دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره تحلیل اطلاعات

0 Comments

خطای مربوط به انتخاب بین گزینه های مختلف ) ، توصیف آن و تعیین پیامد ناشی از خطا بر روی سیستم ، راههای ریکاوری احتمالی برای وارد شد. PHEA هرکدام از آنها مشخص شده و اطلاعات حاصل از آن در برگه های کار نشان داد که تعداد کل خطاهای انسانی شناسایی شده در PHEA تجزیه و تحلیل برگه های کار وظایف شغلی مورد بحث 156 خطا می باشد که از این تعداد 108 خطا از نوع عملکردی ، 12خطا ازنوع بازدیدی ، 24 خطا از نوع رتریوال ، 4 خطای انتخابی و8 خطا مربوط به تبادل اطلاعات بودند . برخی از مهمترین این خطاها عبارتند از عدم انجام وظیفه شغلی ، انجام وظیفه شغلی دیرتر از موعد مقرر ، انجام وظیفه شغلی به طور ناقص ، فراموشی در انجام وظایف بازدیدی ، انجام وظایف شغلی بر خلاف ترتیب مقرر و … که احتمال وقوع هر یک با توجه به حوادث مشابه اتفاق افتاده در واحد بالا بوده و به خصوص در شرایط اضطراری می توانند بسیار حساس و بحرانی باشند. در نهایت به منظور پیشگیری و کاهش وقوع هرکدام از خطاهای شناسایی شده و محدود کردن پیامدهای ناشی از آنها اقدامات کنترلی مناسب در قالب تغییرات سخت افزاری در طراحی تجهیزات ، تغییر در اعمال کاری ، نوع آموزش ، بازنگری ، تدوین و به روز کردن دستورالعملهای کاری و … ارائه شد.

2-8-2-2 بررسی استرس شغلی درکارکنان شناورهای بندرنوشهر
نویسندگان تحقیق به بررسی استرس شغلی در کارکنان بندر نوشهر پرداخته اند و از زاویه بررسی استرس شغلی کارکنان شناورهای بندر نوشهر به موضوع عوامل انسانی نگاه کرده اند:
استرس شغلی وقتی رخ می دهد که بین نیازهای شغلی با توانائیها ، قابلیتها و خواسته های فرد هماهنگی نباشد. در این تعریف نه فقط به عدم هماهنگی ضروریات شغلی با توانائیها و قابلیتهای فرد بلکه به عدم هماهنگی آن با خواسته های فرد هم توجه شده است. به عبارت دیگر آنچه در یک شغل از فرد انتظار می رود متناسب با آنچه مورد خواسته و علاقه اوست نباشد ، استرس شغلی رخ می دهد .
بصورت کلی دو روش جهت سنجش میزان استرس وجود دارد :
1- توصیف شغل 2- ارزیابی شغل.
از چک لیست 29 سئوالی بصورت 4 گزینه ای استفاده شد. همبستگی بین سابقه کا ر و استرس و همبستگی بین سن و استرس منفی یا معکوس میباشد.
در این گروه شغلی بدلیل نوع شیفت کاری ( 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت) و بر هم خوردن ریتم های سیرکاردین کارکنان بعلت نامشخص بودن زمان جابجائی کشتی ها در ساعت مختلف یک شیفت کاری و نیز انجام عملیات در وضعی ت های آب و هوایی متفاوت و عوامل زیان آور محیط کار استرس شغلی نمود بیشتری دارد.
2-8-2-3ارائه متدولوژی آنالیز حوادث در فرآیندهای روزانه بنادر و پیشنهاد چارچوب مدیریت ایمنی در بنادر
نویسندگان به بررسی و مرور گزارشات پیرامون حوادث ر خ داده در بنادر را مورد مطالعه قرار داده اند . براساس مطالعات این محققین مبین این موضوع است که بناد ر، در مقایسه با سایر حوز هها به لحاظ دستیابی به دستاوردهای نوین ایمنی و سطح مطلوب در توسعهی اقدامات پایشی بر ای کنترل خطرات و ریسک عملیاتی، در درجات پاینتری به سر می برند. نظر به عدم تدوین برخی از قوانین اقدامات ایمنی در فرآیندهای روزانهی بنادر و ضوابط ریسک محیطی مسایل بالقوه، لزوم درنگر شی جدید بر شناسایی خطرات و ریسکهای مرتبط و ایجاد و ارتقای سیستمهای مدیریت ایمنی به منظور افزایش سطح ایمنی در بنادر بیش از پیش نمایان می گردد. به تبع ا ین نیاز، بایستی آنالیز عملیا ت روزانهی دریایی بندر و بازشناخت عملکرد سیستمها و کارکردهای زیرسیستمها در تعامل عوامل محیطی و کاربری انسانی، در جهت دستیابی به چارچوبهای ایمنی و بهداشت شغلی ضروری می نماید.در این راستا، مقاله،ضمنارائهی مدل ” سیستم مدیریت ایمنی بنادر” به منظورکاهش ریسک احتمال وقوع خطرات و بهبود ایمنی بنادر، در قالب متدولوژی پشتیبان مبتنی بر مدیریت ریسک، در حرکتی گام به گام به فرآهم آوری ملزومات تطابقی سیستماتیک و عملیاتی بنادر در جهت امکان آفرینی برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی پرداخت است. ویژگی اساسی متدولوژیارائه شده، ترکیب ابزار و متدهای مختلف ارزیابی حوادث و شناسایی خطرات و پایه ریزی ساخت کاری مبتنی بر مدیریت ریسک به منظور پایش خطرات اختصاصی تهدیدکنندهی بنادر و فرآیندهای روزانه آنها، و دستیابی به سطح بهینه ای از ایمنی در بنادر می باشد. در ادامه، به ترتیب گامهای مطلوب نظر بکارگیری متدولوژیارائه شده در جهت بهبود سطح ایمنی بنادر به همراه مطالعهی موردی معرفی گردیده و در نهایت مدل برون آمده از خلال این متدولوژی به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در بنادرارائه شده است.

2-8-2-4 پوستر مربوط به سفر دریایی عنصر انسانی
تهیه کننده پوستر، مرحله به مرحله به نقش عنصر انسانی در سفر دریایی پرداخته است . در پوستر، هر مرحله از شروع سفر تا پایان آن، به چگونگی تأثیر عوامل وشرایط بر عنصر انسانی در فرآیند یک سفر دریایی پرداخته شده است.
از نگاه تهیه کننده پوستر شرایط بسیاری وجود دارد که رعایت آنها بر ایمنی و سلامت دریانوردی، اثر مستقیم دارد و به نقش عنصر انسانی در تمامی سطوح از مدیریت ساحلی تا مدیریت داخلی کشتی را در بر می گیرد و کیفیت، شایستگی، توانایی، وضعیت روحی و روانی خدمه، گواهینامه ها، تعمیرات تجهیزات، عملکرد تجهیزات، مسائل زیست محیطی و…. که شاید بتوان گفت پوستر بطور خلاصه تمام مواردی که در پیرامون عناصر انسانی قرار گرفته و بر اداره ایمن کشتی تأثیر دارد ، تأکید می کند.
پوستر به شیوه طنز، به برنامه ریزی نامناسب که روند امور کشتی را با خطر مواجه می کند اشاره و شرایطی که خطر می تواند از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود، بیان می کند.
هر شرایطی که خطر کشتی را تهدید می کند برای آن، نمره منفی در نظر می گیرد و شرایطی که باعث بهبود روند اجرای امور کشتی می شود ، نمره مثبت در نظر می گیرد. آنچه از دیدگاه نویسنده اهمیت دارد اولاً عنصر انسانی بسیار مهم است و ثانیاً شرایطی که کشتی را تهدید می کند اغلب از جانب عناصر انسانی می باشد .

فصل سوم

روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه
متدولوژی مورد استفاده در این تحقیق روشی است که از رویکرد سیستماتیک گام به گام را برای استفاده در مراحل مختلف مورد استفاده قرار می دهد . این روش تلفیق و اقتباسی از برخی چارچوب های وضع شده در خصوص عوامل انسانی است .این روش قابل اجرا در کلیه مباحث تحقیق است و مراحل زیر را شامل می شود:
1. جمع آوری اطلاعات رودیداد
2. تعیین توالی رودیداد
3. تشخیص فعالیتها با تصمیمات و شرایط خطرناک

4. تعیین عوامل زیر بنایی
3-1 روش تحقیق
در این تحقیق روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع اسنادی – میدانی، بکار برده شده است. از اطلاعات و گزارشات موجود در سازمان بنادر و کشتیرانی باتوجه به متولی بودن آن در خصوص رسیدگی به سوانح دریایی و بهره جویی از تجربیات شخصی محقق و همچنین منابع موجود در کتابخانه سازمان مذکور و تحقیقاتی که در زمینه عوامل موثر بر نیروی انسانی در محیطهای کاری نیز،استفاده شده است. از اسناد و مدارک و سایتهای اینترنتی سازمانهای بین المللی بویژه سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان بین المللی کار نیز بهره جویی شده است. همچینن از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جامعه آماری (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ) استفاده شده است و با بکارگیری از تکنیکهای آماری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. لذا محقق بر این اعتقاد است که از طریق این روش تحقیق بطور مناسب می توان موضوع تحقیق را بررسی و مطالعه کرد د و به اهدف پیش بینی شده در آن نایل آمد.

3-2 جامعه آماری
جامعه آماری متشکل از کلیه فرماندهان کشتیهای اقیانوس پیمای ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در آبهای آزاد فعالیت می کنند را در برمی گیرد. (فرماندهان کشتیهای موجود در شمال(دریای خزر) در موضوع بررسی تحقیق گنجانده نشده است) .
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این تحقیق نمونه گیری انجام نشده است و کل جامعه آماری که همان فرماندهان یا کاپیتانهای مستقر در کشتیهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( منظور فرماندهانی که در زمان جمع آوردی اطلاعات بر روی کشتیهای مورد نظر حضور داشته اند) مد نظر این تحقیق می باشد و پرسشنامه ارسالی توسط آنان ارزیابی و تکیمل شده است.
در این تحقیق باتوجه به خصیصه های ویژه ای که جامعه آماری دارد و به دلیل امکان دستیبابی به همه افراد جامعه آماری (دریافت اطلاعات مورد نیاز از آحاد جامعه آماری امکانپذیر بود) و شناخت محقق از نقشها، وظایف و تجربیات افراد در جامعه آماری، نمونه گیری صورت گرفته نشد و دو هدف زیر در فرآیند تعیین پارامترهای جامعه آماری مد نظر بوده است:
1- حصول اطمینان از ارتباط پایدار با اصل موضوع و تحت پوشش قرار گرفتن کامل موضوع تحقیق.
2- حصول اطمینان از اینکه هر یک از معیارهای کلیدی دارای مقداری تنوع و انحراف است که از طریق خصیصه ها و مشخصات مورد نظر جستجو می شود.
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات
به منظور بررسی فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است تا از طریق آن فرضیه ها را آزمون و به سئوالات طرح شده پاسخ داده شود ، این پرسشنامه برای دریافت پاسخ به کشتیهای تحت پرچم ایران ارسال شده است . پرسشنامه که به دو زبان فارسی و انگلیسی است در پیوستهای شماره (1-ح) و (2-ح) آمده است. لازم به ذکر است که اصل پرسشنامه به انگلیسی برای دریافت اطلاعات ارسال و پاسخها دریافت شده است.

3-4-1 روایی و اعتبار
روایی و اعتبار از خصایص تحقیقات علمی بشمار می‌‌روند. بدین معنا که روش‌‌های جمع‌‌آوری اطلاعات زمانی مفید و مؤثر واقع می‌‌شوند که از روایی و اعتبار لازم برخوردار گردند. در این تحقیق روایی طیف‌‌های مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
3-4-1-1 روایی پرسشنامه
منظور از روایی آن است که ابزار اندازه گیری برای هدف مورد نظر یعنی اندازه گیری متغییرهای تحقیق از کارآئی لازم برخوردار باشد. یعنی ابزار تحقیق همان متغییری را اندازه می گیرد که به دنبال آن هستیم. برای احراز روایی پرسشنامه، محتوای سئوالات مندرج در پرسشنامه بطور تصادفی با صاحب نظران جامعه آماری مطرح گردید. سپس باتوجه به پاسخهای ارائه شده و همجنین با تعدادی از متخصصین در باره پرسشنامه ها و موضوع تحقیق مذاکراتی صورت گرفت که نهایتاً روایی پرسشنامه، تأیید شد، یعنی برای محقق مشخص شد که آنچه که انجام می دهد در راستای دستیابی به اهداف موضوع تحقیق است.
3-4-1-2 اعتبار پرسشنامه
برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شد ضریف آلفای محاسبه شده برابر 942/0 به دست آمد که نشانگر سطح بالای اعتبار، پرسشنامه است .

روش تجزیه و تحلیل داده ها
چون در تحقیق از پرسشنامه ایی استفاده شده است که برای تعیین اثر عوامل مختلف بر وقوع سانحه دریایی تأکید دارد و از کل جامعه آماری اطلاعات جمع آوردی شده است لذا جداول و نمودارها بر مبنای روش آمار توصیفی، استفاده شده است.
در این تحقیق چون از پرسش نامه برای سنجش فرضیه ها استفاده شده است لذا بطور معمول توزیع ناپارامتری است ، با این حال ابتدا آزمون نوع توزیع از طریق نرم افزار SPSS آزمون (کولموگروف –اسمیرنف) ،صورت گرفت که حاکی از غیر نرمال بودن توزیع بود.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیف آماری به شرح زیر استفاده شده است:

توصیف آماری
در روش توصیف آماری داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه که در کل جامعه، صورت گرفته است، پرداخته شده است و شاخصهای جامعه آماری، از طریق پارامترهای جامعه استخراج و تجزیه وتحلیل شده اند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق

مقدمه
هدف از تجزیه و تحلیل در هر تحقیق علمی کسب نتایج وارائه پیشنهادات علمی است. بنابر این در این تحقیق نیز نتایج با توجه به اطلاعات بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت.در تجزیه تحلیل اطلاعات، محقق به دنبال بدست آوردن نتایج مطلوب در باره جامعه مورد بررسی به وسیله مشاهداتی که از جامعه ، استخراج گردیده است، می باشد.
با توجه به توضیحاتی که در بحث نمونه و روش نمونه گیری در فصل های اول و سوم به عمل آمد، برای ارزیابی و آزمون فرضیه تحقیق پرسشنامه ای متشکل از 46 سئوال طراحی و برای جامعه آماری (ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) که متشکل از تعداد 80 فروند کشتی اقیانوس پیما بوده است ، ارسال گردید. به علت ارسال پرسشنامه ها از طریق فرآیند رسمی اداری، کلیه 80 پرسشنامه ارسالی دریافت گردید.
مشخصات پاسخ دهندگان به پرسشنامه عبارتند از :
دارای مدرک فرماندهی کشتی می باشند . افرادی که دارای شایستگی فرماندهی کشتی دارند بایستی دوره های مختلف شغلی را بگذارند.
درایران پس از طی دوره لیسانس و طی آزمون و کسب گواهینامه افسر دومی، به منظور کسب تجربه و دانش کاری، ابتدا فرد به عنوان افسر سوم کشتی، تعیین می گردد .
پس از کسب 12 تا 18 ماه تجربه مفید دریایی و به شرط دریافت گواهینامه افسر اولی، فرد به عنوان افسر دوم انجام وظیفه می کند.
پس از کسب 18تا 30ماه تجربه مفید دریایی و به شرط داشتن شایستگی و گذرادن دوره های ذیربط، فرد به عنوان افسر اولی کشتی تعیین می گردد.
پس از طی آموزشهای لازم و حضور حداقل به مدت 30ماه به عنوان افسر اول و به شرط طی دوره فرمانده و موفقعت در امتحانات و تأیید کمیته ارتقإ دریانوردان، به سمت فرماندهی تعیین می شود .
همانگونه که ملاحظه می شود، مدت زمانی که لازم است تا پس از اخذا لیسانس به فرماندهی کشتی برسد، به مدت زمانی حدود 15سال نیاز دارد. لذا نظر دهنده (تکمیل کنندگان پرسشنامه) از زمینه دانشی و تجربی کافی برخوردار بوده اند .
به علت یکنواختی آموزشها و استاندارد بودن دوره و تجارب مورد نیاز برای احراز شایستگی دریانوردان که براساس کنوانسیونSTCW95 صورت می گیرد. پاسخهای دریافتی می تواند قابل اعتماد باشد.
عموماً ، کلیه امور در روی کشتی تحت مدیریت فرمانده کشتی انجام می گیرد و مسئول افراد، کشتی و کالا محسوب می شود، لذا مناسبترین فرد برای پاسخ به سئوالات مطرح شده تلقی می شود.
4-1 پردازش اطلاعات
4-1-1 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه اول (تأثیرات عوامل نرم افزاری عوامل مربوط به سازماندهی روی کشتی و موارد مربوط به مدیرت ساحلی و…..)

جدول( 4-1) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه اول
عنوان گزینه فراوانی درصد معتبر فراوانی تجمعی
خیلی کم 1 4 3/0 3/0
کم 2 120 5/7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *