دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره رفتار کارکنان

0 Comments

84 نمودار ( 4-2) نمودار پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه دوم 85
نمودار( 4-3) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه سوم 86
نمودار ( 4-4) نمودار پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه چهارم 87

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 1-1 رابطه بین مدل و متغییرهای تحقیق 11
شکل 5-1 مدل شل و روابط بین متغییرهای تحقیق 121
شکل 5- 2 رابطه بین حفاظ و سوانح دریایی 122
شکل 5-2 عوامل ناایمن نهفته در سوانح دریایی به مثابه کوه یخ 149
شکل 5-3 چگونگی فرو ریختن حفاظها و وقوع سانحه دریایی 150

فهرست پیوستها

عنوان صفحه

پیوست (الف) : سوانح دریایی از سال ) 2000-1948 میلادی( 159
پیوست (ب) : گزارش آنالیز دعاوی که به بیمه P&I در انگلیس ارائه شده و عوامل اصلی سوانح 160
پیوست (ج) : رفتار بدن را در طول 24 ساعت شبانه روز 161
پیوست (د) : وقوع سوانح دریایی و رابطه آن با خواب 162
پیوست (ه) : چارت تشکیلاتی سازمان بنادر و کشتیرانی 163
پیوست (و) : چارت تشکیلاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 164
پیوست (ز) : فهرست ناوگان (کشتیهای) اقیانوس پیمای شرکت جمهوری اسلامی ایران 165
پیوست (1- ح) : پرسشنامه به زبان انگلیسی 166
پیوست (2- ح) : پرسشنامه به زبان فارسی 168
پیوست (ط) : بررسی نرمال بودنداده های تحقیق 170
پیوست (ی) : اعتبار پرسشنامه 173
پیوست (ک) : پوستر عنصر انسانی در سفر دریایی (A Human Element Voyage) 174
پیوست (ل) الگوی پرورش راهبردی منابع انسانی 175

فصل اول

کلیات طرح
مقدمه

بیش از 90% حمل و نقل کالا در جهان از طریق دریا و توسط کشتیها صورت می پذیرد و سهم ایران از حمل و نقل کالا از طریق دریا توسط کشتیها، بیش از 94% برآورد شده است . جابجایی انبوه کالا از یک سو و ارزان بودن حمل و نقل دریایی از سوی دیگر، فعالیتهای دریایی را بسیار پراهمیت نشان می دهد. در این بین سالانه سوانح دریایی زیادی بوقوع می پیوندد که این سوانح عمدتاً در اثرسهل انگاری و بی دقتی عناصر انسانی به دلیل خستگی ، فقدان استراحت لازم ، طراحی نامناسب کشتی، شیوه مدیریت ، آموزش و ….، روی می دهد که علاوه بر خسارت جانی و مالی، محیط زیست را نیز تهدید می کند.
عموماً کشتی ها در محیط پرجنب و جوش و پویا، فعالیت می کنند، اغلب، کارکنان کشتی، در فضایی پرتنش فعالیت و استراحت می کنند و جابجایی های روزمره شغلی دارند که به هنگام رسیدن به بندر ، کار در آن و حرکت از بندر مختل می شود . وجود چنین شرایطی که مستلزم زندگی در محل کار به مدت طولانی است، زندگی شغلی منحصر به فردی را ایجاد می کند که بطور حتم خطرات بروز اشتباهات انسانی را افزایش می دهد . سالانه تعداد زیادی سوانح دریایی در کشور به وقوع می پیوند که عنصر انسانی نقش اساسی را در بروز آنها ، ایفاء می کند. شناسایی و تجزیه و تحلیل مولفه هایی که بر افراد به عنوان کارکنان در روی کشتیها، تأثیر دارد و این مولفه در صورت عدم توجه شرایطی را پیش می آوردند که منجر به وقوع سوانح دریایی شدید و بسیار شدید می گردد.ارزیابی هر کدام از مولفه ها در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عناصر انسانی در وقوع سوانح دریایی می باشد.
محقق برآن است تا ازیافته های تحقیق برای جلوگیری از بروز سوانح مشابه در آینده بتوان استفاده نمود .

1-1 بیان مسئله
وقوع سوانح متعدد دریایی ناشی از خطای انسانی سالانه موجب خسارات جانی ، مالی و آسیب به محیط زیست دریایی می گردد. از جمله در سال 1385 بیش از 300 مورد سانحه دریایی در کشور بوقوع پیوسته که عمدتاً در بروز آنها انسان نقش داشته است که علاوه بر خسارت مالی، جان انسانها نیز از دست رفته یا با تهدید جدی مواجه شده اند. در بیشتر سوانح دریایی آسیب جدی به محیط زیست دریایی نیز وارد آمده است. انسانها در سطوح مختلف در صنعت دریانوردی نقش ایفا می کنند ، از طراحی و ساخت یک کشتی گرفته تا هدایت، کاربرد و مدیریت ساحلی طیف حضور انسانها را در برمی گیرد. ملاحظه می شود که طیف وسیعی از امور را عنصر انسانی انجام می دهد.
از سوی دیگر وجود “شرایط ناایمن نهفته” در فرآیندهای مدیریتی لزوم توجه به موضوع را بسیار حائز اهمیت می سازد . بدین معنا که فرآیند اداره امور سازمانی، شرایطی وجود دارد که پنهان و پوشیده باقی می ماند و در زمان مقتضی خود را آشکار و باعث وقوع سانحه می گردد.
تجزیه و تحلیل های سوانح و حوادث دریایی در سی سال گذشته، نشان می دهد که با توجه به مرتبط بودن افراد در همه جوانب و امور مربوط به دریانوردی تقریباً کلیه سوانح وحوادث دریایی به عوامل انسانی مربوط می شود و عامل بروز بیش از 90 درصد سوانح دریایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انسانها مربوط می شود. خطای انسانی مهمترین علت بروز حوادث به شمار می آید، که سازمان بین المللی دریانوردی نیز از نقش کلیدی عناصر انسانی در بروز سوانح دریایی، نام می برد.
در فعالیتهای دریایی انسان کانون اصلی انجام امور را شکل می دهد و عنصر انسانی در محیط دریایی از لحاظ کاری و زیستی با محدودیتهایی مواجه است که این امر باعث بروز نارسائی و فقدان ثبات لازم برای کارکنان دریایی را ایجاب کرده است. لذا شناخت پارامترهایی که در خطای انسانی نقش دارند بسیار حائز اهمیت است.
مسأله تحقیق آن است که عوامل موثر و تأثیر گذار بر عناصر انسانی شناسایی گردد، بنابراین سئوال اصلی تحقیق این است که آیا عناصر انسانی در وقوع سوانح دریایی، تأثیر می گذارند؟
با شناسایی و درک عوامل ایجاد کننده یک سانحه یا رویداد دریایی و ارائه توصیه ها و اقدامات جبرانی واصلاحی می توان از موارد مشابه در آینده، ممانعت نمود. از این رو، پرداختن به مولفه هایی که به انسانها مربوط می شود و شناسائی آنها می تواند در جلوگیری از بروز سوانح آتی موثر باشد. بر همین اساس، تحقیق به دنبال یافتن علل بروز سوانح دریایی که ناشی از عناصر انسانی است، می باشد .

1-2 هدفهای تحقیق
از آنجا که هرگونه تغییر و اصلاح در برنامه ها وروش های تصمیم گیری مستلزم بررسی واقع بینانه وضع موجود است ، لذا ضرورت شناخت دقیق عوامل موثر بر عناصر انسانی، نیاز به یک تحقیق علمی دارد. کمبود تحقیقات در زمینه توجه به عناصر انسانی که در روی کشتیهای تجاری به کار و استراحت می پردازند یکی از دلایل پرداختن به این تحقیق است و هدف اصلی تحقیق ،‌ بررسی و شناسائی عوامل موثر و تأثیر گذار بر عناصر انسانی است که در وقوع سوانح دریایی نقش ایفا می کنند و تعیین سهم هریک از آنها بر رفتار کارکنان (عنصر انسانی) و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از بروز سوانح در آینده می باشد.
اجرای این تحقیق نتابج کاربردی متعددی بدنبال خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:
ارائه دید کلان در برنامه ریزی نیروی انسانی شاغل در کشتیها.
شناسائی “شرایط ناایمن نهفته” در مدیریت امور کشتیرانی .
زمینه رفع مشکلات عناصر انسانی که بر روی کشتی کار می کنند.
ارائه شناخت از اجزای تشکیل دهنده مولفه های تأثیرگذار بر کارکرد انسان در دریا.
مسئولان و دست اندرکاران صنعت دریانوردی در کشور را در تصمیم گیریهای خود و تجدید نظر درروش های موجود در خصوص برنامه های نیروی انسانی، مدد می رساند.
نتایج تحقیق به برنامه ریزان و مراکز آموزشی در شناسائی نقاط ضعف و برطرف نمودن آنها آگاهی می دهد.
آگاهی از نتایج تحقیق می تواند در بالا بردن سطح کارآیی کارکنان کشتیها، مفید باشد.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
اهمیت این تحقیق در آن است که چون شناخت دلایل بوجود آورنده سوانح دریایی،نقش به سزائی در جلوگیری از وقوع مجدد آن در آینده خواهد داشت، لذا مطالعه و تحقیق در باره موضوع را بسیار بااهمیت ساخته است. انگیزه انتخاب موضوع تحقیق نیز این است که محقق شخصاً در محیط دریا کار کرده و از نزدیک با کار کشتی و عناصر انسانی که در محیط دریا شاغل هستند آشنا بوده و از چگونگی فعالیتهای عناصر انسانی در کشتیها کاملاً آگاه است و محیطی که کارکنان در آنجا کار و استراحت می کنند را از نزدیک می شناسد.
آمار و ارقام برخی موسسات بیمه ای پیشرو اروپایی نیز حاکی از آن است؛ وقوع سوانح دریایی که عنصر انسانی در بروز آنها نقش داشته است، بسیار زیاد بوده و روند آن رو به رشد است .
گزارشهای شرکتهای بیمه ای حاکی از آن است که روند سوانحی که در بروز آنها انسان نقش دارد، در حال افزایش است.
چنانچه مطلب مندرج در در پاورقی صفحه بعد نشان می دهد، حاکی از آن است که کیفیت نیروی انسانی که در روی کشتیها کار می کنند، سوانح نشان می دهد .
بنابراین اهمیت موضوع تحقیق پرداختن به علل و عوامل انسانی مسبب سوانح دریایی می باشد.
1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق
1- آیا مولفه نرم افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است؟
2- آیا مولفه سخت افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است؟
3- آیا مولفه محیطی عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است؟
4- آیا مولفه زیست افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است؟
فرضیه های تحقیق
1- مولفه نرم افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است.
2- مولفه سخت افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است.
3- مولفه محیطی عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است.
4- مولفه زیست افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است.
1-5 مدل تحقیق
عموماً مدل ابزاری است که برای تجزیه و تحلیل عوامل و تبین ارتباط بین مولفه های مختلف یک پدیده کاربرد دارد . در این تحقیق، مدل برای جمع آوری اطلاعات از محل سانحه به شیوه های زیر کمک می کند:
مدل کلیه عوامل مهم سیستم را در برمی گیرد و بین آنها ارتباط برقرار می نماید.
مدل تعامل بین عوامل کاری را با هم مرتبط می سازد.
مدل عوامل مرتبط با یک پدیده را شناسائی و عناصر مربوط به آن را تعینی می کند.
در این تحقیق از مدلی که به اختصار “شل ” نامیده می شود و در آنالیز علت یابی سوانح دریایی بکار برده می شود استفاده خواهد شد. این مدل روابط بین مولفه هایی را که بر عنصر انسانی تأثیر می گذارند، شناسائی و روابط بین آنها را بررسی می کند.

1-5-1 معرفی مدل تحقیق
مدل “شل” دارای چهار مولفه اصلی است. این مولفه ها اجزای اصلی عنصر انسانی را شکل می دهند و عبارتند از :

مولفه نرم افزار
مولفه سخت افزار
مولفه محیطی
مولفه زیست افزار
مدل “شل” بطور نموداری چهار مولفه فوق را نشان می دهد و علاوه بر آن رابطه بین مولفه ها را نیز تعیین و مرحله به مرحله برای یافتن دلایل وقوع یک سانحه که ناشی از عملکرد انسانی باشد پیش می رود.
در تحلیل علل وقوع یک سانحه که ناشی از عملکرد و خطای انسانی باشد ، این خطا خارج از مولقه های گفته شده نمی باشد. تحلیل هر یک از مولفه ها و رابطه بین سانحه بوقوع پیوسته می تواند در دستیابی به واقعیت ها یاری رساند.
تنها یک عامل در بروز سوانح دریایی دخیل نمی باشد بلکه عوامل و دلایل متعددی ممکن است که در وقوع یک سانحه نقش ایفا می کنند و موثر می باشند که با استفاده از مدل می توان عوامل را شناسائی نمود.
عملکرد مدل به گونه ای است تا به سئوالات ساده در ارتباط با ” چه ، چه کسی و کی (چه موقع) “، پاسخ فراهم ساخته و سئوالات پیچیده تر “چگونه” و “چرا” را نیز در برمی گیرد.
مدل “شل” از هاوکینز برگرفته شده است و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان بین المللی کار برای آنالیز سوانحی که توسط انسانها رخ می دهد ، مدل “شل” را بکار می برند. این سازمانها به کشورهای عضو خود توصیه می نمایند تا در ارزیابی سوانح دریایی بویژه برای آنالیز خطاهای ناشی از انسانها، از مدل “شل” استفاده کنند .
نمودار 1-1 رابطه عنصر انسانی با مولفه های اشاره شده را نشان می دهد.

نمودار 1-1 رابطه بین عنصر انسانی و مولفه های آن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای روشن شدن مفاهیمی که در مدل بکار برده شده اند توضیح لازم در ادامه آورده می شود :
الف ) مفهوم عنصر انسانی در فعالیتهای دریایی
عنصر انسانی به عاملی که دارای فکر، هوش، عاطفه، احساس، فرهنگ، ارزش و…. که اجرای یک یا چند وظیفه را در کشتی عهده دار است اطلاق می شود. عنصر انسانی کانون اصلی فعالیتها محسوب می شود.
ب ) مفهوم نرم افزار، در بخش (سیستم) دریایی
نرم افزار بخش غیر فیزیکی سیستم “شل” شامل خط مشی سازمانی ، روشها، چک لیست ها ، نقشه ها، نمودارها، بخش نامه ها و برنامه های کامپیوتری را شامل می گردد و بطور کلی هرآنچه بر رفتار افراد تأثیر گذار ولی غیرقابل لمس باشد، نرم افزار اطلاق می گردد .

ج ) مفهوم سخت افزار در بخش (سیستم) دریایی
سخت افزار به بخش تجهیزات سیستم حمل و نقل دلالت دارد و شامل طراحی محلهای کاری صفحه های نمایش، ابزار کنترل، صندلی ها و غیره می شود .
د ) مفهوم محیط در بخش (سیستم) دریایی
محیط شامل شرایط آب وهوای داخلی و خارجی، دما، میزان دید ، لرزش ها، سرو صدا ، و دیگر عواملی است که شرایط محیط کار افراد را بوجود می آورند . گاهی برخی محدودیت های اقتصادی ، سیاسی نیز که سیستم تحت آنها فعالیت می کند نیز دراین بخش گنجانده می شوند . شرایط آب وهوایی، تا حدی که بر ارتباطات ، تصمیم گیری، کنترل و هماهنگی تاثیر می گذارد، بخشی از محیط زیست بشمار می رود .
ه ) مفهوم زیست افزار در بخش (سیستم) دریایی
با ارزش ترین و قابل انعطاف ترین مولفه در سیستم “شل” زیست افزار به شمار می آید که بطور مستقیم به انسانها مربوط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *