تحقیق با موضوع مدیریت سود، سود تقسیمی، تقسیم سود، اقلام تعهدی

0 Comments

سال- شرکت، مشاهده می باشد، انتخاب کرده و به بررسی داده هایی از قبیل رشد جاری شرکت، ارزش بازار، اندازه شرکت، جمع بدهی ها، نرخ اهرم و غیره این شرکت ها پرداختند. آنها بر مبنای تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عکس العمل بازار به تغییرات سود تقسیمی، اثر مهمی در اعمال تغییرات یا ثبات سود تقسیمی دارد که با توجه به مدل تقارن اطلاعاتی افزایش سود تقسیمی در راستای انتقال بخشی از اطلاعات محرمانه شرکت به بازار صورت می‏گیرد (علامت‏دهی) و یا برای کاستن از هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران (نمایندگی) بر مبنای دو مدل فوق، سهام این شرکت‏ها در دوره قبل از افزایش سود تقسیمی، با ارزش بازار کمتری روبرو هستند.
ویرا و راپوسو۱۲۲ (۲۰۰۷) در تحقیقی تحت عنوان علامت‌دهی با سودهای تقسیمی، به بررسی رابطه بین اعلامیه های سود تقسیمی و سود های آتی پرداختند. آنها به بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با استفاده از داده ها و اطلاعات مالی در سه کشور اروپایی پرداختند. در این تحقیق آنها فرضیات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق دو فرضیه که یکی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و قیمت سهام و دیگری ارتباط تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی را مطرح می کرد را با استفاده از یک مدل رگرسیونی مورد آزمون قراردادند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بین تغییرات سود تقسیمی و قیمت سهام در کشور فرانسه و وجود یک رابطه ضعیف در کشور های پرتغال و انگلستان بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی بود.
هانلون و همکاران۱۲۳ (۲۰۰۷) در پژوهشی تحت عنوان آیا سود های تقسیمی حاوی اطلاعات درباره سودهای آتی هستند، به بررسی این موضوع که آیا سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در رابطه با سود های آتی می باشد پرداختند. آنها در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سود های تقسیمی و سودهای آتی و همچنین رابطه بین میزان سود های تقسیمی و سود های آتی، با طرح دو فرضیه با توجه به رابطه ما بین بازده سهام سال جاری و سود سال جاری و آتی برای شرکت هایی که سود پرداخت می کنند و شرکت هایی که سود پرداخت نمی کنند، پرداختند. آنها یک نمونه انتخابی از شرکت‏های بورس اوراق بهادار نیویورک طی سال‏های ۱۹۷۰ الی ۲۰۰۴ که شامل ۸۸۳۱۲ سال- شرکت می شد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از تایید شدن هر دو فرضیه بود. به گونه ای که بازار پرداخت سود و همچنین میزان
سود پرداختی را به عنوان یک علامت از سود آتی دریافت نموده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد.
موسی۱۲۴ (۲۰۰۹) در تحقیقی در رابطه با سیاست تقسیم سود در ۵۳ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس نیجریه طی دوره زمانی ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۲ دریافت که تقسیم سود تابعی از جریان نقدی، سود سال جاری و تقسیم سود سال قبل است. او هم چنین دریافت نسبت دارایی جاری، رشد فروش، اندازه شرکت و نوع صنعت رابطه ای با تقسیم سود ندارد.
خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور به شرح جدول زیر می باشد.
جدول (۲-۳): خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سود
محقق
سال
عنوان تحقیق
یافته های تحقیق
دیچو و همکاران
۱۹۹۶
بررسی ‏دیدگاه‏های ‏استادان ‏دانشگاه‏ها، حسابداران حرفه ای و قانون گذاران در مورد مدیریت سود
حسابداران حرفه ای و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیش گیری از پدیده دردسر ساز مدیریت سود هستند ولی استادان حسابداری دانشگاه ها خوشبین تر هستند.
چونگ ‏و همکاران
۲۰۰۲
رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود
فشار مستقیم و غیر مستقیم از طرف سرمایه‏ گذاران نهادی باعث مهار مدیریت سود می‏شود.
لیوزی کزیسچن
۲۰۰۳
رابطه بین حمایت سرمایه گذار و مدیریت سود
بین حمایت سرمایه گذار و مدیریت سود ارتباط معنی‏دار وجود دارد و اگر حمایت از سرمایه گذار با قوانین و مقرارت قوی باشد مدیران انگیزه کمتری برای مدیریت سود فرصت طلبانه دارند.
ویلن
۲۰۰۴
بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی
مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت تاثیر بیشتری بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش شرکت نسبت به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت دارد.
تیو پارک و مانگ زیاک پارک
۲۰۰۴
بررسی مدیریت سود و فروش داخلی و رفتار استراتژیک (راهبردی)
هنگامی که مدیران قصد دارند در دوره آتی مقدار زیادی از سهام‏شان را بفروشند برای منفعت شخصی از فروش سهام با تعدیل اقلام تعهدی اختیاری دوره جاری به مدیریت سود می پردازند.
ساوو ساوا
۲۰۰۶
رابطه‏بین‏مدیریت‏سود، سرمایه‏گذاری و پرداخت سود سهام
رابطه بین دستکاری سود و سرمایه گذاری مثبت می باشد اما بین پرداخت سود سهام و دستکاری سود رابطه منفی وجود دارد.
عثمان‏و زگال
۲۰۰۶
عوامل بالقوه سیاست مدیریت سود
در شرکت های فرانسوی، مدیریت سود بیشتر به واسطه انگیزه های قراردادهای بدهی و نرخ مالیات موثر انجام می‏شود و این در حالی است که در شرکت های کانادایی انگیزه مدیریت سود مرتبط با بازارهای سرمایه پویا است و انتشار سهام قوی‏ترین انگیزه برای مدیریت سود در این شرکت‏ها است.
شن و چی
۲۰۰۷
ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود
شرکت‏های با حاکمیت شرکتی خوب مدیریت سود کمتری دارند.
جیرپورن و همکاران
۲۰۰۸
رابطه بین مدیریت سود و هزینه نمایندگی
در شرکت هایی که مدیریت سود در آنها زیاد انجام می‏گیرد هزینه نمایندگی کمتر و در شرکت‏هایی که مدیریت سود در آنها کمتر انجام می گیرد هزینه نمایندگی بیشتر می باشد.
گوش و اولسون
۲۰۰۹
رابطه نوسانات سود و مدیریت سود
مدیران برای کاهش نوسانات سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند.
هوی‏یوان و همکاران
۲۰۱۰
بررسی تاثیر مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود
اقلام تعهدی اختیاری هیچ تاثیری بر سیاست های تقسیم سود ندارد.
جهانزیب و همکاران
۲۰۱۲
بررسی مدیریت سود و سیاست‏های تقسیم سود
سیاست های تقسیم سود در شرکت ها متاثر از فعالیت‏های مدیریت سود در آن ها نمی باشد.
نوروش و همکاران
۱۳۸۴
بررسی مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شرکت های بزرگ از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می نمایند و با بزرگ تر شدن شرکت ها، تمایل مدیران به مدیریت سودشان بیشتر خواهد شد.
آزاده یزدانی
۱۳۸۵
بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود
خالص دارائی های عملیاتی به عنوان عامل محدود کننده مدیریت سود، امکان هموارسازی سود در سال‏های متوالی را محدود می نماید.
سید عزیز سیدی
۱۳۸۶
بررسی رابطه بین مشخصه های خود هیأت مدیره با مدیریت سود
بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیر موظف در هیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقراراست .
رسول برادران و دیگران
۱۳۸۸
بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس واوراق بهادار تهران
نتایج نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادار معکوس وجود دارد.
مجید زمانی
۱۳۸۹
رابطه بین ساز و کارهای راهبردی شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران
وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده و نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره رابطه معکوس و معناداری با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکتی و مدیریت سود مشاهده نگردید.
خدادادی و جان جانی
۱۳۹۰
رابطه بین مدیریت سود و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران
بین مدیریت سود و نرخ سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد و شرکت هایی که مدیرت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود نداشته اند در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند.
یعقوب نژاد و دیگران
۱۳۹۱
ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران
متغیرهای نسبت بدهی، اندازه شرکت، تغییر مدیریت، شاخص سودآوری (بازده دارایی ها) و شاخص مدیریت سود سال قبل با شاخص مدیریت سود سال جاری رابطه مستقیم دارند. همچنین متغیرهای مالیات، نوع مالکیت، نوع حسابرس، تغییر حسابرس و نوع صنعت اثری بر مدیریت سود ندارند.
جدول (۲-۴): خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه سیاست های تقسیم سود
محقق
سال
عنوان تحقیق
یافته های تحقیق
والتر
۱۹۵۶
تاثیر سیاست سود سهام بر ارزش شرکت
شرکت هایی که بیشترین نسبت پرداخت سود سهام را دارند، دارای ارزش سهام بالایی نیز هستند و سرمایه‏گذاران اقدام به خرید سهام شرکت هایی می کنند که نسبت پرداخت سود سهام بالایی دارند.
فاما و بابی یاک
۱۹۶۸
تجزیه و تحلیل تجربی از خط و مشی تقسیم سود
سود تقسیمی در کوتاه مدت چسبنده است بدین معنا که متناسب با کاهش یا افزایش سود تغییر یا نوسان نمی‏کند.
نیسیم و زیو
۲۰۰۱
تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت ها
تغییرات سود تقسیمی با سطح سودآوری آتی شرکت ها رابطه مستقیمی دارد. همچنین آنها به شواهد محکمی، جهت تایید محتوای اطلاعاتی سود دست یافتند.
مارتین و همکاران
۲۰۰۶
منشا تصمیمات مربوط به تغییرات سود سهام چیست؟
عکس العمل بازار به تغییرات سود تقسیمی، اثر مهمی در اعمال تغییرات یا ثبات سود تقسیمی دارد.
الیزابت ویرا و کلارا سی راپوسو
۲۰۰۷
علامت‌دهی ‏با سودهای تقسیمی (رابطه بین اعلامیه های سود تقسیمی و سودهای آتی)
عدم وجود رابطه مثبت بین تغییرات سود تقسیمی و قیمت سهام در کشور فرانسه و وجود یک رابطه ضعیف در کشور های پرتغال و انگلستان و عدم وجود رابطه مثبت بین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی بود.
موسی
۲۰۰۹
سیاست های تقسیم سود
تقسیم سود تابعی از جریان نقدی، سود سال جاری و تقسیم سود سال قبل است. او هم چنین دریافت نسبت دارایی جاری، رشد فروش، اندازه شرکت و نوع صنعت رابطه ای با تقسیم سود ندارد.
محسن صمدزاده
۱۳۷۲
خط و مشی های تقسیم سود و تأثیرات آن بر ارزش سهام
در بورس اوراق بهادار تهران، سیاست مشخصی که اکثریت شرکت ها از آن پیروی کنند، وجود نداشته و بیشتر شـرکت‏ها براسـاس نیازهـای مقطعی و سرمایه‏گذاری خود، اقدام به توزیع سود سهام می نمایند.
احمد موسوی
۱۳۷۴
تأثیر تقسیم سود سهمی بر نرخ بازده
پرداخت سود سهمی بر نرخ بازده سهام تأثیرگذار بوده و نرخ بازده غیرعادی که نصیب سهامداران پیرامون مجمع فوق العاده می شود، به طور متوسط نوزده درصد می‏باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *