تحقیق با موضوع
راهنمایی و رانندگی

تحقیق با موضوع راهنمایی و رانندگی

۴، ۵، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ریکود شده است. یعنی به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است ولی در بقیه گویه ها اینگونه نمیباشد.

۳-۹-۲- ۴) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین
از نظر جامعهشناختی، آگاهی از قوانین؛ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط اﻃلاﻋﺎﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس اﻧﺠﺎم میﺷﻮد (محسنی، ۱۳۷۵: ۱۰). این متغیر نیز، در قالب چهار سوال در طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) سنجیده شده و در سه سوال ریکود شده؛ یعنی به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است.
۳-۹-۲- ۵) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول
در این پژوهش متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، فشارهای ساختاری-اجتماعی، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و آگاهی از قوانین به عنوان متغیرهای مستقل در قالب یک جدول عملیاتی میشوند.
جدول ۳-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل
متغیر گویه منبع

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پایگاه اقتصادی- اجتماعی ۱- وضعیت سواد؟
۲- وضعیت اشتغال ؟
۳- میزان هزینه ماهیانه پاسخگو به تومان
۴- میزان درآمد ماهیانه سرپرست خانواده به تومان
۵- آیا شما به نام خودتان دارای زمین شخصی، زمین برای کشاورزی یا خانه یا ماشین هستید؟

محققساخته

۱- اگر وضعیت زندگیام بهتر بود مطمئناً بیشتر از قوانین راهنمایی و رانندگی اطاعت میکردم.
۲- هنگام برگشت از سر کار، احساس خستگی میکنم.
۳- در پایان روز توان فیزیکیام را از دست میدهم.
۴- نگران از دست دادن کار یا اخراج شدن هستم.
۵- با همکارانم در سر کار مقداری مشکل دارم.
۶- تا چه اندازه فشارهای مالی مرتبط با خانوادهتان بر اطاعت شما از قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر می گذارد؟
۷- تا چه اندازه فشارهای روانی مرتبط با شغلتان بر اطاعت شما از قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر می گذارد؟

محققساخته
فشار ساختاری- اجتماعی

وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی ۱- چون مطمئن هستم کسی در خانواده به کارهای من توجه ندارد، به راحتی میتوانم هر کاری را انجام دهم.
۲- گاهی می ترسم خواسته های خود را با اعضای خانوادهام مطرح کنم.
۳- نحوه گفتگو ، میان خودم با خانوادهام بسیار راضی هستم.
۴- در گردهماییهای اجتماعی و یا راهپیماییها شرکت میکنم.
۵- من تمایل دارم که شغلم مرتبط با تحصیلاتم باشد.
۶- گاهی اوقات در جامعه و در بین هم وطنانم احساس بیتعلقی و دل زدگی میکنم.
۷- خیلی خوشحال میشوم که بقیه زندگی شغلی خودم را در این شهر سپری کنم.
۸- واقعا احساس میکنم که مشکلات این شهر مشکلات خودم هستند.
۹- در مقابل بسیاری از مردم احساس مسئولیت میکنم.
۱۰- من نسبت به دین و مذهب خودم احساس دلبستگی میکنم. محققساخته
آگاهی از قوانین ۱- از هر قانونی باید اطاعت کرد.
۲- شاید قوانین با برخی از ارزشهای ما ناسازگار باشد ولی باید از آن اطاعت کرد.
۳- اهمیت احترام به قوانین رانندگی را به عنوان یک ارزش فرهنگی پذیرفتهام و بدان عمل میکنم.
۴- نظام قوانین راهنمایی و رانتدگی موجود را نمیپذیرم و آن را دچار کاستیها و نواقص بسیاری میدانم. محقق ساخته

۳-۹-۳) متغیرهای واسطهای
۳-۹-۳-۱) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازاتهای رسمی
در مورد اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری و مجازاتهای رسمی، بیشتر بر جلوگیری از تکرار جرم در دوره مراقبت تأکید شده است (قاسمیمقدم، ۱۳۸۷). این متغیر نیز، شامل ۷ گویه با طیف پنج قسمتی لیکرت می‌باشد که در چهار سوال اول دارای گزینه های (کاملا درست، تا حدودی درست، بی‌نظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) و در سه سوال بعدی دارای گزینه های ( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) میباشد. که در ۴ سوال اول جهت سوالات عوض شده و به گزینه کاملا درست، نمره ۵ داده میشود.
۳-۹-۳-۲) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی
ناکامی به حالت روحی‌ای گفته می‌شود که هرگاه راه دست‌یابی به یک هدف خواستنی بسته شود یا دست‌یابی به آن به تاخیر افتد، روی می‌دهد. هر فرد در طول زندگی خود، با موانعی روبرو می‌شود که باعث می‌شود به اهداف خود نرسد. به همین دلیل ممکن است ناکامی به او دست بدهد ( ایمانی، ۱۳۷۰). کوهن نیز، می‌گوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کج رفتاری میشود (کوهن ، ۱۹۹۵).
متغیر ناکامی منزلتی شامل ۵ گویه میباشد که با بهره گرفتن از طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا موافق، موافق، بینظر، مخالف و کاملا مخالف) مورد آزمون قرار گرفته است.
۳-۹-۳-۳) تعریف مفهومی و عملیاتی کنترلهای اجتماعی
به مکانیسم هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار می برد. همچنین، به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود به کار می برد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار می دهد، نیز، گفته میشود که میتوان آن را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
کنترل غیررسمی: شکلی از کنترل اجتماعی است که در عرصه رویاروی اجتماعی اعضای جامعه در خانواده، مدرسه، محل کار و … تحقق می یابد. افرادی که بر خلاف هنجارهای سنتی و معیارهای خانوادگی و اجتماعی رفتار کنند، از سوی دیگران برای همنوایی با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار می گیرند، افراد ناهمنوا از جامعه طرد میشوند یا مورد تمسخر و استهزای دیگران قرار میگیرد.
۲- کنترل رسمی: کنترل رسمی مبتنی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی است. در کنترل رسمی، قوانین جامعه، راهنمای اعضای آن هست و گروه هایی نیز وجود دارد که این قوانین و مقررات را در جامعه اعمال میکنند و کجروان اجتماعی و مجرمان را دستگیر می‌کنند. در کنار این گروه ها، موسسات و سازمان هایی چون مدرسه، اداره و … نیز وجود دارند که دارای معیارها و مقرراتی برای کنترل اجتماعی است
۳- خود کنترلی: این خود بدان معناست که رانندگان تا چه اندازه توانستهاند خود را در برابر تخلف نگه داشته و مرتکب آن نشوند ( ستوده، ۱۳۸۰).
متغیر کنترل اجتماعی، شامل ۷ گویه است که با طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) سنجیده شده و در این متغیر گویه‌های ۲، ۴، ۶ و ۷ ریکود شده و به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است.
۳-۹-۳-۴) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول
در این مرحله از تحقیق، متغیرها شاخصسازی میشوند. در واقع این مرحله به ما کمک میکند که بتوانیم مفاهیم را
اندازه گیری کنیم.
جدول ۳-۳) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط
متغیر گویه منبع

اثرپذیری مجازاتهای رسمی ۱- من وقتی جریمه میشوم، دیگر آن تخلف را انجام نمیدهم.
۲- من همیشه از ترس جریمه پلیس در رانندگی تخلفی مرتکب نمیشوم.
۳- من همیشه از ترس خسارات ناشی از تخلف رانندگی، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنم.
۴- هر جا قوانین راهنمایی و رانندگی به سود من باشد به آنها عمل میکنم.
۵- تا چه اندازه دیدهاید که رانندهای به خاطر داشتن نسبت آشنایی با مامور راهنمایی و رانندگی از جریمه معاف شود؟
۶- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی جریمه شدهاید؟
۷- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی به زندان یا بازداشتگاه رفتهاید؟
محققساخته

ناکامی منزلتی ۱- قوانین راهنمایی و رانندگی برای مردم عادی و طبقات پایین وضع شده و قانونگذار خود آن را رعایت نمیکنند.
۲- نسبت به رعایت قوانین و هنجارهای جامعه اهمیتی نمیدهم و تصور میکنم برای من تدوین نشده است.
۳- احساس میکنم که قادر به تغییردادن چیزی نیستم.
۴- دوست دارم از افراد توانمندتر از خودم فاصله بگیرم.
۵- دوست دارم که از شر خیلی چیزها در زندگی ام، خلاص شوم.
محققساخته

کنترلهای اجتماعی ۱- قوانین درست و کارآمد که جنبه اجرایی داشته باشد وضع نمیشود
۲- من خیلی تحت تاثیر اطرافیانم برای عدم پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی قرار میگیرم.
۳- دوستانم خیلی مرا به سرپیچی از قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی تشویق میکنند
۴- اگر من از قوانین راهنمایی و رانندگی سرپیچی کنم دوستان و خانوادهام مرا سرزنش میکنند.
۵- چون اطرافیانم از دور زدن قانون راهنمایی و رانندگی نتیجه خوبی گرفتند من هم به این کار تشویق میشوم
۶- هر موقع میخواهم در رانندگی تخلفی را انجام بدهم، پلیس سر میرسد
۷- همیشه در هنگام رانندگی این احتمال را میدهم که پلیس به صورت نامحسوس وجود داشته باشد.

محققساخته

۳-۱۰) اعتبار و پایایی
دو خصوصیت ابزار اندازه گیری عبارتند از: ۱- اعتبار ۲- پایایی . مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمیتوان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد، بازرگان و حجازی ۱۳۸۸: ۱۷۰). در این بررسی برای پی‌بردن به اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده میشود. اعتبار صوری را می‌توان ناشی از میزان توافق چند متخصص دانست. در این راستا، پرسشنامهی تدوینشده به استاد راهنما و استاد مشاور که بر موضوع تحقیق اشراف دارند ارائه گردید تا نظرات خود را در خصوص تأیید یا عدم تأیید آن اعلام نمایند.
منظور از پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم، در همه موارد نتایج بهدست آمده یکسان باشد (ساروخانی ۱۳۸۰: ۱۵۱).
در این تحقیق برای اندازه گیری پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود. مقدار آلفای کرونباخ بین ۱- ۰ در نوسان بوده، هر چقدر مقدار آن به سمت ۱ میل کند یا نزدیک شود، بیانگر هماهنگی درونی گویه‌ها با متغیر مورد نظر است و وسیله اندازه گیری نیز به همان نسبت دارای روایی بالا خواهد بود. بعد از محاسبه پایایی، سوالاتی که باعث پایین آمدن پایایی کل میشوند، حذف خواهند شد. در این پژوهش نیز تعداد ۴۰ پرسشنامه بین رانندگان جوان توزیع شد و مشخص شد که سوالات از پایایی نسبتاً خوبی برخوردارند و به همان صورت در پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.
جدول ۳-۴) میزان پایایی شاخص‌های تحقیق
نام متغیرها ضریب آلفا
فشار ساختاری اجتماعی ۷۶/۰
آگاهی از قوانین ۷۳/۰
وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی ۸۴/۰
اثرپذیری مجازاتهای رسمی ۷۹/۰
ناکامی منزلتی ۸۶/۰
کنترلهای اجتماعی ۷۵/۰
سطح بازدارندگی قوانین ۷۱/۰

 
 

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از روش های مختلف آماری، داده های بدست آمده از پرسشنامهی محقق ساخته، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و یافته های پژوهش ارائه خواهد شد. به عبارتی، اطلاعاتی که از اجرای پرسشنامه بدست آمده، جمعآوری، کدگذاری و وارد رایانه شده و با بهره گرفتن از نرم افزار spss در نسخه ۲۰ در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در فصل حاضر، در قالب آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد، مشخصه‌ های اقتصادی- اجتماعی، جنسیتی، سن و … ارائه خواهند شد. سپس، در قالب روابط دو متغیره به بررسی روابط بین متغیرهای مختلف با سطح بازدارندگی قوانین پرداخته میشود. در ادامه با بهره گرفتن از آمار استنباطی و آزمون‌های مختلف آماری مانند تحلیل همبستگی، رگرسیون و … به آزمون فرضیات و در نهایت؛ با بهره گرفتن از تحلیل مسیر روابط علی بین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد.

۴-۲) توصیف متغیرهای زمینهای تحقیق
در آمار توصیفی با بهره گرفتن از فراوانی و درصدها فقط به توصیف متغیرهای زمینهای، مستقل، واسط و وابسته می‌پردازیم.
۴-۲-۱) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
بر اساس جدول (۴-۱)، اکثر پاسخگویان مردان میباشند که ۸/۶۸ درصد هستند. ۳/۳۱ درصد از آنان را هم زنان تشکیل میدهد.
جدول ۴- ۱) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان
جنسیت پاسخگویان فراوانی درصد
مرد ۲۶۴ ۶۸٫۸
زن ۱۲۰ ۳۱٫۳
کل ۳۸۴ ۱۰۰

۴-۲-۲) توزیع پاسخگویان برحسب سن
جدول ( ۴-۲) نشان میدهد که بر اساس سن قانونی داشتن گواهینامه، حدود ۲/۱۲ درصد از پاسخگویان در سنین ۱۸ تا ۲۰ سال، ۲/۲۴ درصد سن ۲۱ تا ۲۳ سال، ۷/۲۹ درصد بین سنین ۲۴ تا ۲۶ سال، ۶/۳۳ درصد بین سنین ۲۷ تا ۲۹ سال قرار دارند.
جدول ۴- ۲) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
وضعیت سن پاسخگویان فراوانی درصد
۱۸ تا ۲۰ سال ۴۷ ۱۲٫۲
۲۱ تا ۲۳ سال ۹۳ ۲۴٫۲
۲۴ تا ۲۶ سال ۱۱۴ ۲۹٫۷
۲۷ تا ۲۹ سال ۱۲۹ ۳۳٫۶
پاسخ نداده ۱ .۳
کل ۳۸۴ ۱۰۰

۴-۲-۳) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه
همان طور که در جدول ( ۴-۳) مشاهده میشود، بیشتر پاسخگویان دارای سابقه سه سال به بالا برای داشتن گواهینامه هستند و تنها ۸/۲۰ درصد از آنها بین ۱ تا ۲ سال است که گواهینامه گرفتهاند و تا حدود زیادی این امر ناشی از سن پایین آنها میباشد.
جدول ۴- ۳) توزیع فراوانی و درصد سابقه داشتن گواهینامه
وضعیت سابقه گواهینامه فراوانی درصد
۱ تا ۲ سال ۸۰ ۲۰٫۸
۳ تا ۴ سال ۷۴ ۱۹٫۳
۵ تا ۶ سال ۸۲ ۲۱٫۴
۷ تا ۸ سال ۵۸ ۱۵٫۱
۸ سال به بالاتر ۹۰ ۲۳٫۴
کل ۳۸۴ ۱۰۰

۴-۲-۴) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل
جدول ( ۴-۴) نشان میدهد که اکثر پاسخگویان یعنی ۶۲ درصد مجرد هستند، ۳/۳۳ درصد نیز متاهل بوده و تنها حدود ۳ درصد مطلقه بودند.
جدول ۴- ۴) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان
وضعیت تاهل پاسخگویان فراوانی درصد
متاهل ۱۲۸ ۳۳٫۳
مجرد ۲۳۸ ۶۲
متارکه به دلیل فوت همسر ۶ ۱٫۶
متارکه به دلیل طلاق ۸ ۲٫۱
پاسخ نداده ۴ ۱
کل ۳۸۴ ۱۰۰

۴-۲-۵) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سواد
طبق جدول (۴-۵) مشخص شد که اکثر پاسخگویان یعنی ۹/۴۶ درصد از سطح سواد لیسانس و بالاتر از آن برخوردارند. تنها ۶/۱ درصد از آنها بیسواد هستند. علاوه بر این، تعداد زیادی یعنی حدود ۴/۲۸ درصد نیز در سطح سواد دیپلم میباشند.
جدول ۴- ۵) توزیع فراوانی و درصد وضعیت سواد پاسخگویان
وضعیت سواد پاسخگویان فراوانی درصد
بیسواد ۶ ۱٫۶
ابتدایی و راهنمایی ۱۴ ۳٫۶
دیپلم ۱۰۹ ۲۸٫۴
فوق دیپلم ۷۳ ۱۹
لیسانس و بالاتر ۱۸۰ ۴۶٫۹
پاسخ نداده ۲ .۵
کل ۳۸۴ ۱۰۰

۴-۲-۶) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال
جدول (۴-۶) نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان یعنی ۸/۳۹ درصد شاغل بودهاند و کمترین میزان هم به قشر طلبه، کارگر و بازنشسته تعلق دارد. تعداد زیادی از پاسخگویان یعنی حدود ۲/۲۳ درصد هم دانشجو، ۲/۱۰ درصد از زنان خانهدار، ۲/۱۱ درصد هم بیکار بودهاند.
جدول ۴- ۶) توزیع فراوانی و درصد وضعیت اشتغال پاسخگویان
وضعیت اشتغال پاسخگویان فراوانی درصد
شاغل ۱۵۳ ۳۹٫۸
بیکار ۴۳ ۱۱٫۲
خانه دار ۳۹ ۱۰٫۲
دانشجو ۸۹ ۲۳٫۲
بازنشسته ۱۲ ۳٫۱
سرباز ۲۲ ۵٫۷
طلبه ۱ .۳
کارگر ۱۲ ۳٫۱

پاسخ نداده ۱۳ ۳٫۴
کل ۳۸۴

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *