بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان- قسمت ۲۰

بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان- قسمت ۲۰

۸۸/۰

 

 

۷۷/۰

 

 

۸۸/۰

 

 

۳۹/۲۱

 

 

۰۰۰۱/۰

 

 

همانگونه که در جدول شماره ۴-۲۰ مشاهده میشود تعلق سازمانی ۶۵ درصد از واریانس تعهد سازمانی کارکنان با سابقه ۱۰-۱ شهرداری های استان هرمزگان تبیین میکند و بر اساس ضریب بتای ۸۰/۰ متغیر تعلق سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان با سابقه ۱۰-۱ دیپلم شهرداریهای استان هرمزگان در سطح ۰۰۰۱/۰ می باشد.
همچنین مشاهده میشود که تعلق سازمانی ۵۵ درصد از واریانس تعهد سازمانی کارکنان با سابقه ۲۰-۱۱ شهرداری های استان هرمزگان تبیین میکند و بر اساس ضریب بتای ۷۵/۰ متغیر تعلق سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنادار تعهد سازمانی کارکنان با سابقه ۲۰-۱۱ شهرداری های استان هرمزگان در سطح ۰۰۰۱/۰ می باشد.
همچنین مشاهده میشود که تعلق سازمانی ۳۷ درصد از واریانس تعهد سازمانی کارکنان با سابقه ۲۱ سال به بالا شهرداریهای استان هرمزگان تبیین میکند و بر اساس ضریب بتای ۶۱/۰ متغیر تعلق سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنادار تعهد سازمانی کارکنان با سابقه ۲۱ سال شهرداری های استان هرمزگان در سطح ۰۰۰۱/۰ می باشد.
جدول شماره ۴-۲۰٫ نتایج آزمون رگرسیون خطی در بررسی نقش پیش بینی کنندگی کارکنان با سوابق خدمتی مختلف در رابطه بین تعلق سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر سابقه خدمتی مختلف R R2 β T سطح معناداری
تعلق سازمانی ۱۰-۱ ۸۰/۰ ۶۵/۰ ۸۰/۰ ۲۶/۸ ۰۰۰۱/۰
۲۰-۱۱ ۷۵/۰ ۵۵/۰ ۷۵/۰ ۸۶/۱۲ ۰۰۰۱/۰
۲۱ سال به بالا ۶۱/۰ ۳۷/۰ ۶۱/۰ ۷۶/۴ ۰۰۰۱/۰

 

همانگونه که در جدول شماره ۴-۲۱ مشاهده میشود تعلق سازمانی ۸۷ درصد از واریانس اشتراک دانش کارکنان با سابقه ۱۰-۱ شهرداریهای استان هرمزگان تبیین میکند و بر اساس ضریب بتای ۹۳/۰ متغیر تعلق سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنادار اشتراک دانش کارکنان با سابقه ۱۰-۱ دیپلم شهرداریهای استان هرمزگان در سطح ۰۰۰۱/۰ می باشد.
همچنین مشاهده میشود که تعلق سازمانی ۸۱ درصد از واریانس اشتراک دانش کارکنان با سابقه ۲۰-۱۱ شهرداری های استان هرمزگان تبیین میکند و بر اساس ضریب بتای ۹۰/۰ متغیر تعلق سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنادار اشتراک دانش کارکنان با سابقه ۲۰-۱۱ شهرداری های استان هرمزگان در سطح ۰۰۰۱/۰ می باشد.
همچنین مشاهده میشود که تعلق سازمانی ۸۳ درصد از واریانس اشتراک دانش کارکنان با سابقه ۲۱ سال به بالا شهرداریهای استان هرمزگان تبیین میکند و بر اساس ضریب بتای ۹۱/۰ متغیر تعلق سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنادار اشتراک دانش کارکنان با سابقه ۲۱ سال شهرداری های استان هرمزگان در سطح ۰۰۰۱/۰ می باشد.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *