تعریف اخلاق

۲-۲-۱٫ معنی اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای به معنی اخلاق کار و اخلاق مشاغله.

الف ـ اخلاق کار[۲]: اخلاق کار معتقد شدن انرژی ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعیه در جهت اخذ قوا و استعداد داخلی گروه و فرد واسه پیشرفت به هر راه.

ب ـ اخلاق حرفه ای[۳]: یکی از شعبه های علم اخلاقیه که می کوشد به مسائل و ارزش های اخلاقی حرفه های جورواجور جواب داده و واسه اون قوانین، قوانین و اصول خاصی در محیط حرفه ای متصور می شه یعنی وجدان و ذات خود در انجام کار حرفه ای رعایت کنن بدون اون که اجبار خارجی داشته باشن یا در صورت تخلف به مجازات های قانون دچار شن (ویلیامز[۴]، ۲۰۰۶، ).

مقایسه اخلاق فردی و اخلاق شغلی: اخلاق فردی مسئولیت پذیری فرده در برابر رفتار فردی خود فقطً به معنی یه فرد انسانی، ولی اخلاق شغلی مسئولیت پذیری یه فرده در برابر رفتار حرفه ای و شغلی خود مثل صاحب یه حرفه ، شغل یا پست سازمانی (گیوریان، ۱۳۹۰: ).

۲-۲-۲٫ اخلاق در سازمان

 

اخلاقیات در سازمان به عنوان سیستمی از ارزشا و بایدها و نبایدها تعریف می شه که براساس اون خوب و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب جدا می شه. کلا آدما در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیای خاص اخلاقی هستن که پندار، گفتار و رفتار اونا رو شکل میده. ممکنه همین افراد وقتی تو یه جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرن عواملی موجب شه که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزنه که این ویژگیای انسانی روی اندازه کارایی و تاثیر سازمان تاثیر بزاره. رفتارای متفاوت اخلاقی آدما به عنوان کارمندان سازمان تو یه طیف خطی که یه سر اون سلامت اداری و سر دیگه طیف فساد اداریه قابل تحلیله و اندازه سلامت اداری در اندازه موفقیت سازمان در انجام ماموریتا، اجرای راهبردها و برنامه ها و در آخر رسیدن به اهداف سازمانی نقش به سزایی رو اجرا می کنه. اولین قدم در رسیدن به این اهداف درک درست از معنی اخلاق و شناسایی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمانه (گیوریان، ۱۳۹۰: ).

[۱] – Petty, Roger B. Hill

[۲]- work ethics

[۳] – professional ethics

[۴] – wiliams

علمی