دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره
عملکرد شناختی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره عملکرد شناختی

شناسایی توالی ۲ حرف که بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شد با نمایش حروف متوالی به ترتیب در فاصله زمانی ۱ ثانیه، صورت می‌گرفت. نتیجه آزمایش این بود که در حالی که زمان‌های واکنش حتی پس از ۲۴ ساعت بی‌خوابی تنها ۱۰% کاهش می‌یافت، درصد خطا پس از ۱۶ ساعت بی خوابی ۲ برابر می‌شد و به ۶ تا ۷ برابر در مدت ۲۴ ساعت بی خوابی افزایش می یافت.
بررسی ارتباط وظایف با کارهای عملیات دریائی ، نشان می‌دهد، در حالی که فعالیت مراقبتی (کارهای مراقبتی) در سیستم کار دریایی بسیار با اهمیت است، مطالعات ناچیزی در رابطه با ارتباط عملیات با شرایط صورت گرفته است. عموماً در مطالعات صورت گرفته طول فعالیت‌ها خیلی کوتاه و شدت رسیدن به هدف بسیار بالا بوده است.

کریج نتیجه گیری می‌کند که در کارهای مراقبتی که ارتباط کمی با دنیای واقعی دارند، ما بین تغییرات در تشخیص (شناسایی هدف و غیر هدف) و نوسانات شدت پاسخ ،تفاوت قائل شد وجود دارد.
۲-۱- ۶ توجه گزینشی
کار‌های بسیار پیچیده ممکن است دارای مؤلفه های متعدد جداگانه باشند، در نتیجه ضرورت دارد تا در صورت لزوم،به منظور اطمینان از اجزای همه جوانب کار یک استراتژی تعیین گردد.
برای بررسی کار پیچیده، مجموعه‌ای از کار با چند وی‍‍‍‍ژگی توسط ناسا (سازمان فضایی امریکا) ایجاد کرد و برای بررسی کار خدمه هواپیما طراحی گردید. چهار کار به طور همزمان انجام می‌شد، که عبارت بودند از:
۱ ـ کار ردگیری ۲ـ کار مدیریت سوخت که سطح سوخت مخزن بایستی با استفاده از پمپ‌های مختلف حفظ می‌شد. ۳ـ کار ارتباطی که لازم بود تا اطلاعاتی که از طریق گوشی هدفن دریافت می‌شد، نمایش نشان داده شود. ۴ـ کار نظارت، که طی آن واکنش‌های مورد نیاز هنگامیکه چراغ سبز خاموش می‌شد یا یک چراغ قرمز روشن می‌شد و هنگامیکه یکی از نشان‌گرها از حد تعیین شده فراتر می‌رفت توسط خدمه ارائه می شد.
عملکرد مجموع کار چند مؤلفه‌ای در طول روز (بین ساعات۲۱۰۰ تا۰۹۰۰) و همینطور در زمان شب (بین ساعات۰۸۰۰ تا ۲۰۰۰) تحت مطالعه قرار گرفت . هر جلسه آزمایش به مدت ۷۵دقیقه بود و ۱۵ دقیقه استراحت پس از هر جلسه در نظر گرفته شده بود، نتایج حاکی از کاهش خطی در طی ۱۲ ساعت کار شیفتی بود و در شیفت کاری شبانه برای اغلب اندازه‌گیری‌ها میزان عملکرد بطور قابل توجهی پایین بود. در شبها امکان حفظ مسیر بیش از ۳۰ دقیقه امکان پذیر نبود. در حالیکه هنگام روز تا ۵۰ دقیقه اختلالی در حفظ مسیر مشاهده نشد. ارزیابی ذهنی ناشی از خستگی با کاهش عملکرد هم‌خوانی داشت.

۲-۲ استراحت و عملکرد
اثرات استراحت بر عملکرد در این بخش بررسی می شود و مطالعات صورت گرفته مرور می گردد.
۲-۲-۱ استراحت
مطالعات زیادی توسط محققان مختلف نشان داده است که شرایط ذهنی و روحیه ، رابطه معکوس با گسستگی خواب دارد .
همانطور که روحیه پایین می‌رود (روحیه بدتر می‌شود) گرایش فرد برای تعامل با همکار نیز کاهش می‌یابد و احتمال اثر پیری در بسیاری از جوانب عملکردی متصور است. “بوجت۱۹۹۱” اثرات اصلی کمبود خواب را عملکرد موتور روانی، روحیه عمومی و تصمیم گیری، شناسایی نمود. به عبارت دیگر اگرچه استراحت اصلی جسمانی ممکن است در اثر کمبود خواب باشد، ولی این اثرات جدی نیستند و به طور نسبی در مقایسه بااثر فر‌آیند ذهنی فرد، کوچک و کم اهمیت هستند.
دو نفر محقق در تحلیل ۱۹ مورد مطالعه انجام شده در خصوص تأثیرات محرومیت از خواب بر عملکرد افراد ملاحظه کردند که روحیه مهمترین عامل متأثر ار فقدان خواب بوده‌ است که دقیقاً با عملکرد شناختی همراه بود.
محقق دیگری بنام کالدول در سال۱۹۹۶، عملکرد خلبانان هلی کوپتر را با استفاده از شبیه ساز، برای انجام مانور پس از یک شب بی‌خوابی تحت مطالعه قرار داد. علاوه بر اثرات کاهش عملکرد و خستگی ذهنی، گزارشات فردی از ۷۸ درصد افزایش احساس بهت و حیرت و سر‌در‌گمی را نشان داد. این مطالعات ارزیابی فردی نشان داد که عصبانیت و خصومت افزایش داشته است و همانطور که کالدول اشاره نمود در هماهنگی بین خدمه پروازی نیز اثر منفی گذاشته بود.

۲-۲-۲ مدل‌های عملکرد/ هوشیاری
بیشتر مدل‌هایی که برای پیش بینی سطوح هوشیاری در برای شیوه‌های مختلف کار و استراحت شکل گرفته‌اند. هوشیاری را مجموع دو مؤلفه فرض نموده‌اند. یکی از این مؤلفه‌ها به نواخت شبانه‌روزی و دیگری به الگوی خواب اخیر مربوط می‌شود (خوابی که توسط فرد اخیراً صورت گرفته است) ، از این رو این مدل‌ها توسط کروناور و همکارانش در سال۱۹۹۶ تغییر یافته تا بهتر شرایط را بررسی نمایند ولی تا کنون به اجماع کامل در این خصوص هنوز دست نیافته‌اند.
مؤلفه نواخت شبانه‌روزی عموماً در زمان محلی در روز خود را نشان می‌دهد، ولی به‌طور موقت با تغییر زمان استاندارد و در هنگام الگوی نا مناسب کار، به ویژه در کسانی که شیفت کاری شبانه متوالی انجام می‌دهند، رفتار نامنظم نشان می دهد .
رفتار مدل عموماً با معادله موسوم به Ven der pol تعیین می‌شود . مؤلفه مربوط به الگوی خواب با فر‌آیند تنظیم خواب” خانه محور” که آن را فر‌آیند S می نامند، شناسایی می‌گردد . بعلاوه فولکارد و آکیرستیدت در سال ۱۹۹۲ با همکاری هم اثری را به علت سستی و رخوت ناشی از بی‌خوابی تعیین کردند و آن را فر‌ایند W نام نهادند.
مدل دیگر جهت اندازه گیری هشیاری مدلی است به نام CHS که توسط اسپانسر و مونتگومری در سال ۱۹۹۶ به وجود آمد. این مدل که با عوامل مدل بوجود آمده توسط اسپانسر در سال ۱۹۸۷ شکل گرفت، همخوانی دارد و برای مدل کردن اثرات عملکرد، بکار برده می‌شود. از آزمایش‌هایی که طی مدت زیاد درباره کار شبانه و شیوه‌های نا منظم کار و استراحت، بعمل آمده بود، تحلیل مجدد صورت گرفت تا سطوح هشیاری پیش بینی شده توسط مدل با تغییرات مشاهده شده در عملکرد مقایسه شوند. کارهای متعدد عملکردی مد‌نظر قرار گرفت و نتایج اولیه در بخش مربوطه در ادامه آورده می‌شود.
مدل هوشیاری با مدل عملکرد منسجم محیطی همبستگی دارد. مدل اخیر یک سیستم مدل شبیه سازی است. مدل محیطی را فراهم می‌آورد که در آن الگوهای کاری، اپراتور‌های انسانی، محیط فیزیکی، خطرات و عملکرد انسانی می‌تواند در آن لحاظ و ارائه شود. سیستم به نوعی عمل می کند که هم زمان میانگین و هم سهم هر یک از خرده کارها (کارهای کوچک) را برای شبیه سازی در فاصله عملیات و شرایط محیطی فراهم می‌آورد.
برای مثال: این مدل تعداد زیادی داده‌های عملکردی در کار‌هایی که دارای پیچیدگی هستند کاربرد دارد، برای تحلیل عملیات سطوح بالا تولید می‌کند.
در مدل هوشیاری همراه با عملکرد منسجم محیطی امور به ۹ گروه طبقه بندی می‌شوند. این طبقه بندی‌ها عبارتند از:
۱- هوشیاری
۲- ادراک بصری
۳- ادراک شنیداری
۴- شناخت فاصله ای ( تشخیص تفاوت فواصل در دو موضوع مشابه)
۵- شناخت کلامی / عددی
۶- محرک اصلی مجزا (محرکی که به صورت تکی اثر گذار است)
۷- محرک اصلی استمرار( محرکی که استمرار دارد)
۸- محرک نا‌هنجاری( محرکی که عامل ناهنجاری می شود)
۹- تولید صدا
مراحل اصلی که باید اجرا شوند، در رده‌های مختلف با ریز کردن مرحله هر فعالیت به مؤلفه‌های کوچکتر به درصد بیان می شود زمان در هر مرحله می‌تواند محاسبه شده و بدین ترتیب معادله هر طبقه در قبال هشیاری بدست می‌آید. در این مدل هدف این است که معادله برای هر ۹ طبقه و دو زمینه عملکردی یعنی زمان سپری شده و احتمال از کار افتادگی، تعیین شود.
۲-۳ محیط و استراحت / عملکرد، کارکنان
در این بخش به عواملی اشاره می شود که به صورت ترکیبی بر استراحت کارکنان در روی کشیتها اثر گذار بوده و نهایتاً بر عملکرد آنها تأثیر می گذارد . در این خصوص بررسی اثرات ترکیبی تنشها بر عملکرد به عنوان بخشی از تحقیقات صورت گرفته می باشد .خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیقات ذیربط در زیر آورده می‌شود:
۲-۳-۱ عملکرد در گرما

اثرات گرما بر عملکرد شناختی پیچیده است و در بیشتر شرایط ناسازگار می‌باشد. این ناسازگاری‌ها ممکن است با دخیل شدن متغیرهای روان شناختی، گسترش یابد تا اینکه صرفاً درجه حرارت اثر گذار باشد در این نگرش از دست دادن آب بدن ممکن است مهمترین عامل تلقی شود. تغییرات در دمای مرکزی بدن، احتمالاً با عملکرد ارتباط دارد. افزایش در دمای مرکزی بدن عموماًٌ عملکرد را تغییر و آن را معمولاً کاهش می‌دهد.
هنگامی که فعالیت‌های گسترده مد‌نظر است، عملکرد با افزایش دمای مرکزی بدن به ماهیت کار بستگی داشته باشد .
احتمال دارد که در اثر گرما اختلال در عملکرد بصری در کارکنان، بوجود آید . کار کردن در گرما بر عملکرد شناختی دارای تاثیرات متفاوتی هستند. به طوری که عملکرد محرک روانشناختی بهینه در شرایطی در گرما ملاحظه شده است، فعالیت بیشتر در گرما سبب کاهش عملکرد با افزایش میزان (شدت )کار ممکن است ایجاد گردد . از سوی دیگر فعالیت در گرما احتمال دارد قوای پردازش ذهنی را افزایش دهد در حالیکه زمان واکنش را کند می‌کند .
۲-۳-۲ خوابیدن در گرما
شروع خواب در درجه حرارت زیاد(دمایی بیش از دمای بدن ) و حفظ آن در کارکنان با مشکل مواجه می شود. اگر چنانچه در طول خواب درجه حرارت افزایش یابد “خواب کند نوسانی” متوقف می‌شود.” بار حرارتی ” متوسط قبل از خواب یا بعداً در پاسی از شب احتمال افزایش “خواب کند نوسانی” (SWS) . بنابر این ملاحظه می‌شود که گسستگی در خواب اثر بیشتری نسبت به “بار حرارتی” دارد. مدت زمان طولانی بی‌خوابی نیاز برای خوابیدن را افزایش می‌دهد و بطور معکوس با اثر سرکوب بار حرارتی زیاد (نادیده گرفتن بار حرارتی) ، عمل خواهد نمود.
خوابیدن پس از قرار گرفتن مستمر در گرما و در نتیجه آن خوابیدن در گرما فرد را بسیار بی قرار می‌کند. گرچه شواهدی وجود دارد همانطور که گسستگی کاهش می‌یابد عادت به مدت چند روز ادامه می‌یابد .
بنابر این خوابیدن پس از قرار گرفتن مستمر در مقابل گرما، بیشتر مزاحمت ایجاد می‌کند و با گذر زمان ظاهر نمی‌شود . مطالعات بیشتری لازم است صورت گیرد تا اثرات مستمر و تکراری در معرض گرما قرار گرفتن افراد را بررسی و شفاف سازد.
زمانی که خوابیدن در گرما با سر و صدا نیز همراه باشد، عامل گرما بیشتر از عامل صدا، خواب را مختل می‌سازد . رابطه بین کمبود خواب و گرما و تأثیر این دو بر عملکرد شناختی، معلوم نیست، تنشهای ترکیبی ممکن است بیش از یک تنش در کاهش عملکرد مؤثر باشد .
۲-۳-۳ عملکرد در سرما
سرما که با کاهش دمای بدن به نوبه خود باعث کاهش مهارت فردی می‌شود و انقباض ماهیچه‌ای که در حرکت فیزیکی بدن بوجود می آورد، بطور متفاوت نسبت به سرما حساس هستند. اعتقاد بر این است که زمان واکنش با کاهش حرارت مرکزی بدن، کند می‌شود. آسیب دیدگی به حافظه در سرما، حاصل کاهش حرارت مرکزی بدن است . در جائیکه لازم است تا واکنش دقیق و سریع صورت گیرد، عملکرد شناختی نسبت به این نوع کارها، بطور خاصی با تنش ایجاد شده ناشی از سرما رابطه دارد . عملکرد شناختی آسیب دیده ناشی از تغییر سریع سرما، ممکن است نهایتاً باعث حواس پرتی ناشی از سرما یا اثر تحریکی در فرد ایجاد شود.
۲-۳-۴ خوابیدن در سرما
خوابیدن در محیط سرما با گسستگی خواب بیشتری نسبت به خوابیدن در گرما همراه است، اگرچه در یافته‌های مطالعات درباره ماهیت مزاحمت سرما در خواب، یک نواختی قابل ملاحظه، مشاهده نشده است . عملکرد شناختی در اثر خوابیدن در سرما، آسیب می‌بیند و سبب کاهش عملکرد افراد می شود .
۲-۴ سر و صدا و عملکرد/ استراحت
سر و صدا و اثرات آن بر استراحت کارکنان بسیار حائز اهمیت است . کارکنان کشتیها عموما در محیطی به کار واستراحت می پردازند که سروصدای محیطی ناشی از کار کرد ماشین آلات کشتی بطور مستمر وجود دارد ، در این بخش به اثرات سر و صدای موجود بر عملکرد کارکنان پرداخته می شود.
۲-۴-۱ سر و صدا و عملکرد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تأثیر سر و صدای بیرونی بر عملکرد شناختی به ویژگیهای سر و صدا و ماهیت کار، بستگی دارد. در صورتیکه کاهش مشاهده شده در عملکرد ، بعنوان اثر “مداخله‌گر” تلقی گردیده تا تغییر در حالت فرد. شواهدی در دست است که نشان می‌دهند اثرات سر و صدا و گرما بر روی عملکرد شناختی بطور فزاینده عمل نمی‌کنند .
۲-۴-۲ سر و صدا و خواب
اگرچه مطالعات زیادی درباره اثر سر و صدا بر روی خواب صورت گرفته است، با این وجود بین نتیجه مطالعات آزمایشگاهی و میدانی، مغایرت مشاهده شده است این امر سبب گردیده تا از ایجاد مدلی برای ارزیابی و پیش بینی اثرات سر و صدا بر خواب، ممانعت ایجاد شود . در بررسی‌هایی که توسط گریفهان (۱۹۹۰) درباره اثرات سر و صدا بر خواب بعمل آورد پیشنهاد نمود که سر و صدای کمتر از ۵۴ دسی‌بل سبب بیدار شدن افراد از خواب بدون توجه به تعداد سر و صدا، نمی‌شود.
۲-۴-۳ لرزش کشتی
لرزش سبب کاهش عملکرد کارکنان می‌شود. این کاهش در نتیجه تعامل مکانیکی و حرکت چشم، حاصل می‌شود . در مدت زمانیکه فرد در محیطی که در معرض گرما قرار می‌گیرد، لرزش از کارآ‌ئی مکانیزم خنک شدن بدن، می‌کاهد .
هنگامی که فرد در معرض سرما قرار می‌گیرد، لرزش سبب افت دمای پوست می‌گردد . درباره اثرات ترکیبی سر و صدا و لرزش مطالعات نتایج یکسانی را ارائه نداده‌اند.
درباره اثرات لرزش بر روی خواب و در نتیجه تأثیرات آن بر عملکرد، تاکنون مطالعاتی صورت نگرفته است.
۲-۴-۴ تکان کشتی
اثرات مستقیم تکانهای کشتی بر اساس تأثیر آنها بر روی انسان به سه گروه تقسیم بندی می‌شود:
۲-۴-۴-۱ اثرات کوبه‌ای
به علت اینکه هوشیاری مستمر در کار ضروری است اثرات کوبه‌ای می‌تواند بسیار خسته کننده باشند. کاهش عملکرد اغلب در این شرایط مشاهده شده است.
۲-۴-۴-۲ اثرات لرزشی
این اثرات معمولاً دارای دامنه کم هستند که با حرکات متوالی و پی در پی ناشی از انعطاف بدنه کشتی و موتور آن، حاصل می‌شود. اگرچه اختلاف فردی درباره واکنش به لرزش وجود دارد، عمدتاً تحت این شرایط عملکرد کاهش می‌یابد.
۲-۴-۴-۳ اثرات کج شدن
اثرات چرخشی و پیچشی سبب کاهش عملکرد و سلب آرامش آنها می‌گردد. بویژه این اثرات بر عملکرد بصری نیز تأثیر گذار هستند.عموماً از مطالعات این گونه برداشت می‌شود که فعالیت‌های مشاهده‌ای و نیز کا‌رهای موتور‌خانه‌ای بیشتر در معرض تکان کشتی هستند تا فعالیت‌های شناختی ساده و شنیداری .
اطلاعات ناچیزی در خصوص تأثیر تکانهای کشتی بر روی خواب، در دسترس است، هرچند در بعضی شرایط تکانهای کشتی سبب خواب آلودگی کارکنان می‌شود. اثرات کوبه‌ای و کج‌شدگی احتمال دارد تا از شروع خواب ممانعت نماید و سبب شود فرد به سادگی نتواند به خواب برود و

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *