تحقیق رایگان درمورد ارتباط با مشتری

بیشتر از منابع تکنولوژیکی CRM تحت تأثیر قرار می‌گیرند. علاوه‌بر‌این یافته‌ها نشان داد که شرکت‌ها با بهبود قابلیت‌های فرآیند CRM از عملکرد سازمانی لذت بیشتری می‌برند.
رپ و همکاران(۲۰۱۰) در پژوهشی با بررسی مفاهیم عملکرد قابلیت‌های ارتباط با مشتری دریافتند که قابلیت تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری از سه منبع مکمل تکنولوژی، کسب‌وکار و منابع انسانی تشکیل شده است. این پژوهش یک مطالعه مقطعی از ۲۱۵ سازمان بود و از روش مدل‌سازی حداقل مربعات جزئی استفاده شد. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که قابلیت تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری‌مداری با توسعه‌ی روابط مشتری بادوام، رابطه‌ی مثبت دارد. همچنین دریافتند که این منابع اغلب اثر مثبت متقابلی بر قابلیت ارتباط با مشتری دارند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که قابلیت ارتباط با مشتری رابطه‌ی مثبتی با عملکرد ارتباط با مشتری دارد.
پژوهشی توسط چانگ و همکاران (۲۰۱۰) صورت گرفته است که چگونگی تبدیل تکنولوژی CRM را به عملکرد سازمانی(نقشی واسطه‌ای از قابلیت بازاریابی) بررسی می‌کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که واسطه‌های قابلیت بازاریابی بین استفاده از تکنولوژی CRM و عملکرد ارتباط برقرار می‌کنند. علاوه‌براین فرهنگ سازمانی مشتری‌محور و سیستم مدیریت، استفاده از تکنولوژی CRM را تسهیل می‌کند.
میتاس و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی این‌که چگونه قابلیت مدیریت اطلاعات، عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سه قابلیت مهم سازمانی(قابلیت مدیریت مشتری، توانایی مدیریت فرآیند و توانایی مدیریت عملکرد) واسطه‌ی ارتباط بین قابلیت مدیریت اطلاعات و عملکرد شرکت است و دریافتند که قابلیت مدیریت اطلاعات نقش مهمی را در توسعه‌ی سایر قابلیت‌های شرکت برای مدیریت مشتری، مدیریت فرآیند و مدیریت عملکرد بازی می‌کند. در حقیقت این قابلیت‌ها به طور مطلوب منابع مشتری، مالی، انسانی و اقدامات اثربخشی سازمانی از عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

جین و همکاران(۲۰۱۱) مقیاسی را برای سنجش اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری توسعه دادند. این مقیاس شامل متغیرهای تأثیرگذار بر فعالیت‌های ارتباط با مشتریان در سازمان‌های تجاری است که همه ابعاد ممکن از تعاملات و ارتباطات را در بر می‌گیرد. برای سنجش روایی و پایایی این مقیاس از داده‌های تجربی ۴۹۲ مشتری پنج صنعت خدماتی مختلف استفاده شد. در این پژوهش هشت عامل تأثیرگذار بر اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی شد. این پژوهش ضمن تبیین ابعاد مختلف روابط با مشتری، کاربردها و پیشنهاداتی را نیز برای پژوهشگران و افراد حرفه‌ای ارائه داد.
در پژوهشی پلتیر و همکاران(۲۰۱۲) به بررسی یادگیری سازمانی و موفقیت CRM پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کیفیت بالای داده‌های مشتری، بر مشتری و عملکرد کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد.
در پژوهشی ترینور و همکاران (۲۰۱۳) به استفاده از فناوری رسانه‌های اجتماعی و عملکرد ارتباط با مشتری پرداختند. در این پژوهش مشخص گردید که چگونه قابلیت‌های CRM اجتماعی توسط سیستم‌های مدیریت مشتری‌محور و فناوری رسانه‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این دو منبع دارای تأثیر مثبتی بر شکل‌گیری قابلیت سطح شرکت هستند که به صورت ارتباط مثبت بر عملکرد ارتباط با مشتری نشان داده می‌شوند.
در پژوهشی دیگر چانگ و لین(۲۰۱۳) به بررسی نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مربوط به مشتری پرداختند. این پژوهش تأثیر کیفیت بر عملکرد شرکت‌هایی که قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری دارند را می‌سنجد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات مربوط به مشتری به طور مثبت بر عملکرد ارتباط با مشتری تأثیر می‌گذارد که در نهایت منجر به بهبود در عملکرد کلی شرکت می‌شود.
۲-۸-جمع‌بندی
در این فصل با هدف شناسایی مفاهیم مورد استفاده در این پژوهش، به بررسی تاریخچه، مفاهیم، تعاریف و به طور کلی مبانی نظری به کار برده شده در این تحقیق اشاره شده است. ابتدا به فلسفه، مفاهیم، تعاریف، ویژگی‌ها و مزایای مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته شده است. سپس قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری، کیفیت اطلاعات و عملکرد کلی سازمان شرح داده شده است. در نهایت مطالعات انجام شده در زمینه‌ مدیریت ارتباط با مشتری در دو قسمت مطالعات داخلی و خارجی توضیح داده شد.

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱-مقدمه
یکی از اساسی‌ترین مراحل در امر پژوهش، انتخاب و اتخاذ روش علمی در اجرای آن می‌باشد تا به وسیله آن بتوان به نتایج صحیح و درست علمی دست یافت. چراکه استفاده از یک روش نادرست و غیرعلمی می‌تواند باعث گمراهی پژوهشگر از نتایج پژوهش شود. لذا این فصل پس از بیان روش تحقیق، فرضیه‌ها و مدل مفهومی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری دادهها و نحوه اندازه‌گیری متغیرها را تشریح میکند. در ادامه روایی و پایایی تحقیق را مورد بررسـی قرار میدهد و در انتها ابزارها، روشها و تکنیکهای آماری که برای تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفتهاند را بیان میکند.
۳-۲-روش تحقیق
در مورد روش تحقیقدیدگاه های متفاوتی وجود دارد و همین امر باعث طبقه‌بندیهای متفاوتی شده است. مهم‌ترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی، روش تحقیق و به عبارت دیگر نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها می‌باشد. به طور دقیق‌تر، روش تحقیق به سه چیز اطلاق می‌شود:
مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می‌کنند.
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات به کار می‌روند.
مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات می‌رساند.
بر اساس هدف، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی تقسیم می‌شوند(خاکی، ۱۳۷۹؛ دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۳).
در یک تقسیم‌بندی کلی، روش تحقیق کتابخانهای و میدانی در نظر گرفته شده است که در تحقیق حاضر از هر دو این روشها استفاده شده است. بر اساس مطالب ذکر شده و با توجه به این‌که تحقیق حاضر در شعب بانک ملی شهر شیراز انجام شده است، پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی می‌باشد. علاوه‌برآن، پژوهش حاضر از آن نظر که به بررسی دادهها در برهه‌ای(دوره‌ای) از زمان میپردازد، مقطعی است.
۳-۳-فرضیه‌ها و مدل مفهومی تحقیق
فرضیه، حدس عالمانه‌ای درباره‌ حل یک مسئله است. فرضیه را می‌توان به منزله رابطه‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که به صورت جمله‌ای آزمون‌پذیر بیان می‌شود. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌هایی تجسم می‌شود که ریشه در چارچوب نظری تعریف شده برای پژوهش دارد(اسکاران، ۱۳۸۱). هدف از این پژوهش بررسی نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌ در بالا بردن کیفیت اطلاعات در سیستم‌های CRM می‌باشد. بر این اساس فرضیات پژوهش به شرح زیر می‌باشد:
قابلیت‌های زیرساختی رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارند.
۱-۱ تکنولوژی رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
۱-۲ منابع انسانی رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
۱-۳ منابع کسب‌وکار رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
فرهنگ رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
۱-۵ مدیریت دانش و یادگیری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
قابلیت‌های مشتری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
۲-۱ مشتری‌مداری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
متمایزسازی مشتری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
۲-۳ درک متقابل با مشتری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک رابطه مثبتی با عملکرد ارتباط با مشتریان دارد.
عملکرد ارتباط با مشتریان بانک رابطه مثبتی با عملکرد کلی بانک دارد.
کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک رابطه مثبتی با عملکرد کلی بانک دارد.
منابع انسانی

تکنولوژی
درک متقابل با مشتری
متمایز سازی مشتری
مدیریت دانش و یادگیری
منابع کسب‌‌وکار
فرهنگ

قابلیت‌های زیر‌ساختی

عملکرد کلی بانک
عملکرد ارتباط با مشتری
کیفیت اطلاعات مشتری

قابلیت‌های مشتری

مشتری‌مداری

شکل ۳-۱٫ مدل مفهومی
۳-۴-جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است دربارۀ صفت(صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید(بازرگان و همکاران، ۱۳۸۷). جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی شهر شیراز می‌باشند.
۳-۵-تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
به منظور گردآوریداده های مورد نیاز درباره جامعه دادهها یا باید از طریق شمارش کامل و یا از طریق نمونه‌گیری گردآوری کرد. از آنجا که جامعه آماری این تحقیق حجیم و پراکنده است، برای گردآوری دادهها از نمونه‌گیری استفاده شد که این کار نسبت به جمع‌آوری دادهها از کل جامعه دارای مزایایی بود از جمله: (۱) صرفهتر بودن از نظر اقتصادی، (۲) سرعت عمل و کوتاهتر شدن زمان مورد انتظار و (۳) کیفیت بالاتر دادهها به جهت دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آنها(بازرگان و همکاران، ۱۳۸۰).
یکی از راه های تعیین حجم نمونه استفاده از فرمول است. کوکران، فرمول زیر را برای نمونه‌گیری معرف، برای جامعه‌های کوچک مطرح کرد:
(۳-۱) ۲۸۰==n=

که در آن p و q(1-p) به عنوان برآورد نسبت صفت متغیر برابر با ۵/۰، N کل جامعه که شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی شهر شیراز هست که تعداد آن‌ها ۱۰۳۰ نفر بود. متغیر نرمال(z) واحد متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد معادل با ۹۶/۱(۹۶/۱Zα/۲=) و مقدار اشتباه مجاز نیز معادل با ۰۵/۰ در نظر گرفته شد(ε). بنابراین با اطلاعات و محاسبات از طریق فرمول فوق تعداد نمونه برابر با ۲۸۰ نفر شد.
در این تحقیق با توجه به ویژگیها و شرایط جامعه آماری، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده را در مقایسه با سایرروش های نمونه‌گیری مطلوبتر ارزیابی کردیم و جهت نمونه‌گیری از این روش استفاده شده است. با توجه به این‌که تعداد مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی شهر شیراز ۱۰۳۰ نفر می‌باشند و همچنین با توجه به فرمول کوکران، تعداد ۲۸۰ پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان توزیع گردید که با پیگیری‌های به عمل آمده تعداد ۲۶۱ پرسشنامه جمع‌آوری گردید.
۳-۶-ابزار گردآوری داده‌ها
در هر پژوهشی بسته به هدف پژوهشگران و روش تحقیق، از ابزارهای متفاوتی برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات استفاده میشود. در پژوهش حاضر از روشها و ابزارهای زیر استفاده شده است:

مطالعات کتابخانهای و اینترنتی: دادهها و اطلاعاتی که از این طریق به دست میآیند از نوع ثانویه هستند یعنی قبلاً تولید شدهاند و از طریق بررسی کتب، مجلات، پایان‌نامهها و سایر مستندات موجود در کتابخانههای تخصصی به دست میآیند. در خصوص ادبیات موضوع با توجه به کمیابی منابع کتابخانهای در مورد موضوع تحقیق، بیشتر از منابع اینترنتی وپایگاه های اطلاعاتی علمی معتبر بینالمللی مانندEmerald ، Science direct، SID(پایگاه اطلاعاتی جهاد دانشگاهی) و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی noormags و ensani استفاده شده است که این مسئله بر اهمیت و به‌روز بودن اطلاعات میافزاید.
پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادهها و سنجش متغیرهای تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخ‌دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد(بازرگان و همکاران، ۱۳۸۷).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرسشنامه طراحی شده برای این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است:
قسمت اول، شامل اطلاعات فرد پاسخ‌دهنده از قبیل: سن، تحصیلات، سابقه خدمت و … می‌باشد. قسمت دوم، به سنجش متغیرهای تحقیق می‌پردازد. ابتدا با استفاده از بازنگری ادبیات پژوهش، مقالات و تحقیقات پیشین ابعاد و شاخص‌هایی که از سوی محققین و نظریه‌پردازان در ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری با‌ اهمیت دانسته شده‌اند، شناسایی و در قالب یک چیدمان اولیه گروه‌بندی گردیده است. سپس، از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران صحت و کیفیت سنجه‌ها مورد بحث قرار گرفته و تغییرات موردنظر آن‌ها تا حد امکان در این شاخص‌ها و طبقه‌بندی‌ها اعمال گردیده است، این خبرگان شامل استاد راهنما و استاد مشاور و تعداد دیگری از اساتید ذی‌ربط بعلاوه تعدادی متخصصین با تجربه بودند تا بهترین و مهم‌ترین شاخص‌ها برای دستیابی به اهداف پژوهش انتخاب شوند. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی قابلیت‌های زیرساختی، قابلیت‌های مشتری، کیفیت اطلاعات مشتری، عملکرد ارتباط با مشتری و عملکرد کلی بانک با ۵۷ سؤال می‌باشد. برای پاسخ‌دهی به سؤالات پرسشنامه به دلیل استفاده از مدل چانگ از طیف ۷ بخشی لیکرت استفاده شده است که پاسخ‌ها در طیف خیلی خوب(۷) تا خیلی ضعیف(۱) طبقه‌بندی شده‌اند. ساختار پرسشنامه در جدول(۳-۱) نشان داده شده است.
جدول ۳-۱٫ متغیرهای مدل تحقیق
سازه اصلی
متغیر
تعداد سؤال
منابع
قابلیت‌های زیرساختی
تکنولوژی
۱۲
لیندگرین(۲۰۰۶)، پاول و دنت میکالف(۱۹۹۷)، موازو(۲۰۰۷)، کرامتی و همکاران(۲۰۱۰)، رپ و همکاران(۲۰۰۹)، دیامانتوپولوس و سوچن (۱۹۹۹)، ویلیامز (۲۰۰۳)،
اسکندری و همکاران(۱۳۸۹)، امیری(۱۳۸۸)، مؤمنی و همکاران(۱۳۹۰)، اخوان و همکاران(۱۳۹۰)، دهمرده و همکاران(۱۳۸۹)، عباسی و ترکمنی(۱۳۸۹)، حسنقلی‌پور و همکاران(۱۳۹۱)، جراحی و همکاران(۱۳۸۸)، ایرانژاد پاریزی(۱۳۸۷)
منابع انسانی
۸
لیندگرین(۲۰۰۶)، پاول و دنت میکالف(۱۹۹۷)، کرامتی و همکاران(۲۰۱۰)، رپ و همکاران(۲۰۰۹)،
امیری(۱۳۸۸)، هادیزاده مقدم و همکاران(۱۳۸۹)، محرابی و همکاران(۱۳۸۸)، موغلی و باوندپور(۱۳۸۹)، اخوان و همکاران(۱۳۹۰)، سعیدی و دیلمی معزی(۱۳۸۸)
منابع کسب‌وکار
۶
پاول و دنت میکالف(۱۹۹۷)، کرامتی و همکاران(۲۰۱۰)، رپ و همکاران(۲۰۰۹)،
اخوان و همکاران(۱۳۹۰)، سعیدی و دیلمی معزی(۱۳۸۸)، موغلی و باوندپور(۱۳۸۹)، محرابی و همکاران(۱۳۸۸)
فرهنگ
۳
سوور(۱۹۹۳)، لیندگرین(۲۰۰۶)، شیاح(۲۰۰۵)، محرابی و همکاران(۱۳۸۸)، دهمرده و همکاران(۱۳۸۹)، سعیدی و دیلمی معزی(۱۳۸۸)، موغلی و