دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره عملکرد کارکنان

Business and growth concept.

استراحت لازم را کسب کند.
شواهدی که از مطالعات میدانی بدست آمده نشان می‌دهد که عملکرد همراه با دریا‌زدگی کاهش می‌یابد. بنابر این، به نظر نمی‌رسد که بین بیماری ناشی از تکان کشتی و عملکرد افراد رابطه‌ای سیستماتیک وجود داشته باشد . در واقع از دیدگاه علمی و محرک‌های فیزیکی پیش بینی سانحه و شدت بیماری ناشی از تکان کشتی ، کار مشکلی است. بیماری ناشی از دریا‌زدگی “واکنش ناتوانی” را زمانی متصور است که افراد تصور می‌کنند که این تکانها را نمی‌توانند کنترل کنند و درمانده هستند و در نتیجه احتمال کاهش عملکرد آنها وجود دارد. در برخی شرایط اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد افرادی که بتوانند صحنه را تحت کنترل داشته باشند باعث کاهش این اثر بر عملکرد می‌شوند .
2-4-5 اثرات نور بر عملکرد/ استراحت
در 10 سال اخیر بررسی ها و مطالعات زیادی بر روی اثر نور بر عملکرد و استراحت کارکنان صورت گرفته است. کار‌کنانی که در محدوده زمانی که شدت نور کمتر از LUX10 بود و هنگام روز مشخص نبود، مشغول فعالیت بودند، نشان داده‌اند که از الگوی 24 ساعتی معمول پیروی نمی‌کنند و یک نوع عدم تنظیم در کار و زندگی آنها بوجود می آید . شدت طیف کامل نور سفید بین LUX 1000 تا LUX 10000 بر هوشیاری ، روحیه و عملکرد کارکنان اثر مثبت می‌گذارد. در نتیجه درجه بهینه شدن عملکرد و افزایش روحیه به زمان روز بستگی دارد .
اطلاعات ذهنی افراد نشان می‌دهد که روشنائی زیاد سبب بهبود هوشیاری می‌شود ولی در عین حال شواهد عینی مبنی بر اینکه روشنائی سبب تحرک فیزیولوژیکی بدن افراد می‌شود، بسیار نامحتمل است . مطالعات نشان داده است که سطح روشنائی محیطی می‌تواند بر هوشیاری شبانه و عملکرد اثر گذار باشد . و روشنائی زیاد (نور زیاد) می‌تواند توانائی افراد را در بیدار ماندن در شیفت کاری شبانه، افزایش دهد . بنابراین سطح هوشیاری و عملکرد آزمایش شوندگان حاکی از وخیم شدن آنها در ساعات اولیه صبح بوده است و گزارشاتی مبنی بر وجود تهوع، سر‌درد و چشم درد ناشی از نور زیاد که برای درمان افسردگی استفاده شده است، سبب شده است.
در یک مطالعه کارهای شیفتی چرخشی، کارگرانی که در معرض نور زیاد ) LUX 12000-6000(در طول شیفت کاری شبانه قرار داده شدند. ملاحظه و گردآوری شدند و ملاحظه گردید که کار‌گرانی که در شیفت کاری شبانه در معرض نور زیاد قرار گرفته‌اند در هنگام استراحت با مشکل مواجه می‌شوند نشان داده شده است قرار گرفتن در معرض نور زیاد قبل از خواب شبانه که در به خواب رفتن تأخیر بوجود می‌آورد . این امر ممکن است ناشی از افزایش درجه حرارت بدن باشد. اگرچه در این زمینه یافته‌های ناسازگاری هم وجود دارد . با اینکه مطالعات زیادی درباره اثر نور بر عملکرد و استراحت ، انجام گرفته است. ولی درباره تأثیر نور بر خواب مطالعات محدودی به اجرا در آمده است.
افراد ممکن است در هنگام خوابیدن در محلی که نور زیاد باشد با مشکل مواجه شوند ولی این موضوع بایستی از طریق مطالعات عینی نیز تأیید شود. در این خصوص لازم است تا اثرات نور بر خواب و استراحت افراد بویژه کارکنان کشتیها صورت گیرد.

2-5 نواخت شبانه روزی و عملکرد / استراحت
در این بخش به بررسی نواخت شبانه روزی معمول که توسط ساعت بیولوژیکی در مغز هدایت می‌شود، بطور 24 ساعته از طریق تنظیم گرمای محیطی که «روح زمان» نامیده می‌شود، پرداخته می شود.
2-5-1 نواخت شبانه روزی
الگوی روشنی و تاریکی تنظیم‌گر اصلی در این خصوص به حساب می‌آید و به همراه اطلاعاتی از سایر عوامل از قبیل زمان خوردن غذا و فعالیت، سبب می‌شود تا افراد بطور چرخه 24 ساعتی، عمل کنند. بسیاری از متغیرهای فیزیولوژیکی و روانشناسی از قبیل درجه حرارت بدن، ترشح درونی، گرایش به خواب، عملکرد ادراکی و هوشیاری بطور منظم خود را نشان می‌دهند.
نواخت شبانه‌روزی داخلی (درون بدن) با نظارت و بررسی نواخت فیزیولوژیکی ، مانند حرارت عمقی بدن مورد مطالعه قرار گرفته است. درجه حرارت بدن تحت خواب/ بیداری عادی بوده و در طول 24 ساعت تقریباً شکل سینوسی دارد. حداقل درجه حرارت بدن در ساعات اولیه صبح ایجاد میشود و حداکثر آن در اواخر بعد از ظهر و اوایل عصر بوقوع می‌پیوندد. سپس درجه حرارت در اواخر شب تا صبح زود بسرعت کاهش پیدا می‌کند. مشابه این موضوع سطح هوشیاری و عملکرد فکری به کمترین سطح خود بین ساعات 3 تا 6 صبح می رسد .
انسانها بطور طبیعی در روز فعال هستند. یعنی، بطور معمول در طول روز فعالیت (کار) انجام می‌دهیم و در هنگام شب می‌خوابیم. در نتیجه با دنبال کردن یک روز کاری عادی، افراد در طول شب باتوجه به نواخت شبانه‌روزی نیاز به استراحت و خواب دارند. بنابراین کار شیفتی در این روش معمول، تداخل ایجاد می‌کند، یعنی سبب می شود فرد برخلاف زندگی طبیعی کار و زندگی کند و شیوه متفاوت زندگی را ادامه دهد که برخلاف رویه معمول زندگی است، ‌بطوریکه افراد در طول شب سعی می‌کنند تا کار کنند در حالیکه بدن آنان برای خوابیدن آماده می‌شود. در این صورت نواخت شبانه روزی از مرحله چرخه نظم روز/ شب خارج می‌شود.
در نتیجه این عدم تعادل الگوی خواب را بر هم می‌زند و عملکرد ضعیف را بدنبال می‌آورد و ممکن است با تأخیر شرایط یا پیشی گرفتن از نواخت داخلی (درونی) بدن بطوری که افراد به آهستگی به شیوه جدید عادت می‌کنند، منجر شود.
بررسیها نشان می دهند که بیشترین خطاهای انسانی در شیفتهای کاری شبانه عموماً در بین ساعات 3 تا 6 بامداد اتفاق می‌افتد.
سازمان بین المللی دریانوردی گزارشی تهیه کرده که وقوع سوانح دریایی را در شیفتهای کاری رایج در روی کشتی بیان می کند . این گزارش نشان می دهد که عامل خواب در بروز سوانح دریایی می تواند بطور قابل ملاحظه ای حائز اهمیت بوده و خطاهای انسانی ناشی از بی خواب باشد. خطاها می‌توانند به سوانح با پیامدهای شدید (جدی) منجر شوند. فاجعه «چرنوبیل»، ” تری مایل آیلند” و فاجعه پالایشگاه بندر الزمر همگی در این شفیت کاریشبانه روز انفاق افتادند . یقیناً وقوع این نوع فاجعه ها به نزول (کاهش) هوشیاری در شیفت کاری شبانه مربوط می‌شود. گزارش‌های مشابه از بیمارستانها که نرخ خطا در شیفت کاری شبانه بیش از شیفت روزانه است، در دسترس می باشد و همچنین حوادثی که ناشی از خوابیدن در پشت رل (فرمان) خودرو به وقوع پیوسته است ، عمدتاً در هنگام شب اتفاق افتاده‌اند.
در دستگاه‌های شبیه ساز تنظیم دقیق “درجه حرارت و نواخت عملکرد” برای عملیات (کارهای) دریائی صورت گرفته و مشخص شده که زمان عکس العمل افراد دقیق روند نواخت درجه حرارت بدن را دنبال می‌کند .
این روابط حتی در سیستم چرخشی کار شیفتی هنگامی که زمان خواب در روزهای متوالی، حفظ می‌شود، نیز مشاهده شده است .
در شبیه سازی 30 روزه برای یک پرواز 30 روزی بوسیله شبیه ساز پیشرفته، نواختهای عملکرد و درجه حرارت برای چند روز اول تنظیم و حفظ شد ولی در 10 روز آخر نواخت عملکرد و درجه حرارت از هم فاصله گرفته و اختلاف فاحشی بین آنها ملاحظه گردید.

2-5-2 کمبود خواب و عملکرد
عموماً عملکرد ذهنی بعد از کمبود خواب کاهش می‌یابد، این موضوع را مطالعات متعدی نشان داده است . در حقیقت هنگامی که خواب شبانه به 4 یا 5 ساعت در شب محدود می‌شود، عملکرد افراد نیزکاهش می‌یابد . و حتی کم خوابی از 2 ساعت می‌تواند منجر به کاهش عملکرد گردیده و سطح آگاهی را نیز کاهش دهد .
در برخی شرایط ممکن است دقت انجام کار کاهش نیابد ولی انجام کار فکری برای اجرا نیاز به زمان بیشتری را ، داشته باشد. علاوه بر آن عدم تمرکز دقیق ، عدم توانایی در تمرکز حواس، قصور یا کوتاهی در گرفتن اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم، عملکرد پایین پذیرش استاندارد ، اغماض در کارهای جاری با افزایش کنترل‌های عملیاتی خود سرانه همراه است.
مطالعات بر روی کارگران شیفت کار نشان داده است که کمبود خواب هنگامیکه خواب از حالت معمول خارج شود، بروز می‌کند. برای مثال اگر چنانچه فرد شب قبل از شیفت کاری روزانه خوابیده باشد، کمبود خواب خیلی کمتر اثر خود را نشان می‌دهد . این موضوع بدان معناست که در پایان شیفت کاری شبانه، کارکنان ممکن است 24 ساعته بیدار و بطوری کلی نخوابیده باشند.
کیفیت خواب روزانه (خوابیدن در طول روز) پس از کار شیفت شبانه حداقل به یک سوم کیفیت خواب معمول شبانه می‌رسد .
خواب روزانه می‌تواندتحت تأثیر عوامل محیطی از قبیل: سر و صدای زیاد، روشنائی زیاد،… قرار گیرد. مطالعات نشان می‌دهد حتی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب نیز خواب بعد از شیفت کاری شبانه معمولاً کوتاه است . این مطالعه نشان می‌دهد که یک تفاوت شبانه روزی در توانائی حفظ خواب، وجود دارد، به موجب آن هرچه خواب از شب تا ظهر روز بعد به تعویق افتد، میزان کاهش زمان خواب نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه خوابیدن بین صبح و ظهر که بیشتر کارکنان شیفتی در این زمان می‌خوابند کمتر به خوابیدن مطلوب منجر می‌شود و خواب از کیفیت پایینی برخوردار است.
مشابه این امر در محدوده زمانی از اواسط شب تا آخر شب وجود دارد که درآن افراد به سختی به خواب می‌روند . بنابر‌این اگر کارکنان شیفتی که سر حال هستند متقاعد می‌شوند تا زودتر از معمول بخوابند تا صبح زود جهت شیفت کاری بیدار شوند، در این صورت ممکن است در کسب خواب کافی و مطلوب با مشکل مواجه شوند و با خستگی زیاد در بعد‌ از ظهر مواجه شده، این مسائل با شیفت‌های کاری زود هنگام انباشته می‌شوند و خود را در زمانی مناسب که امکان بروز وجود داشته باشد ،‌ نشان می‌دهد.
2-5-3 طول زمان کاری و عملکرد
خستگی و فرسودگی جسمی و ذهنی با افزایش طول مدت زمان کار افزایش می‌یابد. بنابر‌این یافتن حدود قابل قبول برای مدت زمان کاری با وارد شدن کار روزانه و علی الخصوص اختلاف بین شیفت کاری روزانه و شبانه، پیچیده‌تر می‌شود.
اثر مشترک مدت زمان کار و زمان بندی کار بر سطح هوشیاری پایه ، اساس مدل هوشیاری CHS را تشکیل می‌دهند . از این مدل برای تغییرات عملکرد در دوره انجام کار که در زمانهای مختلف روز شروع می‌شود، استفاده می‌شود. برای مثال سطح متوسط هوشیاری در پایان یک شیفت کاری که 14 ساعت به طول انجامیده است و در ساعت 8 صبح شروع شده، مشابه کاری است فقط 9 ساعت به طول انجامیده ولی شروع کار در ساعت 2000 بوده است.
بنابراین افرادی که کار را در شب انجام می‌دهند به عبارتی شب کار هستند، حتی اگر آنان به اندازه کافی هم استراحت کنند، عملکردشان کاهش می‌یابد و ریسک وقوع سوانح با بیشتر شدن شیفت کار شبانه، افزایش می‌یابد.
بوجود آمدن خستگی و فرسودگی جسمی و ذهنی با نوع کار رابطه دارد. در واقع تحقیقات نشان داده است که با تقاضای کار زیاد کاهش در عملکرد افزایش می‌یابد، بویژه در اموری که نیاز به تمرکز فکری و توجه مستمر دارند بیشتر توسط فرد نشان داده می شود. در مطالعات هوشیاری کنترل کننده های ترافیک هوائی افزایش خستگی در طول شیفت کاری با میزان خواب و خواب هنگام روز رابطه داشت و این رابطه با کل میزان ساعاتی که فرد در عملیات حضور داشت در ارتباط بود.
2-5-4 کاهش در عملکرد کارکنان
مطالعات قابل توجهی آزمایشگاهی درباره بررسی کاهش عملکرد ناشی از کمبود خواب، کار شبانه و زمان کار، صورت گرفته است.این اثرات در طیف وسیعی از مهارتها از قبیل: نظارت، استدلال منطقی، محاسبات ذهنی، رمز گذاری، رمز گشائی و اطلاعات استنتاجی، حفظ و تمرکز توجه و تصمیم گیری و موارد دیگر را در بر گرفته است.
تحقیقات نشان می‌دهد در حالیکه فقدان خواب عملکرد در طیف وسیعی از وظایف با کاهش می‌یابد، اگر چنانچه فقدان خواب فقط جزئی باشد و یک فرد حدود 4 ساعت در شب اجازه خوابیدن داشته باشد، مدت زمان نسبتاً زیادی طول می‌کشد تا این مسئله بر عملکرد شناختی فرد تأثیر بگذارد. در این شرایط حدود 6 روز لازم است تا کاهش عملکرد در افرادی که 48 ساعت از خوابیدن محروم بوده‌اند، برابری ‌کند .
کاهش عملکرد در طول کار شبانه بطور گسترده باشد و آنگونه که مطالعات آزمایشگاهی ادعا می‌کنند، این موضوع بر همه کسانی که شبانه کار می کنند دلالت آشکاری دارد. در واقع مطالعات پرسشنامه‌ایی درباره کارکنان شیفتی معلوم ساخته که خستگی و فرسودگی جسمی و ذهنی در شیفت کاری شبانه گستردگی بیشتری دارد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گزارشات متعددی در خصوص وقوع سانحه بر اثر به خواب رفتن کارکنان شیفت شبانه دریافت شده است . مطالعات و تحقیقات زیادی درباره شیفت کار شبانه انجام گرفته است که برخی از این مطالعات عبارتند از :
1- افزایش زمان لازم برای برقراری ارتباط توسط اپراتور تلفن
وصل نخ توسط ریسنده به ماشین نخ ریسی .
افزایش خطای خواندن ستحش در کارکنان شرکت گاز .
رانندگان قطار از بکارگیری دستگاه اعلام خطر در اثر بی خوابی خودداری می‌کردند .
گرچه تأکید بیشتر درباره کاهش عملکرد در شیفت کاری شبانه صورت گرفته است، از اوایل بعد از ظهر تا اواسط آن نیز کاهش در عملکرد وجود دارد. مطالعاتی که توسط آقای بجنر و همکارانش صورت گرفت، نشان می‌دهد که ساعت 1500 یعنی یک ساعت پس از شروع شیفت کاری بعد از ظهر،خطای حداکثر در خواندن درجه نشان دهنده والو، اتفاق افتاده است.
در یک مطالعه دیگر که از 20 نفر در 3 شیفت کاری در یک کارخانه نورد کاغذ کار می‌کردند، صورت گرفت، هوشیاری کارکنان با فعالیت الکتریکی مغز، ثبت گردید . رویداد خوابیدن در طول شیفت کاری شبانه تقریباً یک چهارم موضوع را شکل می‌داد و این خواب رفتگی در طول نیمه دوم شیفت کاری اتفاق می‌افتد.
در این مطالعه ملاحظه شد همانطور که فعالیت حرکت چشم کند می شود تغییرات فاحشی در فعالیت الکتریکی مغز همراه با افزایش فعالیت بوجود می آید و علی الخصوص در ساعات اولیه صبح این موضوع شایان توجه است. این تغییرات در دقت با درجه بی‌خوابی بستگی داشته و در برخی موارد با خطای فاحش در عملکرد همراه می شود، حتی عبور از چراغ قرمز و عدم توجه به علائم هشدار دهنده نیز می تواند ناشی از کاهش هوشیاری تلقی گردد.
2-5-5 خستگی و فرسودگی تجمعی (انباشتی) جسمی و ذهنی
احتمال این وجود دارد که فرسودگی و خستگی جسمی و ذهنی در طول برنامه کاری انباشته شود و اختلال در این مورد طی چند روز یا چند هفته بروز کند.این امرلازم است مورد توجه قرار گیرد.
در بررسی ای که از یک برنامه کاری چرخشی 72 ساعته صورت گرفت عملکرد را در یک سفر 60 روزه تحت نظارت قرار دادند. شواهدی وجود داشت که عملکرد در روزهای پایانی سفر کاهش می‌یافت. این بررسی نشان داد که نسبت به یک موضوع ساده 15 تا 20 درصد زمان واکنش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*