پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، تعلیم و تربیت

…) یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را برای دانش آموزان آسان می کند. وسایل آموزشی مکمل مواد آموزشی در اجرای برنامه درسی هستند. برخی از وسایل آموزشی نمایشی هستند که به وسیله معلم... متن کامل

Read More

تحقیق با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، رگرسیون، تحلیل های آماری

ها پیوست شماره یک: نام شرکت های نمونه تحقیق ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت ۱ آبسال ۲۵ سایپا ۴۹ کاشی نیلو ۲ آهنگری تراکتورسازی ۲۶ سیمان خزر ۵۰ کشت و صنعت پیاذر ۳ توسعه صنایع... متن کامل

Read More

پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، رقابت پذیری، سطح مهارت

است؟ ۲ ۱.۸ ۱۰ ۹.۲ ۳۷ ۳۳.۹ ۳۹ ۳۵.۸ ۲۱ ۱۹.۳ نمودار ۴- ۶۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۱ نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه... متن کامل

Read More

تحقیق با موضوع مدیریت سود، سود تقسیمی، تقسیم سود، سیاست ها

به سایر شرکت ها بیشتر است. لذا فرضیه دوم پژوهش تایید می‏شود. این یافته در انطباق با تحقیق تهرانی و ذاکری (۱۳۸۸) که به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در... متن کامل

Read More

پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، بهبود کیفیت، کیفیت خدمات، خود کنترلی

کمک کند؟» ۷/۲درصد گزینه خیلی کم ، ۳/۷ درصد گزینه کم، ۹/۳۰ درصد گزینه تاحدودی، ۸/۴۱ درصد گزینه زیاد و۳/۱۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند . در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، برنامه درسی

علاوه بر این در تأکید بکارگیری روش های تدریس تعاملی باید گفت که تحقیقات و تئوری ها نشان می دهند که یک رویکرد مهارتهای زندگی با کاربرد روش های تدریس تعاملی نه تنها مؤثر واقع می شود،... متن کامل

Read More

تحقیق با موضوع مدیریت سود، سود تقسیمی، آزمون فرضیه، معنی داری

– واتسون ۷۰/۲ ۰۷/۲ احتمال آماره F ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ آماره t ۳۷/۰ ۶۶/۳ سطح معنی داری (P-value) ۷۰/۰ ۰۰۰۳/۰ نتیجه آزمون رد شد تایید شد ۴-۵-۶- خلاصه فصل مطالب فصل چهارم در دو بخش توصیفی و استنباطی... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

اختلاف میانگین نظرات دانش آموزان دختر و پسر در مؤلفه اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی معنی دار نیست، بعبارت دیگر بین نظرات دو گروه مذکور تفاوت آشکاری به چشم نمی خورد. ب ـ نتایج آزمون... متن کامل

Read More