بررسی سهم آگهی های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه های کشور (جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق)- قسمت ۵

بررسی سهم آگهی های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه های کشور (جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق)- قسمت ۵

مدل بیکر و ریموند

 

 

پنج وجهی: منبع پیام، به رمز درآوردن، کانال ارتباطی، از رمز خارج کردن پیام، گیرنده پیام

 

 

۱) مدل کارتر[۷]
جان کاتر ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده است:
یک فرستنده پیام، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام میفرستد که او به آن پاسخ میدهد. در نمودار ۱-۲ این مدل ترسیم شده است؛ (همان، ۲۷۹)
نمودار ۱-۲: مدل ارتباطات کارتر
الگوی مزبور نشان میدهد که هر یک ارتباط سه رکن اصلی وجود دارد. بدیهی است که اگر یکی از آنها حذف شود، ارتباط برقرار نمیگردد.
۲) مدل شانون ـ ویور[۸]
یکی از نخستینهای مدل فرایند ارتباطی که بسیار مقبولیت پیدا کرد، مدل شانون ـ ویور بود. چون شانون و ویور نظریهپرداز اطلاعات بودند در مدل آنان که بر انتقال اطلاعات تأکید شده است.
نمودار ۲-۲ این مدل را نشان میدهد. بخشهای عمده مدل مذکور را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد: (افچه، ۱۳۸۰، ۱۹۹)
منبع اطلاعات، وسیله انتقال، سر و صدا، دریافتکننده، مقصد.
نمودار ۲-۲: مدل ارتباطی شانون ـ ویور

اگرچه مدل شانون ـ ویور برداشت ساختاری کلاسیک از ارتباطات سازمانی را با تکیه بر فرایندی بودن آن توسعه داد، اما مدل مذکور بر جریان فعلی اطلاعات تأکید میکرد و بیاندازه ایستاده بود.
۳) مدل میچل و رایس[۹]
ارتباط میان اشخاص مستلزم فرد یا گروهی است که در انتقال اطلاعات به فرد یا گروه دیگری در تلاش هستند. میچل و رایس اعتقاد دارند، ارتباط کارآمد حاکی از این است که پیام برای فرستنده و گیرنده مدانی مشابه داشته باشد.
نمودار ۳-۲ نشان دهنده فرایند ارتباطات در این مدل میباشد. (قاسمی، ۱۳۸۲، ۲۸۰)
نمودار ۳-۲: فرایند ارتباطات از نظر میچل و رایس
اجتماعی بودن ما نیاز به اطلاعات یا ادراک ما از وجود ابهام، ممکن است ما را در جهت جستجو یا انتقال اطلاعات سوق دهند. ارسال پیام به صورت کلامی یا غیرکلامی و در نهایت دریافت پیام و رمزگشایی از ابعاد این فرایند محسوب میشود. (دلاور، ۱۳۷۸، ۱۳۰)
۴) مدل کاتز و کان[۱۰]
کاتز و کان ارتباطات را به صورت یک فرایند متقابل مطرح میکنند. اینان به جای پیشوند «بین»[۱۱] بر پیشوند «متقابل»[۱۲] تأکید میورزند به نظر این کارشناسان در برداشت فرایند ارتباطات همه اشخاص در ارسال و دریافت پیامها به طور همزمان دخالت دارند. هر شخص مرتباً در فرایند رمزگردانی کشف رمز سهیم است و بر دیگری نیز تأثیر میگذارند. البته این دیدگاه با برداشت یادگیری اجتماعی در رفتار سازمانی هماهنگی دارد. (کریمتوفر و رایت، ۱۳۸۲، ۱۴)
بعد دو سر بودن یادگیری اجتماعی به آنچه در این جا، برداشت پویا و متقابل ارتباطات خوانده میشود بسیار شباهت دارد. این برداشت در مقایسه با دیدگاه محدود جریان اطلاعات به صورت خطی، بسیار دقیقتر و برای مطالعه ارتباطات بسیار مفیدتر است، فرایند ارتباطات که در نمودار ۴-۲ نشان داده شده است. (افچه، ۱۳۸۰، ۲۰۱) بین منبع و گیرنده یک حلقه تشکیل شده است، هر یک از اجرای فرایند ارتباطات مهم هستند. اگر یکی از اجزاء حذف شود ممکن است پیام، آنگونه که مورد نظر بوده مبادله نشود.
نمودار ۴-۲: فرایند ارتباطات در مدل کاتز و کان
۵) مدل برلو[۱۳]
مدل فرایند پویای برلو، نخستین مدلی است که ارتباطات را به صورت فرایندی پویا و متقابل مطرح کرده است و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مدل توسط دیوید برلو ارائه شده است. وی با بیان این مدل به مقابله برداشت خطی و گام به گام اطلاعات برخواست. به طور کلی اگر مفهوم فرایند را بپذیریم حوادث و مناسبات را به صورت پویا، رو به حرکت و دائماً در حال تغییر میبینیم. هنگامی که چیزی را به عنوان فرایند نامگذاری میکنیم منظور ما این است که فاقد سرآغاز و سرانجام بوده و ترکیبی از اختلاط وقایع میباشد. فرایند نمیتواند ایستا باشد، فرایند در حال حرکت است. اجزای یک فرایند بر هم تأثیر و تأثر دارد و ارتباط آنها با یکدیگر متقابل است.
نمودار ۵-۲: مدل برلو از ارتباطات

(قاسمی، ۱۳۸۲، ۲۸۲)

6) مدل بیکر و ریموند[۱۴]
بیکر و ریموند یک الگوی محلی از فرایند ارتباطات ارائه دادهاند، با توجه به جامعیت این الگو ابعاد آن مدل، مدل مورد بررسی قرار میگیرد. این مدل در نمودار ۶-۲ آورده شده است. (افچه، ۱۳۸۰، ۲۰۳)
۱-۶) فرستنده پیام[۱۵]: فرستنده پیام یا منبع پیام، آغازگر ارتباطات است، در یک سازمان، دهنده پیام کسی است که دارای اطلاعات، نیاز یا نوعی تمایل است و هدف وی این است که آن را به یک یا چند نفر میرساند.
۲-۶) به رمز درآوردن پیام[۱۶]: به رمز درآوردن پیام زمانی انجام میشود که دهنده پیام، اطلاعات را به صورت یک رشته علامت یا نماد درآورد. به رمز درآوردن پیام از آن نظر لازم است که اطلاعات باید تنها بین یک نفر و نفر دیگری از طریق علامت و نشانه مبادله شود.
نمودار ۶-۲: مدل بیکر و ریموند از فرایند ارتباطات
از آنجا که هدف از به رمز درآوردن پیام این که دهنده پیام باید با گیرنده آن از طریق علائم و نشانه ها «یک رابطه متقابل» ایجاد کند، معمولاً دهنده پیام به این باور است که گیرنده هم از این علائم و کلمات، معنا و مقصود مورد نظر او را دریافت خواهد کرد. نبودن درک متقابل مهمترین عامل سوء تفاهم یا ضعف پیام به حساب میآید.
۳-۶) پیام[۱۷]: پیام اطلاعاتی است که دهنده پیام آن را از نظر فیزیکی، به صورت رمز درمیآورد. پیام ممکن است به هر شکل و صورتی باشد که فرد دیگری آن را تجربه یا درک کند.
۴-۶) کانال ارتباطی[۱۸]: کانال وسیلهای اس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ت برای ایجاد ارتباط بین دهنده و گیرنده پیام که غالباً نمیتوان آن را از پیام جدا کرد به طور کلی برای اینکه ارتباطات به صورت مؤثر و با راندمان بالا صورت بگیرد، نوع کانال باید مناسب باشد.
۵-۶) دریافتکننده پیام[۱۹]: گیرنده پیام، شخصی است که اندامهای حسی او احساس میکنند که پیام را دریافت کردهاند.
۶-۶) از رمز خارج کردن پیام[۲۰]: از رمز خارج کردن پیام فرایندی است که بدان وسیله گیرنده پیام را تفسیر میکند و آن را به صورت اطلاعات معنیدار در میآورد که آن یک فرایند دو مرحلهای است گیرنده باید نخست پیام را بگیرد، سپس آن را تفسیر کند، به طور کلی از رمز خارج کردن پیام تحت تأثیر عوامل زیر قرار میگیرد: تجربیات گذشته گیرنده پیام، ارزیابیها و قضاوتهای شخصی و داشتن درک یا پنداشت متقابل بین گیرنده و دهنده پیام. به طور کلی هر قدر فرایند از رمز خارج کردن پیام به وسیله گیرنده آن با پیامی که مقصود دهنده پیام بوده است هماهنگی و سازش بیشتری داشته باشد ارتباطات به شیوهای مؤثرتر انجام خواهد شد.
ارتباطات بازاریابی: ضرورت بحث پیشین در این بخش از پژوهش آن است که در بسیاری از کتب بازاریابی امر تبلیغات و پیشبرد به شکل فرایندی ارتباطی تعریف شده است که از طریق آن میتوان بین تولیدکننده و مصرفکننده ارتباط برقرار نمود و بدین ترتیب اموری مانند اطلاعرسانی و ترغیب مصرفکننده نسبت به خرید کالا که از مهمترین اهداف پیشبرد است حاصل گردد. (کریستوفر و لاردن، ۱۳۸۲، ۲۰)
بنابراین هر یک برنامه تبلیغاتی، شرکت تبلیغکننده، «فرستنده پیام» است. «پیام» مورد نظر همان پیام تبلیغاتی شرکت است، «رسانه»، عبارت از تلویزیون، رادیو و نشریات میباشد.
«کدگذاری» همان مقاصد شرکت است که در قالب پیام تبلیغاتی آمده است. «دریافتکننده پیام» مصرفکنندگان کالای مورد تبلیغ هستند. «پاسخ» واکنش مصرفکننده نسبت به تبلیغ است. «بازخور» بخشی از واکنش مصرفکننده است که به فرستنده میرسد. مثلاً او نسبت به تبلیغ علاقمندی نشان میدهد یا اینکه با شرکت در این زمینه مکاتبه میکند. «سر و صدا» ممکن است بدین صورت باشد که گیرنده تلویزیونی مصرفکننده ضعیف باشد یا اینکه در هنگام پخش آگهی افراد خانواده مزاحم فرد بیننده شوند.
این بحث در مفهوم وسیعتر به ارتباطات بازاریابی[۲۱] که خود دارای اهداف و شیوه هایی است.
اهداف ارتباطات بازاریابی
اهداف ارتباطات بازاریابی را به شرح زیر میتوان بیان نمود: (سیمونز، ۱۳۸۲، ۹)
۱- فروش مقطعی
۲- آگاهیرسانی در زمینه در دسترس بودن کالا یا خدمت
۳- ایجاد تقاضا اولیه برای یک کالا یا خدمت
۴- امتیازات ویژه نظیر تخفیف در بهای کالا
۵- آگاهیرسانی نسبت به مارک کالا و ایجاد وفاداری نسبت به آن
۶- افزایش سهم بازار شرکت
۷- تشویق مصرفکننده نسبت به خریدهای مکرر کالا

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *