بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۱۵

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۱۵

 • پیامبر اکرم(ص)، نهج الفصاحه، ترجمه علی اکبر میرزایی، چاپ پنجم، قم : انتشارات چاف، ۱۳۸۶ش

 

 • پیروز، علی آقا؛ خدمتی، ابوطالب و دیگران، مدیریت در اسلام، چاپ هفتم، قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ۱۳۸۹ ش

 

 • تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم‏ و دررالکلم، چاپ اول،‏ قم‏: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، ۱۳۶۶ ش

 

 • حبیبی، نادر، فساد اداری، تهران: انتشارات وثقی، ۱۳۷۵ش

 

 • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، چاپ اول،‏ قم‏: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق

 

 • حسینی، سید رضا، معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام(بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۳۲، ص ۳۶- ۵، ۱۳۸۷ش

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، قم: انتشارات دانش، ۱۳۷۶ش

 

 • خان محمدی، جمعه، تعدیل نابرابری‌های اجتماعی در دولت امام علی(ع)، چاپ سوم، قم: انتشارات شیعه شناسی، ۱۳۸۵ ش

 

 • خداداد حسینی، سید حمید؛ فرهادی نژاد، محسن، بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره پنجم، شماره یک،ص ۵۳- ۳۷، ۱۳۸۰ش

 

 • خدمتی، ابو طالب و دیگران، مدیریت علوی، قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۲ش

 

 • خلف خانی، مهدی، تحلیلی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری، پژوهشنامه فساد اداری؛ زمینه‌ها و راهبردها، به کوشش ابراهیم حاجیانی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره ۵۲، ص ۹۶- ۵۵، ۱۳۸۹ش

 

 • دشتی، محمد ، امام علی(ع) و امور قضایی، چاپ سوم، قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)، ۱۳۸۸ ش

 

 • __________ ، امام علی(ع) و مسائل سیاسی، چاپ سوم، قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)، ۱۳۸۸ ش

 

 • __________ ، امام علی(ع) و نظارت مردمی، چاپ دوم، قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)، ۱۳۸۱ ش

 

 • __________، امام علی(ع) و اقتصاد، چاپ اول، قم: انتشارات مشهور، ۱۳۸۶ ش

 

 • دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت در نظام اداری(حکومت)، چاپ اول، انتشارات مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰ش

 

 • ذاکر صالحی، غلامرضا، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۱ش

 

 • راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق عدنان صفوان، چاپ اول‏، دمشق: دارالعلم الدار الشامیه، ۱۴۱۲ ق‏

 

 • ربیعی، علی، زنده‌باد فساد، چاپ دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳ش

 

 • رسولی محلاتی، هاشم، خلاصه ی تاریخ اسلام، محمد علی چناری، چاپ اول، بی جا: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱ش

 

 • رفیع پور، فرامرز، سرطان اجتماعی فساد، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸ش

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 • زراعت، عباس، جرم سیاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷ش

 

 • زمخشری، محمودبن عمر، اساس البلاغه، بیروت: دارالمعرفه، ۱۳۹۹ق.

 

 • ساکی، محمد رضا، آشنایی با جرم پولشویی، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷ش

 

 • سلیمی، صادق، مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران، فصلنامه حقوق، دوره سی و هشتم، شماره چهارم، ص ۲۵۴- ۲۳۹، ۱۳۸۷ش

 

 • سلیمی، علی؛ داوری، محمد ، جامعه شناسی کجروی، چاپ سوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۸۶ش

 

 • سیوطى، جلال الدین،‏ الدر المنثور فى تفسیر المأثور، قم‏: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى‏، ۱۴۰۴ ق‏

 

 • شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، بی جا: نشر دادیار، ۱۳۸۰ش

 

 • شعیرى، تاج الدین، جامع الأخبار، قم: انتشارات رضى ، ۱۳۶۳ ش

 

 • شفیعی، عباس؛ خدمتی، ابوطالب و علی آقا پیروز، رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵ ش

 

 • شولتز، نظریه‌های شخصیت، یوسف کریمی و همکاران، چاپ پنجم، تهران: نشر ارسباران، ۱۳۸۴ش

 

 • صدوق، محمد بن علی بن حسین، الأمالی، چاپ چهارم، بی جا: انتشارات کتابخانه اسلامیه‏، ۱۳۶۲ ش

 

 • _______________، الخصال‏، چاپ دوم، قم:‏ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، ۱۴۰۳ ق

 

 • _______________، معانی الأخبار، قم‏: مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۶۱ ش

 

 • _______________، من لا یحضره الفقیه‏، چاپ سوم‏، قم: مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، ۱۴۱۳ ق

 

 • صدیق سروستانی٬رحمت الله، آسیب شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵ ش

 

 • صفری، سعید؛ نائبی، حمید رضا، رویکردهای مختلف در مبارزه با فساد، مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور، چاپ اول، انتشارات دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، ص ۱۶۶- ۱۴۱، ۱۳۸۰ش

 

 • طالقانى، محمود، پرتوى از قرآن‏، چاپ چهارم‏، تهران‏: شرکت سهامى انتشار، ۱۳۶۲ ش‏

 

 • طباطبایى، محمد حسین‏، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، چاپ پنجم‏، قم‏: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم‏، ۱۳۷۴ش

 

 • طبرسی، رضی الدین حسن بن فضل، مکارم الأخلاق‏، چاپ چهارم‏، قم: انتشارات شریف رضى، ۱۴۱۲ ق

 

 • طبرسی، علی بن حسن، مشکاه الأنوار، چاپ دوم‏، نجف اشرف‏: انتشارات کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۵

 

 • طبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع‏، چاپ اول‏، تهران‏: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم‏، ۱۳۷۷ ش‏

 

 • ____________‏، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏،تحقیق محمد جواد بلاغى‏، چاپ سوم‏، تهران‏: انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ ش‏

 

 • طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن‏، چاپ اول،‏ بیروت‏: دار المعرفه‏، ۱۴۱۲ ق‏

 

 • طریحى، فخر الدین،‏ مجمع البحرین‏، تحقیق سید احمد حسینى‏، چاپ سوم‏، تهران‏: کتابفروشى مرتضوى‏، ۱۳۷۵ ش‏

 

 • طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام‏، چاپ چهارم‏، تهران‏: دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۶۵ ش

 

 • عباس زادگان، محمد؛ رضایی زاده، مرتضی، ستایشگری در نظام اداری معاصر ایران، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۹۰ ش

 

 • عسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویه، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۲ق.

 

 • عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۱ ش

 

 • فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین‏، چاپ دوم‏، قم‏: انتشارات هجرت‏، ۱۴۱۰ ق‏

 

 • فرهادی نژاد، محسن، فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن، از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه ۸۰ ، نمایه شده در پرتال جامع علوم انسانی؛www.ensani.ir

 

 • فیضی، طاهره، مبانی مدیریت دولتی، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۸ ش

 

 • قرائتى، محسن‏، تفسیر نور، چاپ یازدهم‏، تهران‏: مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن‏، ۱۳۸۳ ش‏

 

 • قرشى، على اکبر، قاموس قرآن‏، چاپ ششم، تهران‏، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۱ ش‏

 

 • قورچی بیگی، مجید، پیشگیری چند نهادی از جرم، مفاهیم، مبانی و چالش ها، مجموعه مقالات تخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم(رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم)، محمد فرجیها و دیگران، چاپ اول، تهران: ۱۳۸۸ ش

 

 • کریم زاده، سیف الله، شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، قم: دارالفکر، ۱۳۸۹ ش
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *