بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۳

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۳

۳-۸- راه های اصلاح و سلامت جامعه از دیدگاه نهج البلاغه ۴۸
۳-۸-۱-تقویت روحیّه مسئولیت پذیری ۴۹
۳-۸-۲- لیاقت وشایستگی در نظام سیاسی ۵۰
۳-۹- وظایف و ویژگی های رهبران ۵۰
۳-۹-۱- پاسخ حضوری به سؤالات وخواسته های مردم ۵۱
۳-۹-۲- حلّ مشکلات مردم ۵۱
۳-۹-۳- تأسیس مرکز پیگیری مشکلات ۵۱
۳-۱۰- دیگر مسائل اجتماعی ارزشمند در نهج البلاغه ۵۲
۳-۱۰-۱-زندگی مادّی رهبران ۵۲
۳-۱۰-۲- حق پذیری، انتقادپذیری ومخالفت با تملّق وستایش ۵۳
۳-۱۰-۳- آزادی اجتماعی ۵۳
۳-۱۰-۴- فقر ونقش آن در انحطاط جامعه ۵۴
۳-۱۱-خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………….۵۴
فصل چهارم:سعدی واندیشه هایش
۴-۱- زندگی سعدی ۵۷
۴-۲- هنر سعدی ۵۷
۴-۳- آثار سعدی ۵۸
۴-۴- گلستان ۵۸
۴-۵- بوستان ۵۹
۴-۶- قصاید سعدی ۶۰
۴-۷- سبک ادبی آثار سعدی ونحوه بیان مفاهیم ۶۰
۴-۸- علت شهرت ومعروفیت سعدی ۶۱
۴-۹- مقایسه دوکتاب بوستان وگلستان از دیدگاه یکی از سعدی پژوهان ۶۲
۴-۱۰- ایران در عصر مغول………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۱۱- اوضاع اجتماعی عهد سعدی…………………………………………………………………………۶۳
۴-۱۲- اوضاع شیراز در روزگار سعدی ۶۳
۴-۱۳- ادبیّات تعلیمی وسعدی ۶۴
۴-۱۴- نوسان درآراء سعدی ۶۶
۴-۱۵-مهم ترین طبقات اجتماعی در آثار سعدی ۶۷
۴-۱۵-۱- فرمان روایان و خداوندان جاه ۶۸
۴-۱۵-۱-۱- وظایف پادشاهان از دیدگاه سعدی ۶۹
۴- ۱۵ -۲- توانگران ومنعمان ۷۱
۴-۱۵-۳-زیردستان ودرویشان ۷۲
۴-۱۶- دیگر ارزشهای اجتماعی آثار سعدی ۷۳
۴- ۱۶-۱- عدالت ۷۳
۴- ۱۶-۲- حاکمیت قانون و ضوابط بر أمور ۷۴
۴- ۱۶-۳- گماردن افراد صالح در رأس امور ۷۴
۴- ۱۶-۴ – آداب سخن گفتن ۷۵
۴- ۱۶-۵- تواضع و فروتنی در ارتباط با دیگران ۷۵
۴-۱۶-۵– ۱-شاخص های مؤثّر در تساهل وتسامح ۷۶
۴-۱۶ – ۵- ۱-۱- انتقاد پذیری ۷۶
۴-۱۶ – ۵-۱-۲- تملّق و خطر خودفریبی و خود بزرگ بینی ۷۶
۴- ۱۶-۶- جمع گرایی ۷۷
۴-۱۶-۷- خدمت به خلق ۷۸
۴-۱۷- خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………..۷۹
فصل پنجم:بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی وتطبیق آن با نهج البلاغه
۵-۱- ادبیّات تطبیقی ۸۱
۵-۲- درآمد ۸۱

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *