بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۳۲

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۳۲

 • . ماری ترز، شهسواران کوهسار، سفرنامه نواحی جنوبی ایران و ایل قشقایی، ترجمه محمد شهبا، تهران: پیراسته، ۱۳۷۶؛ ص ۹۶٫ ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۳۶۸٫ ↑

 

 • . Ibid, p. 127. ↑

 

 • . پیشین. ↑

 

 • . پیشین. ↑

 

 • . پیشین، ص ۳۷۰٫ ↑

 

 • . پیشین. ↑

 

 • . ج. مارک گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۱، ص ۲۰٫ ↑

 

 • . ج. مارک گازیوروسکی، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ترجمه غلامرضا نجاتی، تهران: انتشار، چاپ دوم، ۱۳۶۸، ص ۳۰٫ ↑

 

 • . ج. مارک گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ص ۱۳۱٫ ↑

 

 • . Iran Political Diaries 1881- 1965, Editor: Robert Jarman, School of London Stadies University of London, 1997, V. 14. p. 99. ↑

 

 • . Ibid. ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۳۴۷٫ ↑

 

 • . سید مصطفی تقوی مقدم، تاریخ سیاسی کهگیلویه، تهران: مؤسسه تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۰، ص ۴۵۶،؛ سید ساعد حسینی، گوشه‌هایی ناگفته از تاریخ معاصر ایران و وقایع سال‌های ۳۲-۱۳۳۱ و ۴۲-۱۳۴۱ در کهگیلویه و بویر احمد، شیراز، نوید، ۱۳۷۳، ص ۲۳٫ ↑

 

 • .نقوی مقدم، پیشین، ص ۴۵۶؛ ساعد حسینی، پیشین، ص ۶-۲۴٫ ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۳۶۸٫ ↑

 

 • . ج. مارک گازیوروسکی، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۲۹٫ ↑

 

 • . محمود تفضلی، مصدق، نفت، کودتا، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص ۷۸٫ ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۳۵۳٫ ↑

 

 • . غلامرضا نجاتی، پیشین، ص ۶۸٫ ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۳۵۳٫ ↑

 

 • . کرمیت روزولت، کودتا در کودتا، ترجمه علی اسلامی، تهران: چاپخش، ۱۳۵۹؛ ص ۳-۱۲۰٫ ↑

 

 • . غلامرضا نجاتی، پیشین، ص ۴۵۹٫ ↑

 

 • . کرمیت روزولت، پیشین، ص ۱۷۲٫ ↑

 

 • . پیشین. ↑

 

 • . پیشین، ص ۱۷۳٫ ↑

 

 • . محمدناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۳۹۹٫ ↑

 

 • . پیشین، ص ۴۰۷٫ ↑

 

 • . پیشین. ↑

 

 • . ماهنامه نامه‌نور، پیشین، ص۱-۱۷۰ ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۴۰۷٫ ↑

 

 • . پیشین، ص ۴۰۲٫ ↑

 

 • . پیشین، ص ۴-۴۰۳٫ ↑

 

 • . پیشین، ص ۵-۴۰۴٫ ↑

 

 • . Iran, Polictical Diaries, V. 14, p. 195. ↑

 

 • . همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا، ۱۳۷۱، ص ۳۸۱٫ ↑

 

 • . حسین مکی، خطرات سیاسی حسین مکی، تهران: علمی، ۱۳۶۸، ص ۲-۵۵۱٫ ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۱۱-۲۱۰٫ ↑

 

 • . مظفر قهرمانی، پیشین، ص ۴۱۸٫ ↑

 

 • . محمدحسین خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ۱۳۳۳-۱۳۲۳، تهران: شیرازه، ۱۳۷۷، ص ۱۷۸٫ ↑

 

 • . مصاحبه شفاهی با منوچهر بهادری قشقایی، بهمن ماه ۱۳۷۹٫ ↑

 

 • . روزنامه پارس شیراز، ۱۶/۷/۳۲، سال ۱۲، ش ۴۷۵، ص ۱ و ۴٫ ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۴۱۲٫ ↑

 

 • . پیشین، ص ۴۲۷٫ ↑

 

 • . علی زیبایی، کمونیزم در ایران، تهران: بی‌نا، ۱۳۴۳، ص ۶۰۳٫ ↑

 

 • . پیشین، ص ۶۱۲٫ ↑

 

 • . محمد ناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۴۱۵٫ ↑

 

 • . پیشین، ص ۴۱۴٫ ↑
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *