تحقیق درباره سرمایهی اجتماعی

Abstract geometric landscape.

انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایهی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.
همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایهی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایهی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.
در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم کهرابطه علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایهی انسانی علت سرمایهی اجتماعی است یا برعکس یا اینکهرابطه علیت دو طرفه ای دارند؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینهی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان تنها عامل پیشرفت یک کشور اشاره می کردند اما اخیراً دریافته اند که عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر کنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است که دین اسلام تأکید فراوانی بر سرمایهی اجتماعی مانند نوع دوستی، کمک به دیگران، همکاری و همبستگی جهت پیشرفت یک جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی کشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایهی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایهی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایهی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایهی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایهی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایهی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

1-3- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسیرابطه علیت میان سرمایهی اجتماعی، سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های 1385-1350 است.

1-4- سؤالات تحقیق

1- آیا سرمایهی اجتماعی علت سرمایهی انسانی است یا سرمایهی انسانی علت سرمایهی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟
2- آیا سرمایهی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایهی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟
3- آیا سرمایهی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایهی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

1-5- منابع آماری

متغیرهای مورد استفاده برای دورهی 1385-1350 در این مطالعه عبارتند از:

سرمایهی انسانی که داده های مربوط به سال های 1379-1350 از مطالعهی نفیسی و نیلی (1384) و داده های مربوط به سال های 1385-1380 از مطالعهی هوشمند و همکاران (1387) استخراج شده است.
برای دادهی سرمایهی اجتماعی از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایهی اجتماعی استفاده شده است که این متغیرها از داده های بانک مرکزی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.
رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایهی سال 1376 از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.
1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از کتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیلهی آزمون ریشهی واحد زیوت-اندریوز (1992) و آزمون های دیگر مربوط به ریشهی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(1995) پرداخته شده است.

1-7- ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات این پژوهش است و به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، مسئلهی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.
فصل دوم مربوط به مطالعات پیشین در این زمینه است که مطالعات پیشین در چهار بخش موضوعی نیز تنظیم شده است و شامل مطالعات داخلی و خارجی هم می باشد.
فصل سوم مبانی نظری و ساختار الگو را بررسی کرده است؛ فصل چهارم مربوط به نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج است و در پایان در فصل پنجم خلاصه ای از کل پایان نامه، نتیجهی کلی و پیشنهادها برای مطالعات آتیارائه شده است.

1-8- تفاوت مطالعهی حاضر با مطالعات پیشین

با توجه به مطالعاتی که در داخل انجام شده است، تأکید بیشتری بر چگونگی اثر سرمایهی اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی شده است و مطالعات کمتری در زمینهی متغیرهایی که بتوانند میزان انباشت سرمایهی اجتماعی را افزایش دهند صورت گرفته است. نتایج مطالعات پیشین، حکایت از این دارند که سرمایهی اجتماعی بر سرمایهی انسانی اثر مثبت داشته است و در ایران مطالعه ای که جهت عکس (تأثیر سرمایهی انسانی بر سرمایهی اجتماعی) را بررسی کرده باشد، انجام نشده است. تفاوتی که در این مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر مشاهده می شود این است که این مطالعه به بررسیرابطه علیت بین سه متغیر سرمایهی انسانی، سرمایهی اجتماعی و رشد اقتصادی پرداخته است و بر خلاف سایر مطالعات موجود از شاخص های مختلفی برای سرمایهی اجتماعی استفاده شده است.
1-9- محدودیت های تحقیق

دورهی مورد نظر به علت محدودیت منابع، ناهماهنگی بین داده های آماری، عدم اتفاق نظر در شاخص های اندازه گیری متغیرها و کیفی بودن متغیرهای مورد مطالعه، سال های 1385-1350می باشد.

فصل دوم

پیشینهی تحقیق

2-1- مقدمه

در این فصل، مطالعات به چهار بخش تقسیم می شوند که در قسمت اول، مطالعات مربوط به تأثیر سرمایهی اجتماعی بر سرمایهی انسانی، قسمت دوم مربوط به تأثیر سرمایهی انسانی بر سرمایهی اجتماعی، قسمت سوم مربوط به تأثیر سرمایهی اجتماعی بر رشد و توسعهی اقتصادی و قسمت چهارم، مربوط به تأثیر سرمایهی انسانی بر رشد اقتصادی می باشد. با توجه به اینکه در این پایان نامه، تأکید بر ارتباط بین سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتماعی و تأثیر هم زمان هر دو متغیر بر رشد اقتصادی است؛ در این مطالعه، به قسمت چهارم (تأثیر
سرمایهی انسانی بر رشد اقتصادی) به اختصار پرداخته ایم.
به دلیل فراوانی و متنوع بودن مطالعات در زمینهی سرمایهی اجتماعی، جهت جلوگیری از حجیم شدن مطالب، ناگزیر شده ایم که به اختصار به شرح آنها بپردازیم.
در ابتدای هر قسمت، جدولی از مطالعات مربوط به موضوع آن قسمت آورده شده است. بنابراین با نگاهی کوتاه به این جداول، می توان استنباط کلی از نتایج بدست آمده داشت.

2-2- تأثیر سرمایهی اجتماعی بر سرمایهی انسانی

در این بخش به معرفی مطالعاتی که در زمینهی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر سرمایهی انسانی انجام شده است می پردازیم. این مطالعات شامل مطالعات خارج و داخل کشور می باشد.

جدول 2-1 مطالعات مربوط به تأثیر سرمایهی اجتماعی بر سرمایهی انسانی
ردیف مطالعهی موردی سال محققین(نحوهی ارتباط) نتیجهی اصلی مطالعه
1 آمریکا 1988 Coleman(+) هرچه سرمایهی اجتماعی خانواده بالاتر باشد، نرخ ترک تحصیل فرزندان کم تر است.
2 جنوب آمریکا 1992 Smith et al(+) نرخ ترک تحصیل دانش آموزانی که مدارس آنها تغییر کرده است و در مراسم کلیسا شرکت نمی کنند، 4 برابر بیشتر از دیگر دانش آموزان می باشد.
3 کانادا 1996 Etcheverry(+) پیش زمینهی خانوادگی (سرمایهی جتماعی) اثر مثبت بر توسعه سرمایهی انسانی دانشجویان دارد.
4 آمریکا 1997 Techman et al(+) سرمایهی اجتماعی با در نظر گرفتن عوامل دیگر، باعث کارایی بیشتر افراد در زمینهی کار (مهارت نیروی انسانی و پیشرفت سرمایهی انسانی) خواهد شد.
5 آمریکا 2001 Wei chang(+) سرمایهی اجتماعی و انسانی والدین بر سرمایهی انسانی فرزندان اثر مثبت دارد؛ اما اثر سرمایهی اجتماعی قویتر است.
6 تایوان 2002 Wang and Hsiao(+) سرمایهی اجتماعی علاوه بر سرمایهی انسانی، اثر مثبت بر استخدام مهاجرین دارد.
7 آمریکا 2005 Perna and Titos(+) پایین بودن سطح شبکه های اجتماعی در مدرسه برای دانش آموزان آمریکایی-آفریقایی و اسپانیایی اثر منفی بر عملکرد آنها در مدرسه دارد.
8 آمریکا 2006 Mertz(+) سرمایهی اجتماعی دانشجویان اثر مثبت بر نرخ فارغ التحصیلی آنها دارد.
9 ایالت ایندیانا-آمریکا 2007 Monconduit(+) براساس سه شاخص از سرمایهی اجتماعی (حمایت والدین، حمایت در مدرسه، حمایت عمومی)، سرمایهی اجتماعی اثر مثبت بر عملکرد دانش آموزان در مدرسه دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

10 ایران 1386 سوری و مهرگان(+) کاهش سرمایهی اجتماعی باعث کاهش سرمایه های فیزیکی و انسانی گردیده است.
11 نظری 2008 Fan(+) مذهب، به عنوان عامل ایجاد سرمایهی اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر آموزش کودکان داشته است.
12 آمریکای لاتین 2008 Anderson(+) سرمایهی اجتماعی میان دانش آموزان، از هر جهت باعث بهتر شدن نمرات کلاس زبان و ریاضی دانش آموزان شده است.
13 ترکیه 2009 Goksen and Cemalcilar(+) نرخ ترک تحصیل مهاجرین داخلی ترکیه به علت ناآشنا بودن با محیط، بالاتر است.
14 پانل (برای چندین کشور) 2009 Papagapitos and Riley(+) سرمایهی اجتماعی، اثر مثبت بر نرخ ثبت نام مدارس راهنمایی داشته است.
15 نروژ 2009 Huang(+) ارتباط اجتماعی میان دانش آموزان، معلمان و دوستان، اثر مثبت بر نرخ ثبت نام مدارس راهنمایی داشته است.
مأخذ: یافته های تحقیق

کلمن (1988) در مقالهی خود با عنوان “نقش سرمایهی اجتماعی در تشکیل سرمایهی انسانی” با انجام مطالعه ای بر نرخ ترک تحصیل دانش آموزان سال دوم و بالاتر دبیرستان های آمریکا طی سال های 82-1980، به این نتیجه رسیده است که پیش زمینهی خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان بر نرخ ترک تحصیل فرزندان مؤثر بوده است. تک والدین بودن، تعداد خواهران و برادران در خانواده و تعداد دفعات انتقال فرزندان از مدرسه ای به مدرسهی دیگر، اثر مثبت بر نرخ ترک تحصیل فرزندان دارد، یعنی باعث عدم ادامه تحصیل آنها در سنین بالاتر شده است و همچنین میزان انتظارات یک مادر از فرزند خود در ورود به دانشگاه اثر منفی بر نرخ ترک تصیل فرزندان دارد.
وی همچنین بیان کرده است که میزان نرخ ترک تحصیل دانش آموزان به ترتیب در مدارس مذهبی، خصوصی و عمومی کمتر است.
تیچمن و همکاران (1997) در مطالعه ای با عنوان “سرمایهی اجتماعی و تشکیل سرمایهی انسانی” در چارچوب مطالعهی تجربی به بررسی تـأثیر سرمایهی اجتماعی بر نرخ ترک تحصیل فرزندان از دبیرستان پرداخته اند. این محققین، از داده های مقطعی که توسط پیمایش طولی آموزش ملی آمریکا در سال های 1988، 1990 و 1992ارائه داده شده بود، استفاده نموده اند؛ جمعیت مورد مطالعه حدوداً 10889 نفر بوده است. آنها تأثیر سرمایهی مالی ، سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتماعی والدین را بر احتمال ترک تحصیل فرزندان بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که سرمایهی اجتماعی از هر دو جنبهی اجتماعی (ورود به مدارس کاتولیکی و ساختار خانواده) و اختصاصی (رابطهی میان فرزند و والدین ورابطه میان مدرسه و والدین)، با در نظر گرفتن عوامل دیگر (سرمایهی انسانی و سرمایهی مالی) متقابلاً تأثیر می گذارد. این محققین، جهت تخمین از الگوهای رگرسیونی لاجستیکی استفاده کرده اند.
وانگ و هسیائو (2002) در مطالعه ای با عنوان “سرمایهی اجتماعی یا سرمایهی انسانی؟ متخصصین در خارج از تایوان” باارائه مباحث نظری و تجربی به بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در تصمیم گیری جهت استخدام متخصصین چینی در کارخانه های تایوان در ویتنام پرداخته اند. این محققین نتیجه گرفته اند که مهاجرت و استخدام موقت متخصصین چینی، به طور عمده از طریق سرمایهی اجتماعی مشخص می شود و این امر، تنها توسط حسابگری اقتصادی صورت نمی گیرد.
افرادی که سرمایهی انسانی بالاتری دارند، اعتماد به نفس بیشتری دارند و می توانند استقلال بیشتری داشته باشند؛ کسانی که تجربهی کاری بیشتری دارند در زمینهی دانش آشکارا، دانش بیشتری دارند. اما با توجه به این مطالعات، دانش ضمنی (ناآشکار) در فرایند بهره برداری، مهم تر به نظر می رسد.
آموزش کسب و کار در ایجاد نوآوری مؤثر است. همچنین سرمایهی اجتماعی با ایجاد همکاری و عضویت در شبکه های کسب و کار و صلح و آرامش، باعث پیدایش نوآوری می گردد و همراه با آن، فروش یا سودآوری را افزایش می دهد. با مقایسهی سرمایهی اجتماعی با سرمایهی انسانی، علاوه بر برگزاری کلاس های آموزشی کسب و کار و نوآوری، سرمایهی اجتماعی با ایجاد و ارتقا دادن فعالیت های همکاری جویانه باعث بهتر شدن نوآوری می شود واثر آن پایدارتر وکاراتر است.

فان (2008) در مطالعه ای با عنوان ” مشارکت مذهبی و آموزش کودکان: رویکرد سرمایهی اجتماعی” به صورت نظری به این مباحث پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشارکت مذهبی کودکان که به عنوان شاخصی از سرمایهی اجتماعی محسوب می شود، بر سرمایهی انسانی کودکان تأثیر مثبت داشته است؛ وی همچنین این ادعا را ثابت می کند که مذهب اثر مثبت و معناداری بر آموزش کودکان و درآمدهای آتی دارد و کسانی که در خانواده های مذهبی بزرگ می شوند، کمتر به جرم و جنایت آلوده می شوند.
آندرسون (2008) در مطالعه ای با عنوان “سرمایهی اجتماعی و یادگیری دانش آموزان: نتایج تجربی از مدارس ابتدایی آمریکای لاتین” در چارچوب تحلیل تجربی به این نتیجه رسیده است که میان سرمایهی اجتماعی و توانایی پیشرفت دانش آموزان (کسب نمره بالا) در کلاس های زبان و ریاضی ارتباط مثبتی وجود دارد. وی این مطالعه را بر روی دانش آموزان کلاس چهارم مدارس عمومی چهار شهر آمریکای لاتین انجام داده است و نشان داده است که سرمایهی اجتماعی میان دانش آموزان باعث یادگیری هرچه بیشتر آنها از هم دیگرمی شود و شبکه های اجتماعی نقش مهمی را در این امر ایفا می کنند. همچنین تقویت سرمایهی اجتماعی مثبت میان معلمان باعث تبادل بیشتر ایده و اطلاعات می شود و در کارایی بیشتر آنها اثر مثبتی دارد؛ علاوه بر آن، سرمایهی اجتماعی میان معلمان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*