الگوریتم ژنتیک-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

الگوریتم ژنتیک (GA)

الگوریتم ژنتیک (GA[1]) یک تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه حل بهینه و مسائل جستجو است. الگوریتم‌های ژنتیک یکی از انواع الگوریتم‌های تکاملی‌اند که از علم زیست‌شناسی مثل وراثت، جهش، انتخاب ناگهانی(زیست‌شناسی)، انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شداند.

به عبارتی دیگر الگوریتم ژنتیک روشی است برای حرکت از جمعیتی از «کروموزوم ها»[۲]( به طور مثال آرایه ای از مقادیر ۰ و ۱ یا چند «بیت»[۳]) به جمعیتی دیگر با استفاده از نوعی «انتخاب طبیعی»[۴] و عملگرهای الگوریتم ژنتیک مانند تقاطع[۵]، جهش[۶] و معکوس سازی[۷] هر کروموزوم از تعدادی «ژن»[۸] تشکیل شده است (به طور مثال چند بیت). هر ژن نشان دهنده یک مقدار است (به طور مثال ۰ یا ۱). عملگرهای انتخاب آن کروموزوم هایی را که اجازه تولید نسل دارند انتخاب می کنند و به طور متوسط، کرورموزوم­هایی که درجه انطباق بالاتری دارند، تعداد فرزندان بیشتری نسبت به آنهایی که درجه انطباق کمتری دارند تولید می­کنند. عملگر تقاطع، بخش هایی از دو کروموزوم را با یکدیگر تعویض می­کند که به نوعی تقلیدی از عملیات ترکیب کروموزوم­ها در فرآیند تولید مثل است. عملگر جهش، مقادیر دو بخش از یک کروموزوم را با یکدیگر عوض می­کند و عملگر معکوس سازی، ترتیب قرار گیری ژن­ها در کروموزوم را برعکس می­کند. [۵۰]

با توجه به توضیحاتی که داده شد، الگوریتم ژنتیک را می توان به طور خلاصه (برای حل یک مسئله بهینه سازی) به صورت نمودار (۲-۲) نمایش و تشریح کرد.

[۱] Genetic Algorithm

[۲] Chromosomes

[۳] Bit

[۴] Natural Selection

[۵] Crossover

[۶] Mutation

[۷] Inversion

[۸] Gene

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی