دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع هوش بازاریابی

Light Ladder and goal target the business idea concept on light green pastel color wall background with shadow and reflection 3D rendering

– مدیریت سایه نما : شیوه مدیریت در این سبک بدین گونه است که فرد مدیر وظایف اعضا را به آنها ابلاغ نموده و در چگونگی اجرای آن وظایف کاری ندارد، ابلاغ مصوبات خواسته های سازمانی و اخذ مدرک از کارکنان برای دریافت و یا رویت دستورات بوسیله آن ها در سرلوحه وظایف او قرار دارد.
4- مدیریت میانه رو : لازمهی حفظ اعتدال و میانه روی مستلزم دقت مداوم است ، اغلب پاداش و تشویق در مدیریت میانه رو به چشم می خورد. ولی تنبیه نیز فراموش نمی شود. اما با رعایت میانه روی، خطاها و سهل انگاری های اعضا در دفعات اول مورد اغماض قرار می گیرند. ولی تکرار خطا طبق مقررات سازمانی مستوجب جزاست

تعریف کلید واژه های منابع سازمانی
منابع سازمانی : سازمان جایی است که در آن، منابع گرد هم می آیند. شرکتها و سازمانها از منابع مختلف برای به انجام رساندن اهداف خود استفاده میکنند.
تعریف عملیاتی :
1- منابع انسانی :
مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرآیند کارکردن با افراد به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند ، حتی زمانی که تغییر ، نیاز به کسب مهارت های جدید ، تقبل مسولیت های جدید و شکل جدیدی از روابط را تسریع می بخشد.
2- پول یا منابع مالی :
مدیریت مالی مدیریت اثربخش و کارآمد پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است.
تعریف کلید واژه های هوش بازاریابی
هوش بازاریابی : اطلاعات هر روزه در مورد تغییرات در محیط بازاریابی که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک میکند. (کاتلر ، 1376 :145)
تعریف عملیاتی :
1- ارتباط داشتن : هوش باید برای تصمیم گیرندگان اصلی اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را بدهد و ازارائه اطلاعات نامرتبط و اطلاعات کم اهمیت اجتناب کند.
2- زمان : هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا بتواند تصمیمات موثر اتخاذ کند .
3- صحت و دقت : هوش باید واقعا صحیح باشد تجزیه و تحلیل ها به درستی و با دقت و با توجه به جوانب مختلف انجام شده باشد .
4- مذاکره با مشتریان : مدیران شعب باید از طریق ارتباط مستقیم و گفتگوبا مشتریان سازمان و همچنین مشتریان رقبا اطلاعات درست و مفیدی به دست بیاورند.
5- اینترنت : شبکه وسیع جهانی اینترنت که امروزه به مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات و وسیله تبلیغ و بازاریابی تبدیل گردیده است .
6- پایگاه داده های داخلی : سوابق داخلی پر کاربردترین اطلاعات مورد استفاده در تمامی شرکت ھا در سراسر دنیا می باشد ازجمله گزارش سفارشات، فروش، قیمت، ھزینه، میزان موجودی، مطالبات،
7- تحقیقات بازاریابی : تحقیقات بازاریابی را به عنوان طراحی ، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش نظام مند داده ھا و یافته ھای مربوط به یک وضعیت خاص بازاریابی پیش روی شرکت است.
جمع بندی فصل
در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداختیم و سپس سوالات و فرضیات پژوهش مطرح شدند. فرضیه اصلی تحیق عبارت بود از: بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران . روش این تحقیق توصیفی – همبستگی است . و نحوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی و از طریق پرسش نامه می باشد. و در نهایت جامعه آماری پژوهش که مدیران و مسولین شعب بانک ملی استان زنجان ومعاونین آنها ونیز نحوه انتخاب آنها توضیح داده شد و در آخر تعریف متغیرها وتوضیح مدل مفهومی تحقیق و تعریف کلید واژهای تحقیق انجام گرفت
فصل دوم
مبانی نظری
تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری
تحقیق

2-1 مقدمه
از آغاز دهه 1990 این اتفاق نظر بین صاحبنظران جهان بوجود آمده که سازمانهای مشتری گرا و بازارگرا در بازارهای جهانی موفق ترند. پورتر در کتاب مزیت رقابتی، بر این نکته تاکید دارد که مزیت رقابتی در زمینه بازاریابی به شناخت درست بازارها ، مشتریان و رقبا بستگی دارد . از طرف دیگر رابرت اف هارتلی در کتاب اشتباهات بازاریابی ، در سال 1992 علت اصلی شکست سازمانها را نداشتن شناخت کافی از مصرف کنندگان و بازارها بیان کرده است. لذا بدون داشتن دانش و اطلاعات کافی در باره بازار ، تصمیم های بازاریابی اتخاذ شده به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید . ممکن است محصولات جدیدی به بازار عرضه شوند در حالیکه تقاضای آنها ناچیز و اندک باشد ویا ممکن است محصولات به اشتباه به بازارهای به ظاهر جذاب عرضه گردند، در حالیکه مصرف کنندگان بازار دیگر آن محصولات را بیشتر بپسندند، در نتیجه با شکست مواجه شوند . اغلب این موارد نتیجه تصمیم های بازاریابی انخاذ شده بر اساس اطلاعات نادرست یا ناقص است . از طرف دیگر اطلاعات بیش از حد نیز درست به اندازه اطلاعات ناقص و نادرست دردسر ساز خواهد بود ، لذا در این زمینه باید از سیستمی استفاده نمود که اطلاعات لازم را در زمان مناسب به کاربران مربوطه گزارش نماید .امروزه بازاریابان از کمبود اطلاعات صحیح یا زیادی اطلاعات غلط شکایت دارند . مشکل مدیران امروز کمبود اطلاعات نیست، بلکه آنها غرق در اطلاعات هستند، برای رفع این مشکل یک سیستم هوشمند بازاریابی خوب باید از یک سو بین اطلاعات مورد نیاز مدیران و از سوی دیگر، اطلاعاتی که فراهم کردن آن عملا ممکن است تعادل برقرار سازد . اطلاعات بازاریابی شریان حیاتی فرآیندهای بازاریابی است . تصمیمات بازاریابی در نبود اطلاعات بازاریابی گرفته نخواهد شد . تصمیمات بازاریابی توسط خیلی از متغیرهای داخلی و خارجی محیطی تحت تاثیر قرار می گیرند، بنا براین تصمیم گیرنده بازاریابی به حجم وسیعی از اطلاعات مرتبط به این متغیرها نیازمند است، تا مسیر آنها و تاثیرات مورد انتظار آنها را بر روی فعالیت های داخلی سازمان و بازار پیش بینی کند و بتواند اقدام به اتخاذ تصمیمات عقلانی (منطقی) بازاریابی در یک محیط بی ثبات که مدیر بازاریابی با آن مواجه است بنماید. (تارخ ،1390 : 4)
موقعیت بازاریابی اساسا به موجودیت و صحت اطلاعات بازاریابی که از منابع متعدد بدست آمده است بستگی دارد . بیش از هشتاد درصد کار روزانه مدیران صرف اطلاعات می شود، از جمله دریافت اطلاعات ، برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات در طیف وسیعی از امور مختلف ، از آنجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیتهای یک سازمان است ، سیستم های باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و مدیریت کنند . هدف چنین سیستم هایی ایجاد تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است . همه سازمان های بازاریابی مترصد یافتن و تشخیص ماهیت بازارها و روندهای آن بازارها ، نیازها و تغییراتی که در این بازارها رخ میدهد ، به اضافه رقبا ، قیمت ها و سایر اطلاعات بازاریابی که برای موفقیت هر تصمیم بازاریابی ضروری است ، هستند . اجزای سیستم های اطلاعات بازاریابی که منابع بسیار مهمی در کسب اطلاعات بازاریابی هستند عبارتند از:

منابع داده داخلی سازمان
تحقیقات بازاریابی
بازاریابی هوشمند
سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری.
بخش اول
سازمان و عوامل سازمانی
بخش اول
سازمان و عوامل سازمانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2 سازمان
سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی ، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند
سازمان ها ، شکل های مهم موسساتی هستند که در جامعه ما وجود دارند مدارسی که در آن تحصیل کرده اید ، فروشگاهی که از آن خرید می کنید ، شرکتی که اتومبیل می سازد همگی نوعی سازمان هستند . همچنین افرادی که مالیات بر درآمد را از ما اخذ می کنند ، افرادی که زباله ها را جمع آوری کرده ، یا امنیت دفاعی را برایمان فراهم می سازند ، یا کسانی که روزنامه های روزانه ما را چاپ می کنند ، نوعی سازمان را در ذهن آدمی به تصویرمی کشند. در دنیای امروزی ، سازمان ها همه جوانب زندگی ما را فرا گرفته اند. ( رابینز ، 1943 : 21)
سازمان ها انواع مختلفی دارند : سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی، تولیدی یا خدماتی و خصوصی یا دولتی .
در درون سازمان فعالیت های دائمی و پویا در جریان است، برای درک سازمان باید به ابعادی از سازمان توجه شود که بیان کنندۀ ویژگی های خاص سازمان هستند، این ابعاد به همان صورت سازمان را تشریح می کنند که شخصیت و ویژگی های فیزیکی معرف افراد هستند .
ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند، ساختاری و محتوایی .
ابعاد ساختاری بیان کننده ویژگی های درونی یک سازمان هستند (عوامل سازمانی)، آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله سازمان ها را اندازه گیری و باهم مقایسه کرد.
ابعاد محتوایی معرف کل سازمان هستند، مثل اندازه و نوع تکنولوژی و هدفهای سازمان ..آنها معرف جایگاه سازمان هستند و بر ابعاد ساختاری اثر می گذارند. (ال.دفت ، 1378 : 18)
2-3 عوامل سازمانی
ویژگی ها یا عوامل سازمانی بر اساس مدل مفهومی تحقیق عبارتند از:
1- اهداف سازمانی
2- فرهنگ سازمانی
3- ساختار سازمانی
4- سبک مدیریت
5- منابع سازمانی
2-3 -1 اهداف سازمانی
هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد . به بیانی دیگر ، هدف سازمانی نمایانگر یک نتیجه یا یک نقطه نهایی است که تلاش های سازمان در آن جهت صورت می گیرد .
هدف ها یا استراتژی ها ثابت نیستند و کسی هم آن ها را بر سازمان تحمیل نمی کند، مدیران عالی و رده میانی سازمان باید برای واحدهای تحت نظر خود هدف ها را تعیین کنند و توانایی آنها در این مورد می تواند موفقیت سازمان را تضمین کند . برای تامین هدف ها و استراتژی ها و نیز برای تعیین موقعیت سازمان از طرح سازمانی استفاده می شود .
در هر سازمان چندین نوع هدف وجود دارد و برای تامین هر یک باید کار به خصوصی انجام شود . هدف های که به صورت رسمی تعیین می شوند و یا هدف های عملیاتی که سازمان در صدد تامین آنهاست تفاوت عمده وجود دارد .
معمولا هدفهای کلی سازمان را مأموریت آن سازمان می نامند (یعنی دلیل وجودی سازمان ) مأموریت بیان کننده ارزشها ، آرزوها و فلسفه وجودی سازمان است ، گاهی هدفهای رسمی را مأموریت سازمان می نامند، که آنها عبارتند از گسترهی سازمان که به صورت رسمی مشخص شده است و نتایجی که سازمان در پی دستیابی به آنهاست.
معمولا فعالیت های شرکت در قالب هدف رسمی مشخص می شود و ممکن است بر ارزشها ،بازارها و مشتریانی تاکید کند که وجه مشخصهی سازمان هستند .در هر حال هدف کلی سازمان و فلسفهی وجودی اش در اساسنامه ،مرامنامه یا گزارش سالانه نوشته می شود .
هدفهای عملیاتی ،هنگام تعیین هدفهای عملیاتی آنچه را که سازمان باید از طریق اقدامات و عملیات واقعی به آنها دست یابد تعیین می کنند ، و اینکه سازمان واقعا به چه کار مشغول است مشخص می نمایند .معمولا هدفهای عملیاتی در قالب دستاورد های قابل سنجش و اندازه گیری بیان و در کوتاه مدت تامین می شوند. هدف های عملیاتی با هدف های رسمی فرق می کنند ، آنها نمایانگر هدف های واقعی می باشند که با هدف های اعلام شده متفاوتند، معمولا هدف های عملیاتی به صورت وظایف و اقدامات اساسی است که سازمان باید انجام دهد و آنها مشابه فعالیت هایی است که یک زیر سیستم باید انجام دهد . این هدف ها عبارتند از : عملکرد کلی سازمان ، مرزگستری ، نگهداری ، تطبیق با محیط و تغییرات و فعالیت های تولیدی ، مسیر و جهت تصمیمات روزانه و فعالیت های درون سازمانی با هدف های خاص مربوط به کارهای اساسی سازمان مشخص می شود عملکرد کلی سازمان : سودآوری نشان دهنده عملکرد کلی سازمان های انتفاعی است . امکان دارد سودآوری بر حسب سود خالص ، سود هر سهم یا بازده سرمایه گذاری بیان شود . سایر هدف های کلی سازمان عبارتند از رشد و حجم تولید . سازمان های غیر انتفاعی مثل اتحادیه های کارگری هدف خود را بر حسب سود تعیین نمی کنند ، ولی هدف هایی دارند که به صورت ارئه خدمت به اعضا (با توجه به بودجه ای مشخص ) بیان میشود . در سازمان هایی غیر انتفاعی هدف های مربوط به رشد و حجم فعالیت نشان دهنده عملکرد کلی است . در سازمان های موفق بین هدف های عملیاتی نوعی توازن و تعادل برقرار می شود. برای مثال اگرچه سودآوری اهمیت دارد ، ولی بسیاری از بهترین شرکت های امروز متوجه شدند که داشتن دیدگاهی محدود وتوجه خاص به رقم انتهایی صورت حساب سود وزیان، نمی تواند بهترین راه برای دست یابی به عملکرد بالا باشد.
برای سازمان هر دو هدف (عملیاتی و رسمی) اهمیت دارند ، ولی هر یک از آنها خواسته یا آرمان ویژه ای را تامین می کند . مقصد هدف های رسمی مشروعیت بخشیدن به عمل است ، در حالیکه راهنمای کارکنان ، تعیین مسیر تصم
یمات و مقیاس ها و استانداردهای عملکرد را با هدف های عملی واستراتژی ارائه می کنند. (همان منبع : 45 )
مشروعیت بخشیدن به عمل :
یک سازمان نوع ماموریت (هدف رسمی ) خود را مشخص و آنها را به گروه های ذی نفع ، در داخل و خارج سازمان ، اعلام می نماید . هدف رسمی بیان گر آرمان مقصد نهایی سازمان است . مردم با اگاهی از نوع ماموریت یک سازمان به علت نهایی موجودیت آن پی می برند و ان را قبول می کنند. فراتر اینکه ، هنگامی که کارکنان از هدف های اعلام شده و مشروع سازمان آگاهی یابند، به آن می پیوندد و نسبت به آن متعهد می شوند . بیشتر مدیران ارشد می خواهند ، در محیطی که به فعالیت مشغولند ، شرکت آنها نسبت به شرکت های رقیب جلوه ای ممتاز داشته باشد . مدیران خواستار این هستند که مشتریان ، شرکت های رقیب ، عرضه کنندگان مواد اولیه و جامعه محلی از دیدگاهی مطلوب یا خوشایند به آنها نگاه کنند . پویایی شرکت و رابطه متقابلی که با محیط خود دارد تاحد زیادی در گرو هنجارهای فرهنگی ، نمادها و باورهایی است که شرکت به عوامل تکنولوژی یا مواد دارد و نیزدرگرونقشی است که شرکت به صورتی معقول و مشروع ، ایفا می نماید (همان منبع : 46 )
نخستین گام مهمی را که شرکت می تواند در راه رسالت خویش بردارد این است که به گروه های ذی نفع داخلی و خارجی مشروعیت خود را بقبولاند و احساسی مثبت (در باره خود ) در آنها بوجود آورد .
هدایت و انگیزش کارکنان
هدف موجب می شود که عضو سازمان مسیر خود را مشخص کند . هدف نهایی که سازمان برای رسیدن به آن تلاش میکند و استراتژی هایی را که در این راه به اجرا در می آورد تعیین کننده کاری است که کارکنان و اعضای سازمان باید انجام دهند .هدف می تواند در اعضای سازمان انگیزه ایجاد کند ، به ویژه آنگاه که عضو سازمان در تعیین هدف مزبور نقشی داشته باشد . برای مثال ، یک شرکت هدف کلی خود را به این صورت تعیین کرده است .
« سی درصد کل فروش ا محل

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*