دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع هوش بازاریابی

Businessman working on digital tablet, with panorama city view and raising up graph and arrow, representing business growth

بازاریابی ھوشمند فرصتی را برای شرکتھا فراھم می کند تا تاثیرات تبلیغات را قبل و بعد از آن مطالعه کنند. بازاریابی ھوشمند برپایه ترکیب تحقیقات و مخاطب،انعطاف در انتخاب نوع رسانه آگھی را برای سازمانھا فراھم می کند.در نھایت بازاریابی ھوشمند اطلاعات کافی برای انتخاب بخش ھای ھدف را به شرکت ھا می دھد.

o تصمیمات قیمت گذاری و مارک تجاری
بازاریابی ھوشمند درمورد ساختن مارک تجاری و آگاھی از مشتریان بازار ھدف و شناخت ادراکات ، سلایق ، روندھای در حال تغییر و سبک زندگی، اطلاعات لازم را در اختیار تصمیم گیرنده قرار میدھد.
o جلب رضایت ذینفعان
درک نیازھای ذینفعان و پاسخ به آن نیازھا،ھمه ذینفعان از جمله مشتریان، تامین کنندگان،سھامداران،عرضه کنندگان را راضی نگه می دارد.مشتری راضی یک مشتری سودآوراست.
o تخمین بازار،الگوبرداری رقابتی و توزیع
بازاریابی ھوشمند در زمینه تجزیه و تحلیل کمی نیروھای بازار،تخمین اندازه بازار،تجزیه و تحلیل رفتاری بازار ،تجزیه و تحلیل سھم بازار و پیش بینی روندھا و نیازھای آینده کمک می کند.
قلمرو بازاریابی ھوشمندخیلی گسترده می باشد از جمله تعیین فرصت ھای بازاریابی برای ایجاد کسب و کارھای سودآور،طراحی آمیخته بازاریابی،جذب و حفظ مشتریان ،برنامه ریزی، سازماندھی،ارزیابی وکنترل عملکرد بازاریابی.بازاریابی ھوشمند به شرکتھا کمک می کند با فھم و خلق ارزش ،برای مشتریان سود آوری ایجاد کرده و در نتیجه تبدیل به سازمانھای مشتری مدار شوند.
2-14 مزایای پذیرفتن بازاریابی ھوشمند
مزایای پذیرفتن بازاریابی ھوشمند عبارتند از، Heist.co.uk)، ٢٠١١:(
o تفسیر و توضیح رقابت
o ارائه ارزشی که مشتری در جستجوی آن است
o درک تغییرات بازار
o به روز کردن و تعدیل ادراک از بازار
o ارائه تصویر عمیق از رقابت
o ایجاد فضای بازار دلخواه
o ارائه دید سه بعدی از سازمان
2-15 بھبود بازاریابی ھوشمند
کاتلر و کلر ( ٢٠١٢ ) معتقد بودند که هشت گام برای بھبود کیفیت و کمیت بازاریابی ھوشمند وجود دارد:
١. آموزش و ایجاد انگیزه در نیروی فروش برای کشف و گزارش تحولات جدید؛چون آنھا چشم و گوش شرکت ھستند و در یک موقعیت عالی قرار دارند که می توانند اطلاعات فراموش شده توسط سایر ابزارھا را جمع آوری نمایند

٢. ایجاد انگیزه در توزیع کنندگان، خرده فروشان و واسطه ھای دیگر برای منتقل کردن اطلاعات مھم ، زیرا آنھا نزدیک به مشتری و رقیب ھستند
٣. استخدام کارشناسان خارجی برای جمع آوری اطلاعات؛این کار با ارسال خریداران به فروشگاھھای شرکت برای فھمیدن چگونگی برخورد کارکنان با مشتریان انجام می شود
۴. شبکه ھای داخلی و خارجی که در آن شرکت جمع آوری اطلاعات را با حضور در نمایش ھای تجاری نشان می دھد؛گزارش ھای منتشر شده، و جمع آوری تبلیغات رقبا از آن جمله اند
۵. راه اندازی طرح ھای پانل مشورتی با مشتری که نمایندگان مناسب از مشتریان باشند
۶. امکان استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به دولت
٧. خرید اطلاعات از شرکت ھای تحقیقاتی و فروشندگان در خارج از سازمان
٨. جمع آوری اطلاعات بازاریابی بر روی اینترنت
2-16 سیستم هوشمند بازاریابی MIS
بازاریابان برای گرفتن تصمیمات خوب و درست به داشتن اطلاعاتی در مورد محیط بازاریابی نیاز دارند .
دومین عنصر مهم سیستم اطلاعات بازاریابی سیستم هوشمند بازاریابی است.روشی که از طریق آن بازاریابان به اطلاعاتی در مورد حوادث روزانه در محیط بازاریابی دسترسی پیدا میکنند . تقریبا تمام اطلاعاتی که شرکتها در مورد محیط خود به آن نیاز دارند که شامل محیط رقابتی است . از طریق بررسی هر روزه منابعی مانند روزنامه ها ، نشریات تجاری یا مشاهده ساده بازار تامین می شود . از آنجایی که فروشندگان هر روز در تماس دائم با مشتریان و توزیع کنندگان هستند نیز میتوانند منابع اطلاعاتی مهم و ارزان قیمتی را فراهم کنند .
به اطلاعات روزانه در مورد تحولات و تغییرات محیط بازاریابی که به مدیران در امر تهیه و تعدیل برنامه های بازاریابی کمک میکند اطلاعات و اخبار بازاریابی می گویند سیستم اطلاع یا خبر رسانی بازاریابی ،اطلاعات و اخبار مورد نیاز را تعیین میکند و پس از بررسی و جمع آوری این اطلاعات و اخبار آن را در اختیار مدیرانی قرار میدهد که بدان نیازمندند .بخش زیادی از این اطلاعات و اخبار از طریق کارکنان خود شرکت اعم از مدیران ، مهندسین ، محققیق ، مامورین خرید و کارکنان قسمت فروش قابل جمع آوری است .
اطلاعات و اخبار مورد نیاز شرکتها از طریق عرضه کنندگان این اطلاعت نیز قابل خریداری است و بعضی از شرکتها هم خود راسا برای جمع آوری اطلاعات و اخبار بازاریابی و گردش آنها اقدام به دایر کردن دفاتری می کنند . کارکنان این دفاتر با مطالعه دقیق مجلات معتبر ، اخبار مهم را خلاصه میکنند و آنها را در قالب بولتن های خبری به مدیران بازاریابی ارائه میکنند این بولتن ها بایگانی می شوند و بصورت یک پرونده اطلاعات اخباری در می ایند که مدیران را در ارزیابی اطلاعات جدید یاری می دهند این گونه خدمات ، کیفیت اطلاعات موجود در نزد مدیران بازاریابی را به نحو چشمگیری افزایش می دهد در سالهای اخیر وب سایت وسیع جهانی ( اینترنت ) ، تبدیل به منبع عمده هوش بازاریابی شده است . مقدار بسیار زیادی از اطلاعات در اختیار صفحات وب سایت شرکتهاست که از طریق منابع خبری از سراسر جهان ، از طریق گزارشات دولتی و سایتهای ویژه تجاری تامین میشود . دسترسی سریع و جستجوی وب سایت های انفرادی ، اینترنت را تبدیل به جذاب ترین منبع هوش بازاریابی کرده است . مدیران بازاریابی ممکن است از داده های جاسوسی بازاریابی ، برای پیش بینی نوسانات فروش به دلیل شرایط اقتصادی ، مسایل سیاسی و ماجرای مربوط به آگاهی های مصرف کننده یا برای پیش بینی آینده استفاده کنند ، به طوری که در قله روندهای توسعه قرار گیرند . در واقع بخشی از محققان بازاریابی که به آینده گرایان مشهور هستند ، متخصص در پیش بینی روندهای پیش روی مصرف کننده هستند . آنها برای پیش بینی تغییرات در سبک زندگی تلاش می کنند که بر خواسته ها و نیازهای مشتریان در سالهای پیش رو تاثیر بگذارد . البته جمع آوری اطلاعات هوشمند بازاریابی تنها آغاز کار است و یک سیستم اطلاعات هوشمند موثر و مفید باید شامل روشهایی برای اطمینان از این مسئله باشد که داده های جاسوسی منتقل میشوند و باید با داده های داخلی و اطلاعات بازاریابی دیگر ، برای ایجاد گزارش های مفید برای مدیران بازاریابی ترکیب شوند ( علیپور 1391ص123)
2-17 تحقیقات بازاریابی
سومین نوع اطلاعات که بخشی از سیستم هوشمند بازاریابی یک شرکت است داده های جمع آوری شده از طریق تحقیقات بازاریابی است . بسته به این که کسب و کار آنها فروش محصولات ویژه نوجوانان یا بزرگسالان است ،
شرکتها بوسیله شناخت خواسته های مشتری پیش می روند . شرکت هر اندازه در تهیه اطلاعات ارزشمند بازاریابی بهتر عمل کند ، موفقیت آن بیشتر است . جمع آوری این اطلاعات تحقیقات بازاریابی نامیده میشود ، یعنی فرآیند جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در در باره مشتریان ، رقبا و محیط کسب و کار برای بهبود بخشیدن به اثر بخشی بازاریابی ، اگر چه اطلاعات جاسوسی بازاریابی به طور مداوم برای آگاهی مدیران از رویدادهای بازار جمع آوری می شوند تحقیق بازاریابی زمانی صورت می گیرد که اطلاعات متفاوت و منحصر به فرد برای تصمیمات ویژه ای مورد نیاز باشد. در واقع همه شرکتها بر روی بعضی از اشکال تحقیق بازاریابی تکیه می کنند ، اگرچه مقدار و نوع این تحقیق میتواند بسیار متفاوت باشد. در کل ، داده های تحقیق بازاریابی موجود در یک سیستم هوشمند بازاریابی ، شامل گزارشات تحقیق ویژه است . شرکتهای تحقیقاتی داده ای کلی و مناسب را بر یک پایه منظم جمع آور
ی می کنند و اطلاعات را به بسیاری از شرکتها می فروشند ، در حالی که تحقیق ویژه برای شرکت خاص به منظور تهیه پاسخ به سؤالات ویژه ، انجام و ارائه می شوند . بازاریابان ممکن است از تحقیق بازاریابی برای شناسایی فرصتها یی برای محصولات جدید ، ارتقای محصولات موجود یا فرآهم کردن داده های در باره کیفیت محصولات خود استفاده کنند.گاهی اوقات شرکت حتی برای مقابله با ادعای رقیب تحقیق بعمل می آورد .(همان منبع ص34).
مدیران نمی توانند همیشه منتظر بمانند تا اطلاعات به صورت جزیی یا بخش بخش از طریق سیستم اطلاعات و اخبار بازاریابی تامین شود آنها اغلب بسته به اوضاع و احوال به مطالعات و بررسیهای رسمی نیازمندند و از طرفی مدیران فاقد توانایی و مهارتیا فرصت لازم برای تهیه این اطلاعات هستند آنها به تحقیقات بازاریابی تفصیلی نیاز دارند اخیرا یک بررسی نشان داده است که محققین بازاریابی به طیف گسترده ای از فعالیتهای تحقیقاتی اشتغال داسته اند از تجزیه و تحلیل فروش و سهم بازار گرفته تا بررسی سیاستها و ارزشهای اجتماعی . هربازاریاب به تحقیقات نیازمند است ، یک شرکت می تواند تحقیقات بازاریابی را در واحد تحقیقات خود انجام دهد، یا تمام یا قسمتی از آن را به غیر محول کند، انتخاب شرکت بستگی به توانایی و منابع خود شرکت دارد .شرکتهای بزرگ دارای واحدهای تحقیقاتی متعلق به خود هستند و شرکتهای فاقد امکانات تحقیقاتی درقبال پرداخت قیمت ازخدمات موسسات تحقیقاتی استفاده می کنند ( کاتلروآرمسترانگ 2002: 235).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین سیستم هوش بازاریابی مجموعه ای است از رویه ها و منابع داده که بوسیله مدیران بازاریابی برای غربال کردن اطلاعات بدست آمده از محیط که میتواند در تصمیم گیریشان به آنها کمک شایانی بنماید .
تهیه اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز مدیران بازاریابی از سه منبع قابل تهیه می باشد .
1- منابع داخلی شرکت
2- سرویسهای اطلاعاتی بازاریابی (سیستم هوشمند بازاریابی )
3- تحقیقات بازاریابی
اکثر مدیران بازاریابی برای تصمیم گیریهای خود در امر برنامه ریزی ، اجرا و کنترل به طور مرتب از اطلاعات منابع داخلی و گزارشها استفاده میکنند .قسمت حسابداری شرکت صورتهای مالی را تهیه و جزئیات سوابق سفارشات و فروش ، هزینه ها و گردش وجوه نقدی رانگهداری می کند .قسمت تولید گزارشهای لازم در مورد برنامه های تولید محموله های ارسالی و صورت موجودی ها را گزارش می کند پرسنل فروش واکنش واسطه های فروش و فعالیتهای رقبا را پیگیری میکنند ، مدیران اطلاعات تهیه شده از این قسمتها راهمراه با اطلاعات فراهم شده از سایر منابع داخلی شرکت را برای ارزیابی کارایی و تعیین مشکلات و فرصتها مورد استفاده قرار میدهند .
کسب اطلاعات از منابع داخلی معمولا سریعتر و کم هزینه تر از اطلاعاتی است که از سایر منابع تهیه می شوند ولی تهیه اطلاعات از این منابع خالی از اشکال هم نیست اگر اطلاعات برای مقاصد دیگری تهیه شده باشند ممکن است بعضا ناقص باشند یا برای تصمصم گیریهای بازاریابی دارای شکل مطلوب نباشند .
2-18 رابطه هوش بازاریابی باهوش تجاری وهوش رقابتی
با تعاریفی که از هوش بازاریابی ارائه شد، ممکن است این تصور به وجود آید که هوش بازاریابی، هوش کسب و کار)هوش تجاری) و هوش رقابتی یک خروجی خواهند داشت. در ادامه ، با توضیح درمورد این مفاهیم، تفاوت آنها مشخص میگردد.
هوش کسب و کار عبارتست از مجموعه هایی از مفاهیم، روشها و فرایندها که هدف آن نه فقط اصلاح تصمیمات تجاری، بلکه حمایت از تحقق استراتژی شرکت است . وظایف اصلی که بر عهده سیستمهای هوش کسب کار است، شامل شناسایی هوشمندانه ، یکپارچه سازی ، تجمیع و تحلیل چند بعدیداده های به دست آمده از منابع اطلاعاتی گوناگون است که این منابع هم شامل منابع داخلی و هم شامل منابع خارجی میشود.
هوش کسب وکار، توانایی درک ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط داخلی و خارجی در ارتباط با رقبا ، مشتریان و بازار صنعت به منظور اتخاذ تصمیمات بلندمدت و کوتاه مدت استراتژیک است . در مورد هوش رقابتی تعاریف مختلفی از سوی صاحبنظران ارائه شده است .
هوش رقابتی دانش تجاری پویا که برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعات و درک مفهوم رقابت در استراتژی شرکت به منظور کسب مزیت رقابتی در محیط تجاری (کسب و کار) است
هوش رقابتی شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است که به شرکتها دردرک و لمس بهتر رقبا کمک می کنند. اطلاعات درباره ظرفیت و توانایی رقبا ، اساس محکم برای بهبود موقعیت بازار و ساخت طرحهای استراتژیک است. دسته د یگر اطلاعات شامل اطلاعات مشتریان ، اطلاعات هزینه ، قیمت ، فرایند تحقیق و توسعه است. با وجود اینکه همه این اطلاعات به طور چشمگیر با ارزش و مفید هستند، اگر به طور صحیح به کار گرفته نشوند می توانند به شدت مضر وفاجعه آفرین باشند. همچنین خط فاصل بین هوش رقابتی و جاسوسی ، مثل خط فاصل بین اخلاقی و غیراخلاقی است واین خط فاصله اغلب مبهم و نامشخص است . هوش رقابتی، مدیریت ارشد را در همه ابعاد برای تصمیم گیری بدون ساختار، درباره همه چیز از بازاریابی گرفته تا تحقیق و توسعه و تاکتیک های سرما یه گذاری دراز مدت در استراتژی سازمان کمک می کند ((www.scip.org
از دیدگاه دانشکده مدیریت فرانسه مفهوم هوش رقابتی به چهار مقوله اصلی قابل تقسیم است:
1. آگاهی تجاری ( بازاریابی) عمدتاً شامل اطلاعات مشتریان، تأمین کنندگان،خریداران و توزیع کنندگان و تجز یه و تحلیل آنها می شود.
2. آگاهی از وضعیت رقبا: متمرکز برمسائلی از قبیل سیاستهای قیمت گذاری،محصولات جانشین و سیاستهای توسعه رقباست.
3. آگاهی فناوری و تکنیکی: که تحقیقات پا یه وکاربردی، فرا یندها، هنجارها و حق اختراع سر و کار دارد.
4. آگاهی راهبردی و اجتماعی: که به مسائلی از قبیل قوانین، مسائل مالی و مالیاتی، مسائل سیاسی واقتصادی و جنبه های اجتماعی و منابع انسانی می پردازد.
پرتیماکی وهانولا هوش تجاری رابه عنوان فرآیند منظم وسازمان یافته توصیف کرده اند درآن سازمانها اطلاعات مشخصی رابرای فعالیتهای تجاریشان کسب، تحلیل وبرآورد میکنند. به هرحال این فرآیند می تواند به تصمیم گیریهای بهتروسریعترحمایتی ، وفرایندی کمک کند . برطبق این توصیف هوش تجاری همه اطلاعات جمع آوری شده وفعالیتهای پردازشی دریک سازمان راپوشش میدهد. ازاینروهوش تجاری،هوش رقابتی رانیزدربرمیگیرد. تفاوت میان هوش تجاری ورقابتی ، توسط گروم ودیوید بیان شده است آنها ادعا کرده اند هوش رقابتی شامل اطلاعاتی است که تجزیه وتحلیل میشوند وشاخصهایی رابرای طراحی استراتژی وتصمیم گیری فراهم میآورند. بنابراین هوش رقابتی به عنوان قسمتی ازهوش تجاری ، یک نقش استراتژیک دارد وهدف آن ، تجزیه و تحلیل اطلاعات متناسب با فرآیندهای تصمیم گیری درمحیط خارجی شرکت است.
رابطه هوش رقابتی با هوش تجاری وهوش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*