تحقیق با موضوع سود تقسیمی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، رگرسیون

های رگرسیونی داده های تابلویی است. از آنجا که احتمال آماره آزمون هاسمن بیشتر از ۰۵/۰ شد، بنابراین دلیل کافی برای رد فرض صفر این آزمون نداریم و باید برای تخمین پارامترهای معادله رگرسیون چند متغیره اقلام تعهدی اختیاری از مدل اثرات تصادفی استفاده کنیم.
جدول (۴-۴) مقدار ضرایب رگرسیونی خطی الگوی تصادفی را با متغیرهای اقلام تعهدی نشان می‏دهد.
جدول (۴-۴): خلاصه مدل رگرسیونی الگوی اثرات تصادفی متغیرهای اقلام تعهدی
شاخص های آماری
متغیرها
ضرایب
آماره t
احتمال آماره t
P-value
۱/At-1
۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰
۳۸۹/۳
۰۰۰۸/۰
REV-RREC
۰۴۶/۰
۹۰۷/۳
۰۰۰۱/۰
PPE/At-1
۱۱۹/۰-
۲/۳-
۰۰۱۵/۰
ضریب تعیین R2
ضریب تعیین تعدیل شده R2
آماره دوربین- واتسون
احتمال آماره F
۳۸۶/۰
۳۷۷/۰
۹۴۳/۱
۰۰۰/۰
با توجه به احتمال آماره F و آماره t که نشان می دهد مدل در حالت کلی در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی‏دار می باشد و با توجه به جدول و ستون ضرایب مشاهده می شود که علامت ضرایب مربوط به معکوس جمع دارایی های شرکت (۱/At-1) و نسبت اختلاف تغیر درخالص درآمد شرکت و تغییر در خالص حساب ها و اسناد دریافتی به جمع دارایی های شرکت{( (REV – RREC ) / At-1} مثبت و معنادار می باشد اما رابطه چندگانه خطی بین اقلام تعهدی با نسبت میزان اموال، ماشین آلات، تجهیزات شرکت به جمع دارایی های شرکت{PPE / At-1} یک رابطه منفی و معنادار از لحاظ آماری می باشد.
اکنون با توجه به جدول فوق ضرایب مربوط به پارامترهای خاص شرکت، یعنی ۱وو۲وو۳ را بدست آوردیم که مقادیر آنها به ترتیب عبارت است از ۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰، ۰۴۶/۰ و ۱۱۹/۰- . لذا معادله نهایی محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری را می توان به شکل زیر نمایش داد:
NDA = 4070000000 × [۱ / At-1] + 046/0 [( REV – RREC) / At-1] + (119/0-) [PPE / At-1]
به عنوان مثال اقلام تعهدی غیر اختیاری برای شرکت آبسال در سال ۱۳۸۶ بصورت زیر می باشد:
NDA(آبسال/۱۳۸۶) = ۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰× (۱۱۷۵۲۹×۱۰-۷) + ۰۴۶/۰ × (۰۴۷۳۲۶۷۱۲/۰- ) + (۱۱۹/۰-) ×۱۹۵۴۰۱۹۲/۰ = ۰۲۰۶۴۶۴۱۳/۰-
لازم به ذکر است که در مدل مذکور، برای استاندارد کردن و موزون شدن پارامترها به منظور کاهش نوسانات، از جمع کل دارایی های شرکت در ابتدای هر دوره استفاده شده است و با تقسیم جمع کل دارایی‏ها به طرفین معادلات، مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده‏ها بین متغیرها برطرف شده است و در صورتی که اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDA) از جمع کل اقلام تعهدی (TA) کسر گردد، اقلام تعهدی اختیاری (DA) که جزء باقیمانده معادله رگرسیونی فوق است حاصل خواهد شد. بنابراین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، به صورت زیر محاسبه می‏شود:
DAt = TAt/At-1 – NDAt
بنابراین اقلام تعهدی اختیاری برای شرکت آبسال در سال ۱۳۸۶ برابر است با
DA(آبسال/۱۳۸۶) = ۰۰۵۹۵۵۳۸۲/۰ – (۰۲۰۶۴۶۴۱۳/۰-) = ۰۲۶۶۰۱۷۹۵/۰
بعد از برازش مدل رگرسیونی باید کفایت مدل را مورد بررسی قرار دارد. در شکل (۴-۱) ملاحظه می‏شود که نمودار پراکنش باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش‏بینی روند خاصی را نشان نمی دهد و همچنین رسم باقیمانده ها در مقابل زمان نشان می دهد که باقیمانده ها در طول زمان همبستگی خاصی را نشان نمی‏دهند. شکل (۴-۱) بافت‏نمای مربوط به باقیمانده ها را همراه با منحنی نرمال نشان می دهد. با توجه به این بافت‏نما می توان گفت باقیمانده های مدل رگرسیونی تقریبا نرمال می باشند و ناهمسانی واریانس بین جزء خطاها وجود ندارد. نمودار qq پلات صحت این ادعا را نیز تایید می کند.
شکل(۴-۱): الف:نمودار باقیمانده ها در مقابل مقادیر برازش شده ب: باقیمانده ها در مقابل زمان ج: بافتنمای باقیمانده ها همراه با منحنی نرمال د: نمودار qq پلات
۴-۴- آزمون نرمال بودن داده ها
۴-۴-۱- آزمون کولموگروف – اسمیرنف (KS) برای متغیر وابسته سود تقسیمی
برای انجام تحلیل رگرسیونی فرضیه اول ابتدا آزمون نرمال بودن داده‏ها با توجه به متغیر وابسته سود تقسیمی باید به وسیله آزمون کولموگروف اسمیرنف (KS) مورد بررسی قرار می گیرد.
H0 : داده های سود تقسیمی از توزیع نرمال پیروی می کنند
H1: داده های سود تقسیمی از توزیع نرمال پیروی نمی کنند
جدول(۴-۵) آزمون کولموگروف- اسمیرنف (KS) سود تقسیمی
سود تقسیمی (DPO)
شاخص های توصیفی
۳۵۰
تعداد داده ها
۰۸۸۰۲۹/۱
میانگین
۲۴۰۴۹۴/۲
انحراف معیار
۳۱۳۶۱۸/۰
قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف
۳۰۰۳۹۵/۰
بیشترین انحراف مثبت
۳۱۳۶۱۸/۰-
بیشترین انحراف منفی
۸۶۷۲۶۲/۵
مقدار آماره Z
۰۰۰/۰
سطح معنی داری
استنباط آماری: با توجه به جدول (۴-۵) چون سطح معنی داری محاسبه شده در متغیر وابسته سود تقسیمی از ۰۵/۰ کوچک‏تر می باشد، فرض H0 رد و فرض H1پذیرفته می شود، یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند. برای نرمال کردن این متغیر از تبدیل آماری باکس کاکس با توجه به فرمول زیر استفاده می‏کنیم:
y^*={█(((y^λ-۱))/λ, &λ۰@log⁡(y), λ=۰)┤
که λ پارامتری است که مقدار تابع ماکزیمم درست‏نمایی حاصل از داده ها را ماکزیمم می کند. با توجه به شکل(۴-۲) تابع درست‏نمایی محاسبه شده برای داده های سود تقسیمی مقدار پارامتر ۲/۰ = λ به دست می‏آید.
شکل(۴-۲):برآورد پارامتر λ در داده های سود تقسیمی برای تبدیل نرمال
به عبارت دیگر متغیر پاسخ تبدیلی برابر است با:
(√(۵&سود تقسیمی)-۱)/۰.۲
اکنون آزمون زیر فرض نرمال بودن متغیر پاسخ سود تقسیمی تبدیل شده را بررسی می کند.
جدول(۴-۶) آزمون کولموگروف- اسمیرنف سود تقسیمی تبدیل شده
تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدرمطلق بیشترین
انحراف معیار
بیشترین‏
انحراف ‏مثبت
بیشترین
‏انحراف‏ منفی
مقدار آماره
Z
سطح‏معنی‏داری (Sig)
۳۵۰
۷۶۴۵۵۷/۰-
۵۲۵۳۳۷/۱
۰۳۵۲۰۸/۰
۰۳۵۲۰۸/۰
۰۲۲۹۳۰/۰-
۶۵۸۶۷۸/۰
۷۷۸۴۵۰/۰
استنباط آماری: با توجه به جدول (۴-۶) چون سطح معنی داری (Sig) در سود تقسیمی بیشتر از ۰۵/۰ است، فرض H0 پذیرفته و فرض H1 رد می شود. به عبارت دیگر داده ها دارای توزیع نرمال می باشد.
۴-۴-۲- آزمون کولموگروف – اسمیرنف (KS) برای متغیر وابسته تغییرات سود تقسیمی
برای انجام تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها با توجه به متغیر پاسخ تغییرات سود تقسیمی باید به وسیله آزمون نرمال بودن داده ها (KS) مورد بررسی قرار می گیرد.
H0 : داده های تغییرات سود تقسیمی از توزیع نرمال پیروی می کنند
H1 : داده های تغییرات سود تقسیمی از توزیع نرمال پیروی نمی کنند
جدول(۴-۷): آزمون کولموگروف اسمیرنف (KS) تغییرات سود تقسیمی
تغییرات سود تقسیمی (Dt – Dt-1)
شاخص های توصیفی
۳۵۰
تعداد داده ها
۵۴۰۷۰۸۶۰۰۰۰
میانگین
۷۴۹۸۰/۵۲۳۳۵۱۰۱۳۴۹۹
انحراف معیار
۳۵۶/۰
قدر مطلق
۳۵۶/۰
مثبت
۳۱۳/۰-
منفی
۶۶۲/۶
مقدار آماره Z
۰۰۰/۰
سطح معنی داری
استنباط آماری: با توجه به جدول (۴-۷) چون سطح معنی داری محاسبه شده در متغیر پاسخ تغییرات سود تقسیمی شده از ۰۵/۰ کوچکتر می باشد، فرض H0 رد و فرض H1 پذیرفته می شود، یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند. برای نرمال کردن این دو متغیر از تبدیل آماری لگاریتم قدر مطلق با توجه به فرمول زیر استفاده می کنیم.
y^*=log⁡〖|y| y≠۰〗
چون ۲۸ مشاهده از تغییرات سود تقسیمی برابر صفر می باشند با حذف این ۲۸ سطر از مشاهدات ما با ۳۲۲ مشاهده از هر متغیر سر وکار خواهیم داشت.
جدول(۴-۸) آزمون کلموگروف- اسمیرنف را برای داده های تبدیل لگاریتمی متغیر وابسته نشان می‏دهد.
جدول(۴-۸): آزمون کلموگروف – اسمیرنف تبدیل لگاریتمی تغییرات سود تقسیمی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدرمطلق بیشترین
انحراف معیار
‏مثبت
بیشترین‏اختلاف
‏ منفی
مقدارآماره
Z
سطح‏معنی‏داری (Sig)
۳۲۳
۲۸۴۲/۱۰
۹۵۳۷۹/۰
۰۴۸/۰
۰۴۸/۰
۰۴۷/۰-
۸۶۰/۰
۴۵۰/۰
با توجه به جدول فوق چون سطح معنی داری در متغیر وابسته تغییرات سود تقسیمی تبدیل شده بیشتر از ۰۵/۰ است، فرض H0 پذیرفته و فرض H1 رد می شود. به عبارت دیگر داده ها دارای توزیع نرمال می‏باشند. اکنون با توجه به جدول (۴-۸) می توان گفت فرضیه نرمال بودن داده ها برقرار است و رگرسیون خطی فرضیه اول و دوم را با متغیر وابسته سود تقسیمی تبدیل شده را می توان در نظر گرفت.
جدول (۴-۹): بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
متغیر
نام آزمون
مقدار آماره
z
سطح معنی داری (sig)
نتیجه آزمون
سود تقسیمی
کولموگروف- اسمیرنف
۶۵۸۶۷۸/۰
۷۸/۰
داده های سود تقسیمی نرمال است
تغییرات ‏سود تقسیمی
کولموگروف- اسمیرنف
۸۶۰/۰
۴۵۰/۰
داده های تغییرات سود تقسیمی نرمال است
۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل دوم، اکثر تحقیقات انجام شده، متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه و تحلیل و تفسیر نموده اند. در این مرحله محقق، بررسی متغیرهای مورد مطالعه و تحلیل و نتیجه گیری فرضیه ها را به صورت سالانه و ترکیبی از قلمرو زمانی تحقیق مد نظر قرار داده است. در ادامه خلاصه یافته های تحقیق به تفکیک هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود.
۴-۵-۱- بررسی ایستایی (مانایی) متغیرهای پژوهش
با توجه به وجود سری های زمانی در داده های پنل ابتدا باید آزمون مرتبه جمعی (پایایی یا ناپایایی) متغیرهای مدل انجام شود. برای آزمون مرتبه جمعی متغیرهای الگو از آزمون ایستایی ایم- پسران و شین استفاده شده است. در این مدل، وقفه بهینه با معیار شوارز (Schwarz) تعیین می گردد. نتایج به دست آمده در جدول (۴-۱۰) ارائه شده است.
جدول (۴-۱۰): آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
نام آزمون
متغیرها
آماره ایم- پسران و شین
احتمال آماره ایم- پسران و شین
p-value))
نسبت پرداخت سود سهام (DPO)
۵۲/۳-
۰۰۰۲/۰
تغییرات سود تقسیمی (Dt-Dt-1)
۸۳/۱۲-
۰۰۰/۰
تغییرات سود خالص (Et-Et-1)
۹۶/۳-
۰۰۰/۰
اقلام تعهدی اختیاری (DA)
۷۴/۵-
۰۰۰/۰
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
۶۲/۲۴-
۰۰۰/۰
اندازه شرکت (SIZE)
۴۱/۲-
۰۰۸۰/۰
اهرم شرکت (LEV)
۹۸/۶-
۰۰۰/۰
با توجه به استفاده از روش رگرسیون خطی و پنل دیتا به منظور جلوگیری از یک نتیجه کاذب، با استفاده از آزمون ایم- پسران و شین، ایستایی متغیرهای پژوهش آزمون شد و نتایج آزمون طبق جدول (۴-۱۰) نشان می دهد که متغیرهای پژوهش در سطح معنی داری ۰۵/۰ ایستا بودند. بنابراین نتایج حاصل از روش آماری پژوهش قابل