پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده عنوان : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی دانشگاه هرمزگان پردیس دانشگاهی قشم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده عنوان: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی استاد راهنما: دکتر کوروش محمدی

پایان نامه مدیریت درباره : مطالبات غیرجاری

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 2003). ‬ﻣﺪلﻫﺎی‬ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺎراﻣﺘﺮی : ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﻲ، ﻣﺪللاﺟﻴﺖ، ﻣﺪلﭘﺮوﺑﻴﺖ، ﻣﺪلﻫﺎی ‬ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰی؛ ﻣﺪلﻫﺎی اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮی: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ، ‬ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی درﺧﺘﻲ (اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ )، ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن، ‬ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(ﺧﺒﺮه)، ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢژﻧﺘﻴﻚ.‬ اﻣﺎ در اﻳﻦ […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت

0 Comments

1386: 100-99). آموزش و بالندگیتوسعه منابع انسانی شامل برنامهها، سیستمها و فعالیتهایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی میشود (Tseng & Mclean, 2008). مهمترین هدف توسعه منابع انسانی شامل حل مشکلات فعلی عملکرد، جلوگیری از مشکلات و چالشهای آتی عملکرد و توسعه دانش کارکنان است. توسعه منابع انسانی یکی از فرایندها و مأموریتهای اصلی […]

تحقیق درباره سرمایهی اجتماعی

0 Comments

(1384) از متغیر تعداد سرانهی چک های بلامحل به ازای هر 1000 نفر جمعیت، سوری و مهرگان (1386) از میزان جرایم و سعادت (1387) نیز از میزان جرایم به عنوان متغیر نمایندهی سرمایهی اجتماعی استفاده نموده اند که به علت اشتباه بودن شاخص اندازه گیری سعادت از داده های ایشان در این پایان نامه استفاده […]

تحقیق درباره سرمایهی اجتماعی

0 Comments

دارید؟– آیا از نماینده های مجلس خود شناخت دارید؟  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت – آیا در فعالیت های مذهبی یا تئاتر شرکت می کنید؟– آیا به همسایه هایتان سر می زنید؟– هرچند وقت یک بار خویشاوندان و دوستان خود را ملاقات می کنید؟– دوستان در زندگی شما چقدر اهمیت دارند؟– […]

تحقیق درباره سرمایهی اجتماعی

0 Comments

انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایهی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایهی اجتماعی نیز […]

پایان نامه روانشناسی درباره : کم توانی ذهنی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  5جدول 4-11: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون ویژگیهای کودک ، در مادران گروه‌های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————– ——-76جدول 4-12: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون مولفه محدودیت های جسمانی […]

تحقیق رایگان درمورد عملکرد تحصیلی

0 Comments

)خودکارآمدی تحصیلی عبارت است از: توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب تحصیلی (بندورا، 1997)  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  انگیزش عبارت از آرزو برای پیشی گرفتن در یک رفتار ویژه که آن رفتار ویژه بصورت ملاک و معیار درآمده باشد.(کورمن ،2008)تعاریف عملیاتیاهمالکاری تحصیلی نمره ای است که […]

0 Comments

د. بنابراین، می‌توان گفت بطور کلی در ایجاد همسویی بین مدیران و سهامداران، دو مساله اساسی پیش می‌آید:مساله نمایندگی: مساله نمایندگی بر این فرض استوار است که تمایلات و اهداف مدیران و مالکان ممکن است با هم در تضاد باشد و برای مالکان، نظارت کردن بر کارهای مدیران مشکل و هزینه‌بر است (آیزنهارت، 1989).مساله تسهیم […]

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

0 Comments

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی عنوان: نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا استاد مشاور: دکتر شهریور    1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت […]