تحقیق با موضوع مدیریت سود، سود تقسیمی، تقسیم سود، کیفیت سود

Real hand print combined with a map of Africa of our blue planet Earth - isolated on white background.

پرداختند. نتیجه پژوهش آن ها نشان داد که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود پایداری برخوردار نیستند و هم چنین روند تقسیم سود در سال های گذشته تاثیر چندانی بر تقسیم سود سال های آتی ندارد.
سیاح رزیانی (۱۳۸۸) ارتباط میان کیفیت سود و سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا میتوان با توجه به کیفیت سود، سیاست تقسیم سود نقدی را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور تعداد ۹۷ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره و برای آزمون فرضیههای دوم و سوم از رگرسیون لاجیت۱۰۰ استفاده شده و کیفیت سود از طریق دو متغیر جایگزین (نزدیکی سود به جریانهای نقدی عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی اختیاری) اندازهگیری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت سنجش کیفیت سود بر مبنای تغییر در اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط معکوس و معنادار ضعیفی میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ بیشتر سود نقدی وجود دارد. همچنین در صورتی که کیفیت سود بر مبنای نزدیکی سود به جریانهای نقدی عملیاتی سنجیده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی مشاهده میشود. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تغییر در کیفیت سود شرکت، حاوی اطلاعاتی در خصوص احتمال تغییر در سود نقدی است.
هاشمی و اخلاقی (۱۳۸۹) با بررسی ۹۲ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ رابطه مثبت و معناداری بین اهرم مالی، سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت نشان داده‏اند.
شاملو (۱۳۸۹) در تحقیقی که هدف آن تحقیق، بررسی رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی شرکت ها با در نظر گرفتن آثار متغیرهایی نظیر تغییرات سود عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام و درصد تغییرات سود تقسیمی می باشد. علت انتخاب معیار سود عملیاتی به‏ جای استفاده از سود خالص، قابلیت بهتر سود عملیاتی در انعکاس عملکرد شرکت می باشد. برای بررسی تحقیق، اقدام به طرح سه فرضیه به شرح زیر نمودیم:
فرضیه اول، میان عملکرد آتی شرکت ها و تغییرات سود عملیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه دوم، میان عملکرد آتی شرکت ها و نرخ بازده دارایی‏ها رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه سوم، میان عملکرد آتی شرکت ها و درصد سود تقسیمی رابطه معنی دار وجود دارد.
پس از جمع آوری داده های ۵۰ شرکت از جمع شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران از صنایع مختلف برای ۷ سال متوالی و آزمون فرضیات، مشخص گردید که در کل میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی شرکت ها رابطه مستقیم وجود دارد. در بررسی جداگانه اثر هر یک از متغیرهای فوق الذکر بر عملکرد آتی شرکت ها مشخص شد که رابطه قوی‏تری میان تغییرات سود عملیاتی و بازده دارایی ها با عملکرد آتی شرکت ها در مقایسه با رابطه درصد سود تقسیمی با عملکرد آتی شرکت ها وجود دارد. علت این امر را می توان این‏گونه بیان کرد که تأثیر درصد سود تقسیمی توسط دو متغیر دیگر توضیح داده شده است.
بنی مهد و دیگران (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت اهرمی با تقسیم سود رابطه‏ای ندارد اما اندازه شرکت و جریان های نقدی عملیاتی رابطه معنی دار و مثبت با تقسیم سود دارد.
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی
۲-۵-۲-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود
دیچو و همکاران (۱۹۹۶) در تحقیقی به بررسی دیدگاه های استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه ای و قانون گذاران در مورد مدیریت سود پرداختند. به اعتقاد آن ها استادان دانشگاه ها در حرفه حسابداری اغلب تصورات متفاوتی از مدیریت سود نسبت به حسابداران حرفه ای و قانون گذاران دارند. حسابداران حرفه ای و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیش‏گیری از پدیده دردسر ساز مدیریت سود هستند ولی استادان حسابداری دانشگاه ها خوشبین تر هستند.
چونگ و همکاران (۲۰۰۲) رابطه بین مدیریت سود و مالکیت نهادی را بررسی نمودند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که فشار مستقیم و غیر مستقیم از طرف سرمایه گذاران نهادی باعث مهار مدیریت سود می‏شود.
کزیسچن۱۰۱ (۲۰۰۳) رابطه بین حمایت سرمایه گذار و مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین حمایت سرمایه گذار و مدیریت سود ارتباط معنی دار وجود دارد و اگر حمایت از سرمایه گذار با قوانین و مقرارت قوی باشد مدیران انگیزه کمتری برای مدیریت سود فرصت طلبانه دارند.
ویلن۱۰۲ (۲۰۰۴) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت تاثیر بیشتری بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش شرکت نسبت به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت دارد.
پارک و زیاک پارک۱۰۳ (۲۰۰۴) به بررسی مدیریت سود و فروش داخلی و رفتار استراتژیک (راهبردی) پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که مدیران قصد دارند در دوره آتی مقدار زیادی از سهام‏شان را بفروشند برای منفعت شخصی از فروش سهام با تعدیل اقلام تعهدی اختیاری دوره جاری به مدیریت سود می پردازند.
ساوو ساوا۱۰۴ (۲۰۰۶) در تحقیقی رابطه بین مدیریت سود، سرمایه گذاری و پرداخت سود سهام را بررسی نمود. یافته ها حاکی از آن بود که رابطه بین دستکاری سود و سرمایه گذاری مثبت می باشد اما بین پرداخت سود سهام و دستکاری سود رابطه منفی وجود دارد.
عثمان و زگال۱۰۵ (۲۰۰۶) عوامل بالقوه سیاست مدیریت سود در دو کشور کانادا به عنوان نماینده قاره آمریکا و فرانسه به نمایندگی از قاره اروپا بر حسب سیستم حسابداری آن ها را بررسی نمودند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در شرکت های فرانسوی، مدیریت سود بیشتر به واسطه انگیزه های قراردادهای بدهی و نرخ مالیات موثر انجام می شود و این در حالی است که در شرکت های کانادایی انگیزه مدیریت سود مرتبط با بازارهای سرمایه پویا است و انتشار سهام قوی ترین انگیزه برای مدیریت سود در این شرکت ها است.
شن و چی۱۰۶ (۲۰۰۷) ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد شرکت‏های با حاکمیت شرکتی خوب مدیریت سود کمتری دارند.
جیرپورن و همکاران۱۰۷ (۲۰۰۸) در تحقیقی رابطه بین مدیریت سود و هزینه نمایندگی را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های تحقیق نشان می دهد در شرکت هایی که مدیریت سود در آنها زیاد انجام می گیرد هزینه نمایندگی کمتر و در شرکت هایی که مدیریت سود در آنها کمتر انجام می گیرد هزینه نمایندگی بیشتر می باشد.
گوش و اولسون۱۰۸ (۲۰۰۹) نشان دادند مدیران برای کاهش نوسانات سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند.
هوی و همکاران۱۰۹ (۲۰۱۰) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در کشورهای چین و پاکستان پرداختند. نتایج این تحقیق در هر دو کشور چین و پاکستان نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری هیچ تاثیری بر سیاست های تقسیم سود ندارد.
جهانزیب و همکاران۱۱۰ (۲۰۱۲) به بررسی مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس کراچی پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سیاست های تقسیم سود در شرکت ها متاثر از فعالیت های مدیریت سود در آن ها نمی باشد.
۲-۵-۲-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود
والتر۱۱۱ (۱۹۵۶) اعلام نمود که سیاست سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر می گذارد. بر مبنای یافته های وی شرکت هایی که بیشترین نسبت پرداخت سود سهام را دارند دارای ارزش سهام بالایی نیز هستند و سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام شرکت‏هایی می کنند که نسبت پرداخت سود سهام بالایی دارند.
میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) بر اساس تحقیق مهم و تأثیرگذار خود دریافتند که تغییرات سود تقسیمی بر
روی قیمت سهام تأثیرگذار می باشد و این موضوع را به محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی نسبت دادند. بعدها باتاچاریا۱۱۲ (۱۹۶۷)، میلر و راک۱۱۳ (۱۹۸۵) و جان و ویلیامز۱۱۴ (۱۹۸۵) به این ایده رسمیت بخشیدند.
بلاک۱۱۵ (۱۹۶۴)، به این نتیجه رسید که خط مشی سود سهام بر ارزش بازار سهام تأثیرگذار است.
فاما و بابی یاک۱۱۶ (۱۹۶۸) در پژوهشی تحت عنوان تجزیه و تحلیل تجربی از خط و مشی تقسیم سود، این موضوع را که آیا شرکت ها می کوشند تا درصد سود تقسیمی را بر مبنای سود عادی حفظ کنند مورد مطالعه قرار داد. آنها ۳۹۲ شرکت را ظرف مدت ۱۸ سال (۱۹۶۴-۱۹۴۶) مورد بررسی قرار دادند. به طور کلی نتایج بدست آمده این دیدگاه را تایید می کند که «سود تقسیمی در کوتاه مدت چسبنده است، بدین معنا که متناسب با کاهش یا افزایش سود تغییر یا نوسان نمی کند». چنین به نظر می رسد که مدیران تمایل چندان زیادی برای کم کردن سود تقسیمی در مقایسه با علاقه ای که به افزایش آن دارند، ندارند. ولی در بلند مدت سود تقسیمی تغییر می کند و این تغییرات با نوسانات سود شرکت هماهنگ می شود.
چنگ و اشفر۱۱۷ (۱۹۹۶) از تغییرات سود برای بررسی تاثیر ثبات سود بر محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی استفاده نمود. یافته های این تحقیق نشان داد که کاهش در ثبات سود باعث کاهش مربوط بودن سود و افزایش مربوط بودن جریانات نقدی می شود و بازار به جریانات نقدی به عنوان یک منبع جایگزین از اطلاعات توجه می کند.
نیسیم و زیو۱۱۸ (۲۰۰۱) در تحقیق خود با عنوان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت ها، به بررسی نمونه‏ای که شامل ۱۰۰۶۶۶ سال- شرکت مشاهده، برای دوره ۱۹۸۷-۱۹۶۳ پرداختند. نمونه انتخابی این محققین شامل شرکت‏هایی بودند که سهام‏شان در بورس سهام نیویورک۱۱۹ و یا بورس سهام آمریکا۱۲۰ مورد معامله قرار می گرفت و اطلاعات مالی‏شان در دسترس بود. آنها این شرکت ها را به سه دسته، دارای تغییرات مثبت در سود تقسیمی، تغییرات منفی در سود تقسیمی و بدون تغییر تقسیم کرده و بر مبنای تحقیقات خود دریافتند که تغییرات سود تقسیمی با سطح سودآوری آتی شرکت ها رابطه مستقیمی دارد. همچنین آنها به شواهد محکمی جهت تایید محتوای اطلاعاتی سود دست یافتند.
ساوو ساوا و مارتین وبر۱۲۱ (۲۰۰۶)، در تحقیقی با عنوان منشا تصمیمات مربوط به تغییرات سود سهام چیست، دو عامل اصلی که منشا تصمیمات افزایشی در سود تقسیمی می باشند، یکی اثر خصوصیات شرکت و متغیرهای اساسی از قبیل اندازه شرکت، سودآوری و نرخ اهرم و دیگری رابطه میان افزایش سود تقسیمی و واکنش بازار را مورد بررسی قراردادند. برای این منظور آنها یک نمونه ۸۴۴ تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس فرانکفورت، که شامل ۱۱۶۷۱

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*