تحقیق رایگان درمورد قابلیت اعتماد

ر مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد.(خاکی، ۱۳۸۲)
در این تحقیق به بررسی رابطه بین سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی دانشجویان استان یزد پرداخته شده است و وجود یا عدم وجود یک رابطه معنی دار میان این متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد و بنابراین، از نوع همبستگی است.
۳-۳- فرضیات تحقیق
هر تحقیق علمی به منظور جواب دادن به برخی از سوالات برای قبول یا رد فرضیه ها صورت می گیرد. فرضیات این تحقیق در دو گروه فرضیات اصلی و فرضیات فرعی قابل تقسیم بندی هستند که در ادامه به آنها اشاره شده است.
۳-۳-۱- فرضیات اصلی
فرضیه (۱) : دانشجویان استان یزد از نظر مالی باسواد هستند
فرضیه (۲) : بین رفاه مالی و سواد مالی دانشجویان استان یزد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه (۳) : بین رفاه ذهنی و سواد مالی دانشجویان استان یزد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه (۴) :متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان بر سواد مالی آنها تاثیر می گذارد.
۳-۳-۲- فرضیات فرعی
فرضیه (۴-۱): سن در سواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر دارد .
فرضیه (۴-۲): معدل کل در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
فرضیه (۴-۳):جنسیت در سواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر دارد .
فرضیه (۴-۴):وضعیت تاهل در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
فرضیه (۴-۵):وضعیت اشتغال در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
فرضیه (۴-۶):حوزه فعالیت در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
فرضیه (۴-۷):استقلال مالی در سواد مالی دانشجویان استان یزد تاثیر دارد .
فرضیه (۴-۸):دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه (۴-۹):مقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
فرضیه (۴-۱۰): رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
فرضیه (۴-۱۱):سطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
فرضیه (۴-۱۲):سطح تحصیلات مادردر سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
فرضیه (۴-۱۳):درآمددر سواد مالی دانشجویان استان یزدتاثیر دارد .
۳-۴- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به اطلاعات سال ۱۳۹۳ بوده و قلمرو مکانی این تحقیق را دانشجویان استان یزد تشکیل می دهند.به لحاظ موضوعی نیز پژوهش حاضر در حوزه سواد مالی و ارتباط آن با رفاه انجام می شود .
۳-۵- روش گردآوری داده ها
مهمترین روش های گرد آوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز، و اینترنت استفاده شده است.
۲) پرسشنامه
در این مطالعه به منظور تعیین میزان سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. سوالات پرسشنامه شامل ۲ بخش عمده می باشد:
۱)سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی جمعیت شناختی در رابطه به پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این بخش شامل ۱۶ سوال بوده و برخی اطلاعات دموگرافیک همچون سن، جنس، سطح درآمد و …. را جمع آوری می کند.
۲) سوالات تخصصی: این بخش از پرسشنامه شامل ۳۱ سوال است. در این بخش؛ سوالات ۱ تا ۲۵ مربوط سوادمالی و سوالات ۲۶ تا ۳۱ مربوط به بعد رفاه مالی و رفاه ذهنی دانشجویان می باشد. پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۶-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه:
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا۱+ (ارتباط کامل) است.ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می سنجد. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش های آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم.
(۳-۱)
که در آن:
تعداد زیر مجموعه های سوال پرسشنامه یا آزمون= J
واریانس زیر آزمون J ام = Sj2
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون= s2
بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزار ۱۶ SPSS انجام گرفته است. اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/. باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی،۱۳۸۶).
جدول ۳-۱٫ محاسبه پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه رفاه ذهنی
متغیر
آلفای کرونباخ
تعداد
رفاه ذهنی
۸۱/۰
۵
جدول فوق آلفای کرونباخ و تعداد سوالات مربوط به متغیر رفاه ذهنی را ارائه می دهد. از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از ۷/. است لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردارمی باشد. همچنین در بحث پرسشنامه سواد مالی، از آنجا که کلیه سوالات پرسشنامه مزبور؛ پاسخ های صحیح و دقیق قابل محاسبه دارد و هیچ گونه نظر سنجی از پاسخگویان انجام نمی گیرد، لیکن در مورد آنها نیازی به محاسبه پایایی نیست.
۳-۶-۲- روایی (اعتبار) پرسشنامه:
روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد (خاکی، ۱۳۸۲). برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهندهی ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازهگیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از نوع پرسشنامه استاندارد سنجش سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی بوده که پرسشنامه استاندارد سواد مالی، رساله دکتری معین الدین مورد استفاده قرار گرفته است.در تهیه پرسشنامه رفاه مالی از پرسشنامه استاندارد هیگنزواستون روبرتس(۲۰۱۰)، استفاده شده است. بنابراین پرسشنامه دارای روایی لازم می باشد
۳-۷- جامعه آماری و نمونه آماری
یک ج
امعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه ی عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی،۱۳۸۰). همچنین در تعریفی دیگر بیان شده است که جامعه تحقیق، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می شود(دلاور،۱۳۸۰). جامعه آماری تحقیق مورد نظر عبارتست از دانشجویان استان یزد.
گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه ی آماری تعمیم دهد.(سکاران ،۱۳۸۱: ۲۹۵) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (آذر،مومنی،۱۳۸۰).
در این مطالعه برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده است. از آنجا که حجم جامعه آماری تحقیق (دانشجویان استان یزد) از ۶۰۰۰۰ نفر بیشتر بوده، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر تعیین گردید. همچنین در ادامه به منظور تعیین پاسخگویان از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. که در آن دانشگاه های به عنوان خوشه و دانشکده ها و رشته های تحصیلی بعنوان طبقه در نظر گرفته شده است.
۳-۸- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل به طور کلی عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و با تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند (طاهری،۱۳۷۷، ص۱۱۴). هدف از تحلیل و توصیف در آمار، بررسی جامعه آماری است که به ۲ طریق توصیف می شود، یا با سر شماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه پارامتر که در این صورت فنون آمار توصیفی به کار خواهد رفت و یا با بهره گرفتن از تخمین زننده برای برآورد پارامتر.
آمار استنباطی شامل فنون تخمین آماری و آزمون فرضیه ها می شود. اینکه از کدام طریق (تخمین یا آزمون)، استنباط انجام گیرد، به نوع تحقیق بستگی دارد اگر تحقیق از نوع سوال و صرفاً حاوی پرسش درباره پارامتر باشد از تخمین آماری برای پاسخ به سوالات استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه و فنون آماری آن بکار می رود. با توجه به مطالب در این تحقیق از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده می گردد از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناسی با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودار های میله ای استفاده می شود. از فنون استنباط آماری نیز در این تحقیق استفاده شده است و چون به دنبال آزمون فرضیه های آماری هستیم از آزمون فرضیه ها و فنون آماری مرتبط با آن استفاده می شود.
۳-۸-۱- آزمون ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی؛ شدت رابطه و همچنین نوع رابطه، مستقیم یا معکوس را نشان می دهد. مقدار ضریب همبستگی همواره بین ۱ و ۱- می باشد. ضریب همبستگی با r نشان داده شده و توسط فرمول زیر محاسبه میگردد:
(۳-۲)

– آزمون معنی دار بودن r
ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص محاسبه می شود. بدیهی است که این ضریب، که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونه ای خوانده می شود، از نمونه ای به نمونه ای دیگر تغییر می یابد (آذر و مومنی، ۱۳۸۷) سوالی که در این قسمت مطرح می گردد این است که آیا ضریب همبستگی بدست آمده بین دو متغییر X و Y معنی دار است یا خیر؟ یا به عبارت صحیح تر ، آیا می توان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا ضریب همبستگی بدست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است؟ در اینجا ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آن مدنظر است که مراحل این آزمون در زیر آمده است.
آماره مناسب برای آزمون، در خصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه (آذر و مومنی،۱۳۸۰) و یا به عبارت روشن تر معنی دار بودن ضریب همبستگی بدست آمده از فرمول زیر محاسبه می شود که دارای توزیع tاستیودنت با n-2 درجه آزادی است.
(۳-۳)

– فرضیه ها
می خواهیم آزمون کنیم که آیا دو متغیر تصادفی x و y همبسته اند یا نه. به عبارت دیگر، آیا ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است یا نه. بنابراین فرضیه ها به این صورت خواهند بود.
(نقض ادعا) بین دو متغیر X و Y رابطه معنی داری وجود ندارد.
(ادعا) بین دو متغیر X و Y رابطه معنی داری وجود دارد.
– مراحل تصمیم گیری
در این مرحله مقدار واقعی آماره آزمون که از طریق فرمول فوق محاسبه گردیده است با مقدار جدول مقایسه میگردد و چنانچه مقدار واقعی آماره آزمون در ناحیه H0 قرار گرفت فرض صفر در سطح اطمینان مورد نظر تامین می شود در غیر اینصورت H0 رد می گردد و H1 تایید می شود و بیانگر وجود رابطه معنی دار بین x وy خواهد بود (آذر ، مومنی،۱۳۸۰).
۳-۸-۲- آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه آماری
بخش اعظم فرضیه های پژوهشی در مدیریت و علوم رفتاری به منظور مقایسه دو جامعه آماری انجام میگیرند. این نوع فرضیه ها را فرضیه های تطبیقی گویند. برای آزمون این نوع فرضیه ها (چنانچه میانگین پذیر باشند) و تعیین صحت و سقم آنها می توان از مراحل آزمون فرض آماری برای میانگین دو جامعه استفاده کرد. مراحل آزمون به ترتیب شرح داده می شود.
– فرض ها

با توجه به فرضیه پژوهشی و نقیض آن، فرضیه آماری یکی از این تعاریف را خواهد داشت:
۱)
۲)
۳)
– آماره آزمون
از آماره نا اریب برخوردار است. توزیع به شرایط تخمین تفاضل میانگین دو جامعه بستگی دارد که به این صورت تفکیک پذیر است:
۱٫ وقتی نمونه ها از دو جامعه نرمال با انحراف معیار معلوم انتخاب شوند، توزیع نرمال بوده و آماره آزمون عبارت است از:
(۳-۴)

۲٫ وقتی نمونه ها از دو جامعه نرمال با انحراف معیار نامعلوم انتخاب شوند، توزیع نمونه گیری آماره به به شرح زیر بستگی خواهد داشت.
الف) اگر درجه آزادی کوچکتر از ۳۰ باشد، توزیع نمونه گیری آماره t استیودنت است. آماره آزمون در صورت تساوی واریانس ها عبارت است از:
(۴-۵)

ب) اگر درجه آزادی بزرگتر از ۳۰ باشد، آماره آزمون چنین تعریف می شود:
(۴-۶)
۳-۸-۳- تحلیل واریانس (ANOVA)
تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مولفه هایی افراز کرد. در آزمون تحلیل واریانس منبع تغییرات (واریانس ها) به دو دسته بین گروهی و درون گروهی تقسیم می شود.
بخشی از واریانس ها ناشی از تفاوت بین جوامع یا گروه بندی محقق است (بین گروهی) و بخشی از تفاوت بین عوامل دیگر (خطا) برمی گردد (درون گروهی). در این آزمون به بررسی این موضوع پرداخته می شود که پراکندگی ها تا چه میزان ناشی از تغییرات بین گروهی و چه میزان ناشی از تغییرات درون گروهی است.
فصل ۴
تجزیه و
تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه

 
 
در فصل سوم در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات توضیح داده شد. در این فصل به بیان اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها میپردازیم. این امر برای انجام هر تحقیق یک مرحله اصلی می باشد زیرا موضوع هر پژوهش، پاسخ به سوال یا تایید و رد حدس و گمان های محقق می باشد. برای پاسخ به سوالات و یا تایید و رد فرضیات، جمع آوری اطلاعات از گام های اساسی و مهم است. بدون وجود اطلاعات مرتبط با موضوع پژوهش، پاسخ به سوالات تحقیق میسر نمی شود.
مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نیز از مراحل مهم است که پس از جمع آوری اطلاعات صورت