تحقیق رایگان درمورد تحلیل عاملی تأییدی

نشان داده شده است.
جدول ۴-۶٫ محاسبه پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
بعد
کل پرسشنامه
۵۷
۰۹۷۱
تکنولوژی
۱۲
۰٫۹۲۲
منابع انسانی
۸
۰٫۸۱۹
کسب‌وکار
۶
۰٫۸۹۷
مشتری‌مداری
۶
۰٫۸۳۷
متمایز‌سازی مشتریان
۳
۰٫۸۲۲
درک متقابل
۶
۰٫۸۵۵
مدیریت دانش و یادگیری
۳
۰٫۷۶۰
فرهنگ
۳
۰٫۸۲۲
کیفیت اطلاعات مشتری
۲
۰٫۷۴۷
عملکرد ارتباط با مشتری
۳
۰٫۷۵۹
عملکرد کلی بانک
۵
۰٫۸۸۸
از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه(۷۱/۰) و هرکدام از متغیرها بزرگتر از ۷/۰ است، لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار می‌باشد.
۴-۴- روایی پرسشنامه
در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل‌ اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق می‌پردازیم.
۴-۴-۱- قابلیت‌های زیرساختی
در مدل مفهومی پژوهش سازه قابلیت‌های زیرساختی توسط پنج متغیر تکنولوژی، منابع انسانی، کسب‌وکار، فرهنگ، مدیریت دانش و یادگیری اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین در ادامه ابتدا به تحلیل عاملی تأییدی هریک از این متغیرها و سپس به تأیید مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی می‌پردازیم.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴-۴-۱-۱- متغیر تکنولوژی
متغیر تکنولوژی توسط ۱۲ سؤال سنجیده می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(۴-۷) نشان داده شده است.
جدول ۴-۷٫ آزمون KMO و بارتلت متغیر تکنولوژی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.939
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
1.647E3
df
66
Sig.
.000
نتایج جدول(۴-۷) حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی در شکل(۴-۱) نشان داده شده است.
شکل۴-۱٫ مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی
معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(۴-۸) نشان داده شده است.

جدول۴-۸٫ معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی
Estimate
Standardized
Regression Weights
S.E.
C.R.
P
s12
<---
تکنولوژی
۱٫۰۰۰
.۷۰۸
s11
<---
تکنولوژی
.۹۵۶
.۷۰۳
.۰۸۸
۱۰٫۸۴۲
***
s10
<---
تکنولوژی
.۸۲۳
.۵۹۴
.۰۹۰
۹٫۱۸۲
***
s9
<---
تکنولوژی
.۹۱۴
.۶۶۱
.۰۹۰
۱۰٫۲۰۴
***
s8
<---
تکنولوژی
۱٫۱۲۸
.۷۴۰
.۰۹۹
۱۱٫۴۰۷
***
s7
<---
تکنولوژی
۱٫۰۲۶
.۷۱۰
.۰۹۴
۱۰٫۹۴۰
***
s6
<---
تکنولوژی
.۹۶۲
.۷۲۷
.۰۸۶
۱۱٫۲۰۹
***
s5
<---
تکنولوژی
.۹۷۸
.۷۰۶
.۰۹۰
۱۰٫۸۸۹
***
s4
<---
تکنولوژی
.۹۴۶
.۷۳۵
.۰۸۳
۱۱٫۳۲۹
***
s3
<---
تکنولوژی
۱٫۰۱۶
.۷۶۲
.۰۸۷
۱۱٫۷۳۰
***
s2
<---
تکنولوژی
.۹۴۲
.۷۱۶
.۰۸۵
۱۱٫۰۳۸
***
s1
<---
تکنولوژی
.۹۷۶
.۷۰۰
.۰۹۰
۱۰٫۷۹۷
***
همان‌طور که نتایج جدول(۴-۸) نشان می‌دهد کلیه بارهای عاملی برآورد شده معنادار می‌باشند. براساس یافته‌های فوق، سؤال ۳ بیشترین سهم و سؤال ۱۰ کمترین سهم را در تبیین سازه تکنولوژی دارند. شاخص‌های برازندگی مدل در جدول(۴-۹) ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می‌توان اذعان کرد تمامی شاخص های برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراین تناسب داده‌های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه‌گیری سازه تکنولوژی مورد تأیید می‌باشد.
جدول۴-۹٫ شاخص‌های برازندگی مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی
شاخص تناسب
RMSEA
IFI
RFI
NFI
TLI
CFI
دامنه مقبول
نتیجه
۲٫۴۷۲
۰٫۰۷۵
۰٫۹۵۲
۰٫۹۰۳
۰٫۹۲۲
۰٫۹۴۰
۰٫۹۵۲
۴-۴-۱-۲- سازه منابع انسانی
سازه منابع انسانی توسط ۸ سؤال سنجیده می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(۴-۱۰) نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۰٫ آزمون KMO و بارتلت سازه منابع انسانی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.809
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
751.019
df
28
Sig.
.000
نتایج جدول(۴-۱۰) حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی در شکل(۴-۲) نشان داده شده است.
شکل۴-۲٫ مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی
معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(۴-۱۱) نشان داده شده است.

جدول۴-۱۱٫ معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه منابع انسانی
Estimate
S.E.
C.R.
P
s20
<---
منابع انسانی
۱٫۰۰۰
s19
<---
منابع انسانی
.۹۱۸
.۰۹۸
۹٫۳۷۸
***
s18
<---
منابع انسانی
.۸۶۳
.۰۹۱
۹٫۴۳۴
***
s17
<---