پایان نامه روانشناسی با موضوع : همبستگی پیرسون

۲-۱-۸-۱٫ مقدمه ۳۸ ۲-۱-۸-۲٫ داشتن اهداف روشن ۳۸ ۲-۱-۸-۳٫ ساختار سازمانی ۳۹ ۲-۱-۸-۴٫ دسترسی به منابع ۴۰ ۲-۱-۸-۵٫ نظام پاداش‏دهی ۴۱  لیست همه پایان نامه های

Share

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: همبستگی پیرسون

باشد(خاکی۱۳۸۸، ۹۲).۳-۲-۱تحقیق کاربردی هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، بعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می

Share

تحقیق با موضوع رگرسیون، متغیر وابسته، ضریب همبستگی، مدل رگرسیون

اعتماد است.۴-۵-۲- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی

Share

دانلود پایان نامه رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی رشته های مختلف دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای ۲۱۰ نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، ۱۳۹۰) و پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، ۱۹۸۶) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش های استنباطی آزمون تی وابسته، آزمون تی تک نمونه ای، ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و با به کارگیری از نرم افزارهایSPSS16 و LISREL8.54 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل آماری نشان داد که: ١- ساختار غالب در دانشکده های مهندسی، ساختار بازدارنده است ۲- سازگاری تحصیلی دانشجویان در حد کفایت قابل قبول و سازگاری اجتماعی، عاطفی و تعهد دانشجویان بالاتر از حد کفایت قابل قبول می باشد، اما سازگاری دانشجویان در همه ی ابعاد، پایین تر از حد مطلوب می باشد. ۳- بین انواع ساختار سازمانی و انواع سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، ۴- انواع ساختارهای سازمانی، اعم از ساختار تواناساز و بازدارنده، پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار سازگاری دانشجویان مهندسی می باشند.
کلمات کلیدی: دانشجو، ساختار سازمانی، سازگاری، تحصیلی، اجتماعی، عاطفی، تعهد

Share

شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی …

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباغ کل پرسشنامه بالاتر از ۸/۰ می باشد از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.-۳۹٫ متغیرهای تحقیقمتغیربه ویژگی، صفت

Share

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (۱) و رابطه آن با …

آماره مناسب آزمون یعنی پیدا کردن برآوردکننده نااُریب پارامترآزمون، مثلاً به منظور آزمون میانگین جامعه، میانگین نمونه تصادفی آن جامعه، برآوردکننده پارامتر نااُریب پارامتر می‌باشد

Share
1 2 3 7