دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره نیروهای خارجی

Arrows red leader

می شود. هر فرد توانایی ها و محدودیت های فیزیکی ، فیزیولوژیکی ، روانشناسی و روانی- اجتماعی، مربوط به خود را داراست .
مدل تحقیق بصورت ساده تر به شکل (1-1) در نظر گرفته شده است که هر کدام از متغییرهای مربوط به عنصر انسانی که به وقوع سانحه می گردد ، بررسی می نماید.

شکل( 1-1 ) رابطه بین متغییر وابسته و مستقل تحقیق

شکل 1-1 رابطه بین متغییر وابسته و مستقل را نشان می دهد و چگونگی وقوع سانحه ناشی از ترکیب مولفه ها را بیان می کند.

1-6 تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه های کلیدی
1-6-1 متغییرهای تحقیق
1-6-1-1 متغییر مستقل :‌ عنصر انسانی
عنصر انسانی به عاملی که دارای فکر ، هوش ، عاطفه ، احساس ، فرهنگ ، ارزش و…. که اجرای یک یا چند وظیفه را در کشتی عهده دار است اطلاق می شود.
1-6-1-2 متغییر وابسته : سوانح دریایی

رویداد ، رخداد، حادثه ، تصادم ، آلودگی محیط زیست دریایی و … که ناشی از فعالیت کشتیها باشد ، سوانح دریایی گفته می شود.
1-6-2 عوامل انسانی
عواملی که منحصراًً به انسانها، مربوط می شود، از قبیل: توانایی،مهارت، دانش، شخصیت (شرایط ذهنی، وضعیت احساسی)، شرایط فیزیکی (سلامت جسمی،اعتیاد به مواد مخدر و الکل، خستگی مفرط)، فعالیتهای قبل از سانحه/رویداد ، وظایف محول شده به هنگام سانحه / رویداد ، رفتار واقعی در زمان وقوع سانحه/ رویداد و … (IMO Resolution 884A(21) 2000).
1-6-3 سازماندهی روی کشتی
سازماندهی روی کشتی عبارت است از تقسیم وظایف و مسئولیتها ، ترکیب خدمه(ملیت/توانایی) ، تعداد خدمه ، میزان کار / پیچیدگی وظایف ،‌ ساعات کار/ ساعات استراحت، روشها و دستورات قابل اجرا ، ارتباطات (داخلی و خارجی ) ، مدیریت و نظارت روی کشتی ، سازماندهی اموزشهای روی کشتی و مانورها ، کار گروهی ،شامل مدیریت منابع ، برنامه ریزی از قبیل سفرها،کالا،حفظ ونگهداری (IMO Resolution 884A(21) 2000).
1-6-4 شرایط کار و زندگی
منظور از شرایط کار و زندگی عبارت است از میزان مجهز بودن بهدستگاه های خودکار ،‌ طراحی محل کار، زندگی ومحل های تفریح و تجهیزات ، مناسب بودن شرایط زندگی ، اوقات فراغت ، کافی بودن غذا ، میزان حرکت و جنبش کشتی ، لرزش ها ، گرما و سرو صدا . (IMO Resolution 884A(21) 2000).
1-6-5 عوامل مرتبط با کشتی
عوامل مرتبط با کشتی که بر عنصر انسانی موثر هستند شامل موارد زیر می شود :طراحی ، وضعیت حفظ و نگهداری ، تجهیزات(در دسترس بودن،قابلیت اطمینان) ، خصوصیات کالا و بار شامل : نحوه چیدن بار در کشتی ، جابجایی و مراقبت از کالا ، گواهینامه ها. (IMO Resolution 884A(21) 2000).
1-6-6 مدیریت ساحلی
مدیر ساحلی سازماندهی و اداره امور مربوط به کشتیرانی را عهده دار می باشد و فعالیتهای زیر را برای اداره امور کشتی برعهده دار : سیاست مربوط به بکار گیری و استخدام ، خط مشی ایمنی و فلسفه آن ( فرهنگ ، نگرش و اعتماد ) ، تعهد مدیریت در رابطه با ایمنی ، برنامه زمان مرخصی ، خط مشی کلی مدیریت ، برنامه زمان بندی بندر ، تنظیمات و توافق نامه های قرار دادی و یا صنعتی، تخصیص وظایف ، ارتباطات کشتی با خشکی (IMO Resolution 884A(21) 2000).
1-6-7 تاثیرات خارجی(محیطی)
اثرات نیروهای خارجی شامل موارد زیر می گردد: شرایط دریا و هوا ، شرایط بندر و شرایط حمل ونقل، تراکم ترافیک، سازمانهای نماینده مالکین کشتی ها و دریانوردان ، مقررات ، بازرسی ها و بازدیدها از قبیل بین المللی- ملی – بندر ،‌ موسسات رده بندی و غیره. (IMO Resolution 884A(21) 2000).

1-6-8 سانحه دریایی
سانحه دریایی به معنای حادثه ای است که منجر به وقوع هر یک از موارد زیر گردد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف ) مرگ یا مصدومیت جدی شخص یا اشخاصی که به واسطه ،و یا در ارتباط با عملکرد و بهره برداری از کشتی رخ داده باشد.
ب ) ضرر وخسارت افراد ،ناشی از کشتی که به واسطه و یا در رابطه با عملکرد کشتی ایجاد شود،
ج ) خسارت، خسارت فرضی و یا رها کردن و ترک کشتی
د )‌ خسارت کلی به کشتی
ه ) به گل نشستن و یا از کار افتادن کشتی ،گرفتار شدن و درگیر شدن کشتی در تصادم وبرخورد ،
و ) خسارت کلی که بواسطه و یا در رابطه با عملکرد یک کشتی ایجاد شود،
ز ) خسارت و آسیب به محیط زیست که به واسطه خسارت کشتی و یا کشتی هایی و یا در رابطه با عملکرد آنها ایجاد شده باشد .
1-6-9 سانحه بسیار جدی
سانحه ای است که منجر به خسارت کلی به کشتی،خسارت جانی افرادو یا آلودگی شدید شود.
1-6-10 سانحه جدی
سانحه ای است که به شدت سانحه بسیار جدی نیست و شامل :
الف ) آتش سوزی ،انفجار ،به گل نشستن کشتی ،تصادم،خسارت ناشی از هوای نامساعد،خسارت ناشی از یخ زدگی،شکستگی بدنه کشتی،یامظنون بودن به عیوب بدنه و غیره که منجر به:
ب ) خسارت اساسی و ساختاری به گونه ای که کشتی قابلیت دریانوردی نداشته باشد، ازجمله سوراخ شدن بدنه کشتی در قسمت زیر آب ،خرابی و ازکار افتادن موتور اصلی ،خسارت شدید به وسایل راحتی و آسایش داخل کشتی و غیره
ج )‌ آلودگی (بدون در نظر گرفتن مقدار آن)
د ) خرابی و از کار افتادن کشتی به گونه ای که نیازبه یدک کشی و یا کمک گرفتن ازساحل باشد.
اقدامات ،غفلت و سهل انگاری ،حوادث ،شرایط موجود و یا شرایطی که از قبل وجود داشته ،و یا ترکیبی از هر یک از این موارد است که منجر به وقوع سانحه و یا حادثه شده است . (IMO Resolution 884A(21) 2000).
1-6-11 خطای انسانی
کجروی یا سرپیچی (عمدی یا غیرعمدی) از انجام یک فعالیت قابل قبول یا مطلوب توسط یک فرد یا گروهی از افراد که می تواند به نتایج نامطلوب یا ناخواسته منجر شود. (IMO Resolution 884A(21) 2000).
1-6-12 طراحی ضعیف عوامل انسان
طراحی نامناسب کشتی،سیستم های فرعی آن،کنترل های زیست محیطی یامسائل مهندسی یا تعاملات انسان با ماشین ؛ که منجر به افزایش مشکلات در انجام وظایف روی کشتی می شود . مثالهای مربوط به طراحی ضعیف مهندسی عوامل انسانی عبارتند از: نور ناکافی ، سرو صدای زیاد ، لرزش و تکان بیش از حد ، سیستم های گرمایش و سرمایش و تهویه نامناسب ، مخاطرات مربوط به پلکان عرشه، نردبان نامناسب، دیواره کشتی یا سطوح کار مشکل زا ، تدارکات ناکافی در آب وهوای نامناسب، مهار نامناسب، حفاظ ها ، دستگیره ها ، وضعیت سنجی نامناسب محلهای کاری با توجه به حرکت کشتی ، نامناسب بودن و ضعیف بودن بدنه کشتی، دستگاه های کنترلی که باعث روشن شدن اتفاقی تجهیزات می شود، علامتگذاری بصورت ناخوانا یا مبهم ، چاپ یا برچسب های نا خوانا یا مبهم ، ضعف در طراحی اولیه کشتی، اندازی گیری و رنگ آمیزی صفحات نمایش و کنترل ، طراحی نامناسب دسترسی عملیاتی یا نگهداری ، طراحی نامناسب از لحاظ حفظ ایمنی (IMO Resolution 884A(21) 2000).

1-6-13 عدم آگاهی از نقش ، وظیفه ، مسئولیت
نداشتن معلومات در رابطه با وظیفه خاصی که از شخص انتظار می رود . مثالهای آن عبارتند از : عدم درک مسئولیت صدور دستورات، مسئولیت های مربوط به ارتباطات ، مسئو لیتهای مربوط به ایمنی ، حفظ و نگهداری ، وضعیت اضطراری (IMO Resolution 884A(21) 2000).
1-6-14 سازمان بنادر و کشتیرانی
سازمان بنادر و کشتیرانی یکی از سازمانهای تابع وزارت راه و ترابری است که براساس قانون متولی کلیه فعالیتهای بازرگانی دریایی می باشد. مهمترین مسئولیت این سازمان تأمنی ایمنی دریانوردی در آبراههای کشور اعم از جنوب وشمال می باشد. مسئولیت رسیدگی به سوانح دریایی و کاهش سوانح نیز براساس قوانین ملی و بین المللی برعهده این سازمان می باشد.
1-6-15 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکتهای تابع وزارت بازرگانی است که به حمل و نقل کالا از طریق دریا می پردازد. این شرکت دارای حدود 80 فروند کشتی اقیانوس پیما می باشد و به حمل ونقل کالا از طریق دریا می پردازد و درصد قابل توجهی از حمل و نقل کالاهای وارده و صادره کشور را برعهده دارد. (حدود 50% کالای وارده به کشور، توسط این کشتیرانی صورت می گیرد).
1-6-16 کشتیهای تحت پرچم
هر کشتی دارای تابعیت یک کشور است و هر کشوری برای اعطای تابعیت کشتیهایی که در بنادر آن به ثبت رسیده اند قوانین و مقررات خاص خود را اعمال می نماید. هرکشتی که تابعیت کشوری را داشته باشد اصطلاحاً کشتی تحت پرچم آن کشور گفته می شود. مانند کشتی تحت پرچم ایران و…

1-6-17 کشتیهای اقیانوس پیما
کشتیهای اقیانوس پیما به کشتیهایی گفته می شود که بدون محدودیت به همه بنادر دنیا سفر کنند و کالا جا به جا کنند. منظور از محدودیت این است که بتواند در مسیرهای طولانی فعالیت نماید.
1-6-18 مخاطرات زیست محیطی
شرایطی که در آن محیط زیست طبیعی باعث می گردد وظایف محوله دشوارتر از حد معمول باشند. مثالهای آن عبارتند از :طوفان ها ،امواج بلند ،آبهای کم عمق،حرکت توده بزرگ ماهی ها ،جریانهای آب دریا یا جزر و مدهای شدید، صخره، کشتی های مغروق زیر آبی، گرداب های شدید، ترافیک کشتی ها ،باد، غبار، مه، باران، برف، ریز تگرگ، گرد و خاک، غبارات ابری و خار و خاشاک موجود در هوا.
1-6-19 نارسائی (خطای) فعال
خطای فعالی اقدامات یا تصمیمات غیر ایمن است که در زمان وجود خطر، افراد مرتکب می شوند. عموماً کارکنان عملیاتی این نوع خطا را در زمان کار مرتکب می شوند. تصمیمات و اقدامات غیرایمن خطاهای انسانی هستند. در اکثر مواقع خطاهای فعال تأثیر فوری بر ایمنی می گذارد.مثالهای زیر نمونه هایی از این نوع خطاها هستند
– شروع به چرخش در کانال (عمل) بدون داشتن تصویر ذهنی درست از موقعیت کشتی(خطر)
– علی رغم وجود گازهای سمی در موتورخانه (خطر)، برای تخلیه افراد از تلمبه خانه تصمیمی اتخاذ نمی شود،(تصمیم). (MAIB Manul , THE MARINE ACCIDENT INVESTIGATION BRANCH 2005 )

1-6-20 شرایط ناایمن (خطرناک) نهفته
شرایط ناایمن نهفته ، شرایط خطرناکی در بطن، سیستم هستند که اغلب سالها مسکوت (غیرفعال)می ماند و تنها زمانی خود را بروز می دهند که با شرایط ناایمن دیگر، ترکیب و نتیجه یا رخ داد ناگواری را بوجود می آورد. این شرایط را عموماً تصمیمات اتخاذ شده در محلی دور از صحنه سانحه، که در زمان خود تصور می شده خوب و ضروری است، بوجود می آورد. شرایط ناایمن نهفته، شرایط سیستم را شرح می دهد که ناشی از تصمیم یا اقدام جایزالخطا، بوجود آمده باشد تا خود تصمیم یا اقدام . بعنوان مثال:
توجه به “خستگی جسمی وروحی” بجای پرداختن به تصمیم تماشای فیلم تا دیرهنگام در شب، علی رغم اینکه فرد در روز بعد (فردا) صبح زود باید برای “نگهبانی” حضور داشته باشد.
توجه به “فرسودگی و سایش قطعات” بجای پرداختن به عدم نگهداری مناسب یا تعویض قطعه بر طبق برنامه.
توجه به ” طراحی نامناسب” بجای پرداختن به خطاها و اشتباهات زمان طراحی (MAIB Manul , THE MARINE ACCIDENT INVESTIGATION BRANCH 2005 )
1-7 روش تحقیق
در این تحقیق روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع اسنادی – میدانی، بکار برده شده است. از اطلاعات و گزارشات موجود در سازمان بنادر و کشتیرانی باتوجه به متولی بودن آن در خصوص رسیدگی به سوانح دریایی و بهره جویی از تجربیات شخصی محقق و همچنین منابع موجود در کتابخانه سازمان مذکور و تحقیقاتی که در زمینه عوامل موثر بر نیروی انسانی در محیطهای کاری نیز،استفاده شده است. از اسناد و مدارک و سایتهای اینترنتی سازمانهای بین المللی بویژه سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان بین المللی کار نیز بهره جویی شده است. همچینن از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جامعه آماری (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ) استفاده شده است و با بکارگیری از تکنیکهای آماری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
باعنایت به اینکه موضوع تحقیق به عناصر انسانی می پردازد، لذا قلمرو موضوعی آن بطور کلی، منابع انسانی است و بطور اخص شامل افرادی که در روی کشتیهای ایرانی کار می کنند می گردد، به عبارت دیگر قلمرو موضوعی تحقیق منابع انسانی مستقر در کشتیهای اقیانوس پیمای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد
1-8-2 قلمرو مکانی
تمامی فرماندهان کشتیهای اقیانوس پیمای متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مستقر در کشتی که در آبهای آزاد در سراسر جهان به حمل و نقل کالا، می پردازتد.
1-8-3 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق یک دوره 40ساله را دربر می گیرد، فاصله زمانی سالهای 2008-1948 میلادی برابر 1387-1327 شمسی .
1-9 جامعه آماری و حجم نمونه
1-9-1 جامعه آماری
فرماندهان کشتیهای اقیانوس پیمای ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در آبهای آزاد فعالیت می کنند جامعه آماری این تحقیق را شکل می دهند. (فرماندهان کشتیهای موجود در شمال (دریای خزر) در این تحقیق لحاظ نشده است) .
1-9-2 حجم نمونه
در این تحقیق به لحاظ اینکه کل جامعه آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد ، نمونه گیری صورت نگرفته است و کل جامعه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری فرماندهان کشتیهای اقیانوس پیمای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مد نظر این تحقیق می باشد که در زمان دریافت اطلاعات بر روی کشتیها حضور داشته اند. برای ارزیابی فرضیه های تحقیق پرسشنامه برای ارزیابی و تکیمل به کشتیها ارسال شده که تعداد آنها 80 فروند کشتی می باشد.
1-10 محدویت ها و مشکلات تحقیق
در اجرای تحقیق سه مشکل عمده و غیر قابل حل وجود داشت که عبارتند از :
10-1 کمبود منابع علمی (فقدان کتب ، مجلات تخصصی، مدارک و اسناد ذیربط)
نبود سوابق تحقیقاتی پیرامون موضوع
طبقه بندی بودن برخی اسناد و مدارک که دسترسی به آن برای محقق دشوار بود و به همین خاطر به کل مدارک دسترسی امکان پذیر نبود.

فصل دوم

مطالعات نظری

مقدمه :

انسانها در انجام هر نوع فعالیت و کسب و کار نقش محوری ایفا می کنند. عوامل متعددی وجود دارند که بر عملکرد افراد تأثیر می گذارند. مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح برای دست اندرکاران موثر باشد. یکی از

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*