دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره
خطاهای انسانی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره خطاهای انسانی

مقررات مربوطه.
١١- وصول حقوق و عوارض بندری، رودخانه ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط به وسیله سازمان یا سایر سازمان های دولتی برای سازمان وصول می شود.
١٢- اجرای قانون دریایی ایران و انجام وظایف مقرر در قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر قوانین مربوط.
١٣- تعیین نحوه استفاده و نرخ بهره برداری ار تأسیسات و تجهیزات بندری و اموال منقول و غیر منقول سازمان و اجرای آن پس از تصویب شواریعالی.
١۴- تحقیق و مطالعه در امور بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی.
١۵- تهیه و تنظیم برنامه سال بعد و همچنین برنامه های دراز مدت و اجرای آنها پس از تصویب شواریعالی سازمان.
١۶- بررسی طرح موافقت نامه ها و قراردادهای بین المللی مربوط به امور بنادر و کشتیرانی و دریانوردی بازرگانی جهت تقدیم به مراجع مربوطه.
١٧- عضویت در سازمان های بین المللی ربوطه به بنادر و کشتیرانی با موافقت شواریعالی سازمان و تصویب مجلس شورای اسلامی.
١٨- شرکت در کنفرانسها و مجامع بین المللی مربوط به بنادر و کشتیرانی.
١٩- تعیین منطقه آزاد درصورت لزوم وتهیه مقررات و شرایط استفاده از آن با موافقت شورایعالی سازمان و تصویب مجلس شورای اسلامی.
٢٠- در اختیارگرفتن و اداره خطوط راه آهن از سوزن ورودی تا سوزن خروجی محوطه بندر و همچنین دارا بودن واگنها و لکودیزلهاو وسائل مربوط به آنهاو وسائل ضروری دیگر جهت تأمین تخلیه و بارگیری برای حمل به انبارهای سرباز و سرپوشیده.
٢١- تأسیس آموزشگاه تعلیم راهنمایان و یا کارکنان دریانوردی بازرگانی و اعزام دانشجو برای تحصیل در رشته های تخصصی به خارج از کشور با توجه به احتیاجات سازمان.
٢٢- صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوط با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری.
٢٣- صدرو اجازه تأسیس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و سایر تأسیسات لازم به درخواست متقاضیان صلاحیتدار، سازمان می تواندبا توجه به امکانات خود در بنادر، زمین برای تأسیسات مزبور از طریق اجاره واگذارنماید.
٢۴- واگذاری آن قسمت از خدمات سازمان که انجام آن از طرف بخش خصوصی به صرفه و صلاح می باشد به موسسات خصوصی واجد صلاحیت.
٢۵- اهتمام در پایین آوردن نرخ کرایه حمل کالا به بنادر ایران با تجهیزات بنادر و تسریع در امر تخلیه و بارگیری و از بین بردن مدت انتظار نوبت کشتیها به منظور کمک به اقتصاد کشور.
براساس بند ۱۲ مأموریتها و وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی که اجرای قانون دریایی را قانون گذار برعهده این سازمان قرار داده است ، و براساس این قانون رسیدگی به سوانح دریایی قانونی شده است. از این روی برای رسیدگی و کاهش سوانح دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی از اختیارات قانونی برخوردار است.
باتوجه به اینکه امور مربوط به سوانح دریایی در زیر مجموعه اداره کل امور دریایی قرار گرفته و در این اداره کل بررسی و صورت می گیرد لذا شرح وظایف این اداره کل که عموماً تأکید بر موارد ایمنی دارد در زیر آورده شده می شود.
وظایف اداره کل امور دریایی
الف- برنامه ریزی ، نظارت و ارتقاء سطح ایمنی آبراه های تحت حاکمیت ازطریق:
۱- تعیین موقعیت جغرافیایی، نصب و نگهداری علائم کمک ناوبری و چراغهای دریایی
۲- نظارت بر انجام امور لایروبی و هیدروگرافی در بنادر کشور
۳- بررسی، نیازسنجی و راهبری سرویسهای کنترل ترافیک دریایی در بنادر کشور
۴- مطالعه و امکان سنجی در زمینه تأسیس و توسعه ایستگاه های ساحلی مخابراتی دریایی و مرکز کنترل ترافیک
۵- برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات دریایی ازقبیل راهنمایی- یدک کشی
۶- جلوگیری از فعالیت غیرمجاز بهره برداران از تجهیزات مخابرات دریایی ازطریق مراجع ذیربط
۷- اصلاح و بروزرسانی نقشه های دریایی (کاغذی و الکترونیکی ) آبهای تحت حاکمیت ایران به منظور استفاده دریانوردان و انعکاس به مراجع ذیربط بین المللی
۸- تدوین مقررات و نظارت بر علمیات پاکسازی شناورهای مغروق در آبراه ها و آبهای تحت حاکمیت
۹- تهیه، نظارت و پخش اطلاعات ایمنی دریانوردی ازطریق ایستگاه های رادیویی ساحلی
۱۰- تهیه، نظارت براجرا و به روزرسانی دستورالعملها و استانداردهای فنی و عملیاتی به منظور ارتقاء سطح ایمنی آبراه های تحت حاکمیت
۱۱- برنامه ریزی درجهت استفاده استاندارد از طیف فرکانس دریایی براساس قوانین ملی و بین المللی توسط شناورها، سکوها و مراکز رادیویی مرتبط
۱۲- بررسی و صدور تأییدیه بهره برداری از ایستگاه های مخابراتی ثابت و سیار دریایی
ب: برنامه ریزی نظارت و ارتقاء سطح ایمنی ناوگان تحت پرچم ازطریق
۱- برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه اجراء کلیه استانداردهای فنی وایمنی (ملی و بین المللی) برروی ناوگان تحت پرچم
۲- صدور گواهینامه های فنی و ایمنی ناوگان تحت پرچم
۳- صدور تأئیدیه بهره برداری از تجهزات مخابراتی و کمک ناوبری شناورهای تحت پرچم
۴- تدوین آئین نامه ها، استانداردهای فنی و ایمنی و دستورالعملهای اجرایی جهت ناوگان تحت پرچم
۵- برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه ثبت ، نقل و انتقالات، ابطال ثبت و درج آخرین تغییرات شناورها و نظارت بر شعبات بنادر تابعه
۶- تعیین صلاحیت، کنترل
و نظارت برمؤسسات رده بندی داخلی و بین المللی که گواهینامه های فنی شناورها را ازطرف سازمان صادر می نمایند.
۷- ساماندهی ، نوسازی و ارتقاء سطح ایمنی ناوگان سنتی تحت پرچم
۸- سیاستگذاری و نظارت به منظور ارتقاء سطح ایمنی قایقهای صیادی و تفریحی
۹- نظارت بر اجرای مطلوب کلیه استانداردهای فنی و بین المللی ناوگان تحت پرچم
۱۰- نظارت بر ساخت و ساز تعمیرات ناوگان تحت پرچم و شناورهای اهتزاز پرچم در داخل و خارج از کشور
۱۱- سیاستگذاری و استاندارد سازی ساخت و تعمیر شناور در کشور
۱۲- سیاستگذاری، تدوین دستورالعملهای فنی و ایمنی و اجرا مقررات استانداردهای بین المللی برروی سکوهای متحرک دریایی
ج: ارتقاء سطح امنیت ناوگان تحت پرچم
۱- سیاستگذاری و نظارت بر اجراء مقررات و استانداردهای امنیتی ملی و بین المللی برروی ناوگان تحت پرچم
۲- صدور گواهینامه های امنیتی ناوگان تحت پرچم
۳- تدوین و اجرای آئین نامه ها، دستورالعملهای اجرایی و استانداردهای امنیتی جهت ناوگان تحت پرچم
د: سایر موارد
۱- سیاستگذاری به منظور بهره برداری از فن آوری ICT در تبادل اطلاعات ( VOICE و DATA) در مراکز رادیویی بنادر
۲- نظارت بر ارتباطات رادیویی کشتی به ساحل و ساحل به کشتی
۳- دبیرخانه کمیته بررسی سوانح دریایی و مشارکت فعال در بررسی سوانح
۴- دبیرخانه کمیته مدیریت ایمنی کشتیها (ISM CODE)
5- سیاستگذاری، تدوین دستورالعملهای اجرایی، استانداردهای فنی و نظارت بر اجراء مقررات فنی سازمان بین المللی کار (ILO) در زمینه ناوگان تحت پرچم
۶- بررسی مدارک و اسناد سازمان های تخصصی بین المللی (ILO,ITU,IALA,IHO,IMO) و مشارکت در تدوین و اصلاح مقررات بین المللی مربوطه
۷- سیاستگذاری تدوین دستورالعملهای فنی و ایمنی و اجرا مقررات استانداردهای بین المللی برروی سکوهای متحرک دریایی
۸- سیاستگذاری، استاندارد سازی و تأیید انطباق تجهیزات دریایی داخلی و وارداتی برای نصب برروی ناوگان تحت پرچم با استانداردهای ملی و بین المللی
۹- نظارت و کنترل امور واگذار شده (دریایی) به بخش خصوصی به منظور انجام امور بنحو مطلوب
همانگونه که ملاحظه می شود در بند ۳ از قسمت د رسیدگی به سوانح دریایی و علت یابی هرسانحه از مسئولیتهای اداره کل امور دریایی در کل کشور است . علاوه برآن این اداره کل بایستی پاسخگوی موارد مربوط به سوانح در ابعاد ملی و بین المللی نیز باشد که برابر کنوانسیونها مشخص شده است .
۲-۷-۲ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
چون جامعه آماری تحقیق کشتیهای شرکت جمهوری اسلامی ایران ، می باشد لذا ضرورت دارد تا به معرفی این شرکت پرداخته شود . اندیشه تاسیس یک شرکت مستقل کشتیرانی درمحافل بانکی و بازرگانی کشور هنگامی قوت گرفت که افزایش حجم واردات کشور و ورود و خروج بی رویه کشتی های خارجی دربنادر داخلی موجب بروز مشکلاتی در کشور شد و برخی مسولان را به مطالعه و بررسی طرح تاسیس نخستین وبزرگترین شرکت کشتیرانی ایرانی واداشت.به ویژه اینکه نیاز به یک حمل ونقل دریایی منظم وملاحظاتی چون موقعیت جغرافیایی خاص ایران ,داشتن مرزهای طولانی آبی , دسترسی به آبهای گرم وحساسیت حیاتی حمل ونقل کالا ازطریق دریابر این مهم موثر واقع شد و مطالعاتی ازسوی سیستم بانکی وسازمان برنامه و بودجه دراین زمینه به عمل آمد.
نتیجه این مطالعات که از سال ۱۳۴۰ آغاز شده بود, در اولین اجلاس مجمع عمومی موسسین درمرداد ۱۳۴۶ تصویب و شرکت با نام شرکت کشتیرانی ملی آریا فعالیت خود را آغاز نمود.
کشتیرانی آریا درسال ۱۳۴۷ با دو فروند کشتی کوچک باظرفیتهای ۱۰۰۰و۱۵۵۰ تن درحوزه خلیج فارس و ۴ فروند کشتی اقیانوس پیما با نامهای آریاسپ , آریافر, آریاناز و آریاگام با ظرفیت ۶١ هزار و ٢۵٢ تن در مسیر خلیج فارس – اروپا , خلیج فارس – آسیا و خلیج فارس آمریکا و بالعکس فعالیت خود را اغاز کرد. صرفنظر از وضعیت مالی شرکت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفت ، تا پایان سال ١٣۵۶ تعداد کشتی های ناوگان آریا به ۴٢ فروند و به ظرفیت کل ۵٢۵ هزارتن افزایش یافت که نشان دهنده افزایش حجم حمل ونقل دریایی توسط شرکت خطوط کشتیرانی آریا ونقش موثرآن در اقتصاد کشور بوده است .
هم اکنون کشتیرانی ج.ا.ا دارای بش از ۱۰۰ فروند کشتی باظرفیت بالغ بر ۳/۳ میلیونDWT می باشد که در آبهای آزاد در جنوب و دریای خزر بابهره گیری از ۶٠٠٠ نفرکادر دریایی مجرب و١٠٠٠ نفرپرسنل کارآمددربخش خشکی موجبات حمل بیش از ٢٢ میلیون تن کالا درسال را فراهم نموده است.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با دراختیارداشتن۸۰ فروند کشتی اقیانوس پیما درسایزهای مختلف با ظرفیت بالغ بر۳ میلیون تن بعنوان بزرگترین ناوگان تجاری درمنطقه و یکی ازمعتبرترین شرکتهای حمل ونقل جهانی محسوب می گردد.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون متناسب با درخواستهای بازار، محمولات قابل حمل ومناطق جغرافیایی دراقصی نقاط جهان ،سرویسهای خودرا در حوزه های متعددی ارائه می نماید که همین امرموجب تسهیل ارائه خدمات متنوع به مشتریان گردیده است.
۲-۸ پیشینه تحقیق
سوابق تحقیقات و مطالعات انجام شده در ایران در خصوص موضوع تحقیق از طریق منابع و سایت مختلف بررسی شد. در این خصوص سایت اسناد علمی ایران که بانک پایان نامه های دانشگاهی کشور در آنجا جمع آوری شده است، بررسی شد و پایان نامه های مختلف بررسی شد.
پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح
آنچه از بررسیهای کتابخانه
ای حاصل شد، این بود که در باره موضوع سوانح دریایی و نقش عنصر انسانی در بروز این گونه سوانح، تحقیقاتی در کشور صورت نگرفته است . با این وجود تنها یک پایان نامه شناسائی شد که تاحدودی به موضوع تحقیق نزدیک بود و خلاصه آن در بند ۲-۸-۱-۱ آورده شده است.
۲-۸-۱-۱ ” بررسی و مطالعه فشارهای روانی و محیطی و ارتباط آن با حوداث و سوانح در شرکت سایپا”

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این پایان نامه کارشناسی ارشد به مهم ترین عواملی که موجب فشارهای عصبی در محیط کار می شود اشاره می کند و همچنین رابطه فشار عصبی با حوادث و سوانح در شرکت سایپا را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار داده است.
عوامل موجه در این تحقیق به دو دسته تقسیم شده اند و این عوامل در قالب دو فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی سنجیده شده اند.
برای آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های تحقیق از قرار زیر است:
فشارهای عصبی در پیدایش حوادث و سوانح نامطلوب تأثیر دارند. همبستگی فشارهای عصبی با حوادث و سوانح نامطلوب r=0/69 بوده که همبستگی در سطح ۰۱/۰ = α معنی دار است.
عوامل سازمانی منجربه افزایش فشارهای عصبی در بین کارکنان می شود. همبستگی عوامل سازمانی با میزیان فشارهای عصبی کارکنان r=0/85 بوده که همبستگی در سطح ۰۱/۰ = α معنی دار است.
عوامل محیطی منجر به افزایش فشارهای عصبی در بین کارکنان می شود. همبستگی عوامل محیطی با میزان فشارهای عصبی کارکنان r=0/68 بوده که همبستگی در سطح ۰۱/۰ = α معنی دار است.

۲-۸-۲ تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح دریایی و عوامل انسانی
با بررسیهای به عمل آمده تحقیقات و مقالات زیر در باره خطاهای انسانی ، استرس شغلی و سوانح ناشی از عمل انسانها، موضوعات زیر شناسایی گردیده که خلاصه آنها آورده شده است. ولی در زمینه سوانح و عوامل انسانی تحقیقاتی در داخل کشور صورت نگرفته است . این تحقیق می تواند سرآغاز تحقیقاتی از این قییل در ایران باشد. هرچند شاخصهای تحقیق که در نظر است سنجش شوند به گونه ای انتخاب شده اند که می توانند در همه جای دنیا از نتایج تحقیق استفاده شود.

۲-۸-۲-۱ شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی به روش PHEA دریک واحد صنعتی
در این تحقیق نویسندگان به بررسی حوادثی که عوامل انسانی باعث بروز آنها شده است پرداخته اند. اشاره شده است که وقوع بیش از ۹۰ درصد حوادث صنعتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عامل انسانی مربوط است و خطای انسانی مهمترین علت بروز حوادث به شمار می آید . همچنین وقوع حوادث بزرگی مثل فلیکس بورو ( انگلیس ۱۹۷۶ (، تری مایل آیلند ) آمریکا – ۱۹۷۹ ( ، بوپال ) هندوستان – ۱۹۸۴ ( ، چرنوبیل ) روسیه– ۱۹۸۶( و بسیاری حوادث دیگر به علت خطاهای انسانی نشان دهنده اهمیت و نقش انسان در بروز حوادث است.
در این بررسی که در یک واحد صنعتی انجام شد ، پس از مطالعه کلیه وظایف شغلی افراد ، مصاحبه و مشاوره با سرپرستان و کارکنان واحد و همچنین بررسی حوادث گذشته رخ داده در واحد ، وظایف شغلی حساس و آسیب پذیر نسبت به خطاهای انسانی نسبت به بروز خطاهای انسانی جهت انجام مطالعه انتخاب شدند. سپس هر کدام از این وظایف شغلی با بهره گرفتن از روش مورد (H.T.A) تجزیه و تحلیل وظایف شغلی سلسله مراتبی ارائه شدند، آنالیز قرار گرفته و نتیجه تجزیه و تحلیل در قالب چارتهای در مرحله بعد انواع خطاهای انسانی ممکن در هریک از مراحل کاری فوق با بهره گرفتن از روش پیش بینی و شناسایی شده و انحراف هر کدام( PHEA) از وضعیت نرمال با بهره گرفتن از یک سری کلمات راهنما مشخص شد .
در این مرحله علاوه بر تعیین نوع خطا ( خطای عملکردی ، خطای مربوط به بازدید ، خطای رتریوال ، خطای مربوط به تبادل اطلاعات ،

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *