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند. مکلفند در وکالتنامه های خود دستمزد حق... متن کامل

Read More

مقاله درباره برنامه سوم توسعه، حقوق متهم، حق الزحمه

برای بهره مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای هر مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر، کارکنان دانشگاه، اوقات فراغت

خدا 4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیقبرای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها و متغیرها آزمون t است. نتایج این آزمون نشان... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر

جمله آزمون tبرای مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان با موضوع اوقات فراغت، فرهنگ جوانان، فرهنگ مصرف، سلامت روان

گذاری می‌ کنند.(هانسبرگر65و همکاران،2009 )وی با انطباق بر دو معیار کاوشگری و تعهد و با سه حوزه عملکرد کلی یعنی شغل ایدئولوژی و ارزش‌های بین شخصی روشی را برای سنجش منزلت‌های هویتی من... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان با موضوع مفهوم خدا، مفهوم وجود، دختران نوجوان، عملکرد دانش آموزان

اثر بخشی مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای آگاهی ونگرش واتخاذ رفتارهای مرتبط با سلامت در گروههای مختلف تایید شده است ودر مداخله آموزشی که (عابدی )در تغییر سبک زندگی بر عوامل خطر ساز قلبی... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان با موضوع اوقات فراغت، ماقبل مدرن، شهروندان تهران، دختران نوجوان

ه شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم می‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان با موضوع مواد مخدر، سلامت روان، تصور از خدا، کارکنان دانشگاه

(کوکرهام،13 2007 ). سازمان جهانی بهداشت14( 2012 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش برای دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت... متن کامل

Read More

پایان نامه با کلید واژگان توصیف، متغیر، رضایت، تجزیه

را می‌سنجد محاسبه می‌شود. هر قدر آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد، سؤالات پایدارترند و اعتبار سازگار درونی بیشتر است. (سکاران، 1390)در تحقیق حاضر ابتدا تعداد35 پرسشنامه توزیع وتوسط... متن کامل

Read More

پایان نامه با کلید واژگان حقوق و دستمزد، سلسله مراتب، عزت نفس

باعث می‌شود شخص اظهار نماید که “من از شغلم رضایت دارم” لوین30 بیان می‌کند که رضایت شغلی اشاره دارد به میزان علاقه فرد به شغل خود. نایلوروبلوم31 رضایت شغلی را به عنوان یک نگرش کلی... متن کامل

Read More