پایان نامه:بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان

0 Comments

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

0 Comments

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل رابطه بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت است و […]

پایان نامه رایگان با موضوع مفهوم خدا، مفهوم وجود، دختران نوجوان، عملکرد دانش آموزان

0 Comments

اثر بخشی مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای آگاهی ونگرش واتخاذ رفتارهای مرتبط با سلامت در گروههای مختلف تایید شده است ودر مداخله آموزشی که (عابدی )در تغییر سبک زندگی بر عوامل خطر ساز قلبی در زنان انجام داده اند نتایج بیانگر آن بود مداخله براساس این مدل توانسته است باعث تغییر سبک زندگی زنان وارتقای […]

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

0 Comments

اختلاف میانگین نظرات دانش آموزان دختر و پسر در مؤلفه اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی معنی دار نیست، بعبارت دیگر بین نظرات دو گروه مذکور تفاوت آشکاری به چشم نمی خورد. ب ـ نتایج آزمون U مان ـ ویتنی نشان داد که اختلاف میانگین نظرات دانش آموزان در مؤلفه های مواد آموزشی، گروه بندی، و […]

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموزان، دانش آموز

0 Comments

سرانجام ترجیح انتخاب تصادفی اعضای گروه در کلاس درس مهارتهای زندگی در اولویت پنجم قرار گرفت. س)زمان آموزشی: اولویت اول به کنترل (مدیریت) زمان جلسات توسط معلم، دوم به کفایت زمان جلسات جهت تدریس مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی، سوم به کافی بودن زمان جلسات برای یادگیری هر یک از مفاهیم این برنامه درسی، و […]

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموز، دانش آموزان

0 Comments

آزمون t مستقل در مورد مؤلفه های مهارتهای زندگی از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر عناصر برنام? درسی مهارتهای زندگی جنسیت فراوانی میانگین انحراف استاندارد t df Sig الف ـ اهداف پسر ۱۳۶ ۸۲/۲ ۶۳۵/۰ ۳۸۰/۰- ۳۴۵ ۷۰۴/۰ دختر ۲۱۱ ۸۵/۲ ۸۰۱/۰ ج ـ محتوا پسر ۱۳۶ ۹۳/۲ ۴۷۷/۰ ۸۳/۲ ۳۴۵ ۰۰۵/۰ دختر ۲۱۱ […]

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان – دانلود پایانامه ارشد

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان تکه ای از متن پایان نامه : -22- پیشینه پژوهش 2-22-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور در پژوهشی که احمدی مقدم(1377) بر روی دانش آموزان پسر مقطع […]

پایان نامه ارشد: بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه عقلانی و هیجانی و رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان

0 Comments

گرایش : بالینی عنوان : بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی۹۲-۹۱در شهرستان مشهد

دانلود پایان نامه:بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان

0 Comments

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره بهزیستی روان شناختی

0 Comments

………………………………………………………………..4-4-2 آزمون فرضیه 2………………………………………………………………………………………………………4-4-3 آزمون سوال پژوهشی………………………………………………………………………………………………  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………5-2 فرضیه شماره 1…………………………………………………………………………………………………………..5-3 فرضیه شماره 2…………………………………………………………………………………………………………..5-4 سوال پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..5-5 محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………5-6 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………5-6-1 پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………… دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد […]