پایان نامه موانع بانکداری اسلامی//سرمايه گذاري مستقيم بانک

0 Comments

سرمايه گذاري مستقيم سرمايه گذاري مستقيم عبارت است از، تأمين تمام سرمايه لازم براي اجراي طرح هاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني) بازرگاني و خدماتي كه به صورت شركت هاي سهامي راه اندازي مي شوند و توسط يك يا چند بانك- بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر- انجام مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم […]

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: بانکداری الکترونیک

0 Comments

بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید.نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد.اسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج […]

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: بانکداری الکترونیک

0 Comments

ی الکترونیکمزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید مشتریان و عوامل دولتی و اجتماعی عبارتند از: […]

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

چکیده
این رساله در صدد بیان حکم فقهی بیع دین پولی (تنزیل) می باشد که امروزه بانکها در راستای اهداف خود و برای رسیدن به سود بیشتر از این ابزار استفاده می نمایند.تنزیل عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.که در متون فقهی از واژه «بیع دین» که باتنزیل ماهیتی تقریبا یکسان دارد برای بیان حکم آن استفاده می کنند در مورد حکم بیع دین،این موضوع مطرح است که آیا اصولا تملیک دین به غیر،جایز است یا خیر؟ نظر فقهای عامه و همچنین فقهای شیعه در این زمینه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهای شیعه استفاده می شود اشاره به این دارد که اکثریت فقهاء بیع دین را به طور کلی پذیرفته اند و اختلاف آنها بیشتر در مورد شرایط این بیع است که آیا،بیع دین تنها به خود مدیون صحیح است و یا به شخص ثالث نیز می توان آن را فروخت.همچنین اختلاف دیگری که بین فقهاء وجود دارد این است که بیع دین باید حال باشد یا دین بیع مؤجل نیز صحیح است ویا اینکه بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به کمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت،نظریه برگزیده شده دررساله در خصوص نفس بیع دین این است که:بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار،مالک تمام دینی می شود،که خریده است.اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی،به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است که اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مکیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند.
کلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا،‌پول.

پایان نامه مدیریت درباره : رگرسیون لجستیک

0 Comments

مقطع زمانی 1380 و 1388 است. با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعهی کشاورزی شهرستان های آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع تنزل داشته است. نتایج حاصل از […]

پایان نامه مدیریت درباره : مطالبات غیرجاری

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 2003). ‬ﻣﺪلﻫﺎی‬ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺎراﻣﺘﺮی : ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﻲ، ﻣﺪللاﺟﻴﺖ، ﻣﺪلﭘﺮوﺑﻴﺖ، ﻣﺪلﻫﺎی ‬ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰی؛ ﻣﺪلﻫﺎی اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮی: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ، ‬ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی درﺧﺘﻲ (اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ )، ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن، ‬ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(ﺧﺒﺮه)، ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢژﻧﺘﻴﻚ.‬ اﻣﺎ در اﻳﻦ […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع هوش بازاریابی

0 Comments

بازاریابی (پاک مرام ،1388 : 56)درحالی که هوش بازاریابی تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد بازار شرکت و ایجاد بصیرت درباره مشتریان است. بنابراین ، هوش تجاری می تواند دربرگیرنده هوش بازاریابی نیز باشد. از طرف دیگر هوش رقابتی تلاشی مستمر به منظور ارزیابی رفتار و قابلیت های رقبا در جهت توسعه مزیت رقابتی است. […]

0 Comments

د. بنابراین، می‌توان گفت بطور کلی در ایجاد همسویی بین مدیران و سهامداران، دو مساله اساسی پیش می‌آید:مساله نمایندگی: مساله نمایندگی بر این فرض استوار است که تمایلات و اهداف مدیران و مالکان ممکن است با هم در تضاد باشد و برای مالکان، نظارت کردن بر کارهای مدیران مشکل و هزینه‌بر است (آیزنهارت، 1989).مساله تسهیم […]

جایگاه ICT در ایران:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”

0 Comments

جایگاه ICT در ایران جایگاه آی تی در ساختار اقتصادی ، حقوقی و حتی سیاسی ایران امروز کجاست ؟ آیا این جایگاه ، شایسته کشوری با پتانسیل های ممتاز فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هست ؟ برای پاسخ به این سوال باید از منظرهای مختلف به موضوع نگاه کنیم. قوای سه گانه و در راس […]