تحقیق با موضوع
پایگاه اقتصادی

تحقیق با موضوع پایگاه اقتصادی

بازدارندگی از قوانین
متغیر مستقل ضریب همبستگی
سطح معنیداری
تعداد
کنترلهای اجتماعی .۲۴۵ .۰۰۰ ۳۸۱
ناکامی منزلتی ۴۴۵٫- .۰۰۰ ۳۷۶
آگاهی از قوانین .۳۷۲ .۰۰۰ ۳۸۴

۴-۳-۱-۶) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی
جدول (۴-۲۲) نشان از آن دارد که فشار ساختاری- اجتماعی دارای رابطه ضعیف و معکوس، آگاهی از قوانین دارای رابطه مستقیم و متوسط و پایگاه اقتصادی- اجتماعی دارای رابطه مستقیم و ضعیفی با متغیر وابسته اثرپذیری مجازاتهای رسمی هستند. به این معنی هر چه قدر فشار ساختاری- اجتماعی برای افراد بیشتر شود، به همان میزان از اثرپذیری مجازاتهای رسمی کاسته میشود. همچنین، هر چه قدر آگاهی از قوانین بیشتر و پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بالاتر باشد اثرپذیری هم بیشتر میشود. یافته های جدول ( ۴-۲۲) با دیدگاه کارکردگرایی، و تضاد همخوانی دارد.
جدول ۴- ۲۲) رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی
متغیر مستقل ضریب همبستگی
سطح معنیداری
تعداد
فشار ساختاری- اجتماعی ۱۱۷٫- .۰۲۵ ۳۶۶
آگاهی از قوانین .۲۳۱ .۰۰۰ ۳۷۱
پایگاه اقتصادی- اجتماعی .۰۰۸ ۰۵۵٫ ۳۲۸

۴-۳-۱-۷) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی
همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود پایگاه اقتصادی- اجتماعی با متغیر وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی دارای رابطه معناداری ندارد.
جدول ۴- ۲۳) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی
متغیر مستقل ضریب همبستگی
سطح معنیداری
تعداد
پایگاه اقتصادی- اجتماعی -.۰۰۱ .۹۸۷ ۳۴۱

۴-۳-۱-۸) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی
بر اساس جدول زیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با متغیر کنترلهای اجتماعی رابطه معناداری ندارد.
جدول ۴- ۲۴) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی
متغیر مستقل ضریب همبستگی
سطح معنیداری
تعداد
پایگاه اقتصادی- اجتماعی .۰۱۴ .۷۹۴ ۳۳۸

۴-۳-۱-۹) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی
همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود، پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی رابطه دارد. از طرفی مقدار این رابطه معکوس و متوسط میباشد. به این معنی که هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بالاتر باشد، به همان اندازه آنها از ناکامی منزلتی کمتری رنج میبرند. نتایج جدول ( ۴-۲۵) با دیدگاه تضاد و مرتون مبنی بر ارتباط طبقه اجتماعی با احساس منزلت همخوانی دارد.
جدول ۴- ۲۵) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی
متغیر مستقل ضریب همبستگی
سطح معنیداری
تعداد
پایگاه اقتصادی- اجتماعی ۲۳۶٫- ۰۰۴٫ ۳۳۳

۴-۳-۲) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت
جدول (۴-۲۶) نشان میدهد که میانگین سطح بازدارندگی قوانین در بین مردان ، برابر با ۶۴٫۰۶۰۶و در بین زنان برابر با ۶۹٫۱۷۵۰ میباشد. به عبارتی، سطح بازدارندگی قوانین در بین افراد زنان بیشتر از مردان است. به این معنی که زنان بیشتر از قوانین پیروی میکنند. جدول ( ۴-۲۷) نیز نشان میدهد که تفاوت معناداری بین این دو وجود دارد. بنابراین فرض H0 که دلالت بر عدم تفاوت میانگین شیوه زندگی افراد مجرم با غیر مجرم دارد، رد میشود و در مقابل آن فرض H1 تایید می‌شود.
جدول ۴-۲۶) نتایج آزمون t با دو گروه همبسته در مورد میزان تفاوت بین سطح بازدارندگی قوانین زنان و مردان

 
 
Nتعداد میانگین انحراف استاندارد خطای میانگینها
سطح بازدارندگی قوانین مردان ۲۶۴ ۶۴٫۰۶۰۶ ۱۱٫۱۲۶۸۲ .۶۸۴۸۱
زنان ۱۲۰ ۶۹٫۱۷۵۰ ۱۲٫۷۶۵۹۴ ۱٫۱۶۵۳۷

جدول ۴-۲۷) تفاوت بین سطح بازدارندگی قوانین زنان و مردان
اختلاف میانگین t

درجه آزادی
سطح معناداری
میانگین انحراف استاندارد خطای میانگینها فاصله اطمینان ۹۵/۰

کرانه پایین کرانه بالا

سطح بازدارندگی قوانین زنان – مردان ۳٫۶۵۱ ۱٫۲۸۳۹۶ -۵٫۱۱۴۳۹ -۷٫۶۳۸۹۱ -۲٫۵۸۹۸۸ -۳٫۹۸۳ ۳۸۲ .۰۰۰

۴-۳-۳) آزمون فرضیات
۴-۳-۳-۱) فرضیه اول
آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی در تعامل با اثرپذیری مجازات های رسمی، سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
برای آزمون این فرضیه با بهره گرفتن از رگرسیون خطی، از میزان تاثیر آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی و اثرپذیری مجازات های رسمی بر روی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی آزمون گرفته میشود.
بر اساس جدول (۴-۲۸)، متغیر آگاهی از قوانین و متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی با ضریب تعیین تعدیل شده ۱۹ درصد بر روی متغیر وابسته سطح بازدارندگی از قوانین تأثیر میگذارند، و این حاکی از این مطلب است که این متغیرها توانستهاند متغیر سطح بازدارندگی از قوانین را ۱۹ درصد تبیین کند و طبق جدول (۴-۲۹) نیز، در این رابطه مقدار بتا آگاهی از قوانین ۲۷۴/۰ است. بدین معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر آگاهی از قوانین، میزان بازدارندگی از قوانین در بین رانندگان همدانی به مقدار ۲۷۴/۰ انحراف استاندارد افزایش مییابد.
همچنین، در این رابطه مقدار بتا متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی ۲۹۵/۰ است، بدین معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر اثرپذیری مجازاتهای رسمی، میزان بازدارندگی از قوانین در بین رانندگان به مقدار ۲۹۵/۰ انحراف استاندارد افزایش مییابد. بنابراین این فرضیه مورد تایید است.
نظریه پردازان شناختی نیز، به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارند و بر این باورند که یادگیرى یک جریان درونى و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط را جستجو و روابط بین پدیده‌ها را کشف مى‌کند و بر اساس این کشف، ساخت شناختى خود را گسترش مى‌دهد.
جدول ۴-۲۸) خلاصه مدل
مدل ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
.۴۴۷ .۱۹۹ .۱۹۵ ۱۰٫۵۸۲۲۲

جدول ۴-۲۹) ضریب رگرسیونی
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل سطح معنیداری
b خطای استاندارد B

عدد ثابت ۳۲٫۶۲۰ ۳٫۵۴۶
۹٫۱۹۹ .۰۰۰
آگاهی از قوانین .۹۳۴ .۱۶۳ .۲۷۴ ۵٫۷۲۳ .۰۰۰
اثرپذیری مجازاتهای رسمی .۸۴۱ .۱۳۷ .۲۹۵ ۶٫۱۴۹ .۰۰۰

۴-۳-۳-۲) فرضیه دوم
هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان پایینتر باشد، ناکامی منزلتی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها کمتر میشود.
برای آزمون این فرضیه با بهره گرفتن از رگرسیون خطی، سه نوع رابطه بین ۱٫ پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی، ۲٫ پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی، ۳٫ ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی؛ برقرار میشود.
۴-۳-۳-۲-۱) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی
کوهن و مرتون هر دو فرض کردهاند که اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در فعالیتهای نابهنجار مشارکت کنند، چون جامعه نمیتواند به آنها کمک کند که به آرزوهای خود دست یابند. با توجه به این رویکرد میتوان گفت که پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر روی ناکامی منزلتی تأثیر میگذارد، به طوری که بر اساس جدول (۴-۳۰) مقدار ضریب تعیین تعدیل شده آن برابر با ۸ درصد است که حاکی از این میباشد که متغیر مستقل پایگاه اقتصادی- اجتماعی توانسته است ۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته ناکامی منزلتی را تبیین کند و طبق جدول (۴-۳۱) نیز، در این رابطه مقدار بتا ۳۲۶/۰- است. بدین معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، میزان ناکامی منزلتی رانندگان به مقدار ۳۲۶/۰- انحراف استاندارد کاهش مییابد.
جدول ۴-۳۰) خلاصه مدل
مدل ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
۳۲۶٫- ۸۴ ۰۸/۰ ۴٫۱۳۶۲۵

جدول ۴-۳۱) ضریب رگرسیونی
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل سطح معنیداری
b خطای استاندارد B

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدد ثابت ۱۷٫۸۶۴ .۷۲۶
۲۴٫۶۰۸ .۰۰۰
پایگاه اقتصادی- اجتماعی -.۰۳۳ .۰۷۰ ۳۲۶٫- -.۴۶۹ .۰۳۱

۴-۳-۳-۲-۲) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی
در نظریه تضاد رفتار قانونگریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پایین که فاقد ابزار تولیدند شکل میگیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاریها و رفتارهای قانونشکنانه به وسیله طبقات پایین انجام میشود و این نه به دلیل تمایل و علت روانشناختی مربوط به فقرا و طبقات پایین است بلکه به علت محدودیتهایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پایین و فقرا اعمال میشود. با توجه به این نظریه نیز، میتوان گفت که متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر روی متغیر بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی تأثیر میگذارد، زیرا، بر اساس جدول (۴-۳۲)، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده آن برابر با ۳ درصد است که حاکی از این است که متغیر مستقل پایگاه اقتصادی- اجتماعی توانسته است ۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته بازدارندگی از قوانین را تبیین کند و طبق جدول (۴-۳۳) نیز، در این رابطه مقدار بتا ۰۱۳/۰است. بدین معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، میزان بازدارندگی قوانین در بین رانندگان به مقدار ۰۱۳/۰ انحراف استاندارد افزایش مییابد.
جدول ۴-۳۲) خلاصه مدل
مدل ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
.۰۱۳ .۰۰۰ ۰۳۳٫ ۱۱٫۹۶۴۰۸

جدول ۴-۳۳) ضریب رگرسیونی
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل سطح معنیداری
b خطای استاندارد B

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *