دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره روش نمونهگیری

پژوهش حاکی از ناکارا بودن بازار در تآمین نیازهای مشتریان، افزاریش انتظارات گردشگران مذهبی و رضایت کمتر ایشان از وضعیت موجود است. در این پژوهش عامل مؤلفه های خاص مذهبی در سال ۹۱ از رتبه ی دوم به رتبهی چهارم تنزل پیدا کرده و فرصتهای کم ارزشتری را نسبت به دیگر جاذبه ها به خود اختصاص داده اند.
پژوهش کریمزاده و همکاران(۱۳۹۳) با عنوان” شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد فرصتهای کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی”
قلیپور و کرامتی(۱۳۸۸) در پژوهش خود تحت عنوان” نقش دانش سابق کارآفرین بر تشخیص فرصت کارآفرینانه” بیان میکند که با اینکه عوامل متعددی در خصوص عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت کارآفرینی شناسایی شده که درمیان آنها، نقش دانش سابق کارآفرین از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در بیشتر تحقیقات نظری و تجربی از آن حمایت شده است. آنها در پژوهش خود نشان میدهند که موجودی دانش به تنهایی اثر مستقیم بر تشخیص فرصت ندارد، بلکه با تقویت ساختار شناختی کارآفرین به تشخیص فرصت کمک میکند.به این معنا که دانش سابق فرد، ظرفیت و الگوی ذهنی برای کارآفرین ایجاد می کند که موجب میشود تا آنها اطلاعات جدید را جذب کرده و در نتیجه، در تولید ایده و تشخیص فرصت به آنها کمک کند.
۲-۱۱-۲٫ تحقیقات خارجی
در پژوهشی که توسط جعفر و همکاران (۲۰۱۱) با عنوان “کارآفرینی در صنعت گردشگری:در کشورهای در حال توسعه” صورت گرفت نشان داد که آموزش کارآفرینی و توجه به آن می تواند به بقاء هتلهای کوچک حتی با ۵۰ تخت کمک و به این ترتیب با حفظ کسب و کار گردشگری رونق خود را حفظ می کند.
در پژوهشی که توسط جعفر و همکاران (۲۰۱۵) در مورد ” رشد گردشگری و کارآفرینی: تحلیل تجربی توسعه مناطق کوهستانی” صورت گرفت، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد عواملی مانند تغییرات آب و هوایی زیاد، عدم آگاهی در مورد روند فرصتهای گردشگری، فقدان مهارتهای بازاریابی گردشگری، دانش محدود در مورد چگونگی شروع یک کسب و کار و رضایت از کار فعلی، موانع اصلی توسعهی کسب و کار در مناطق مورد مطالعهی پژوهشگران می باشد.
سلبی و همکارانش (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان ” تحقق فرصت های کسب و کار گردشگری در مجاورت سه پارک ملی در جنوب فنلاند: کارآفرینان و تصمیم گیرندگان محلی” به بررسی تصمیمات کارآفرینان و سرمایهگذاران محلی و تفاوت دیدگاه های آنها نسبت به نوع کسب و کار در زمینهی گردشگری می پردازد.
در پژوهشی که توسط سودابیو همکاران(۲۰۱۴) با عنوان ” کارآفرینی از ورای یک عدسی کیفی: بینش درساخت و ساز و یا کشف فرصت های کارآفرینی ” صورت گرفت، به بررسی آنکه چه چیز در کارآفرینان آنها را به کارآفرینان”کاشف” فرصتهای کارآفرینانه و یا کارآفرینان”خالق” فرصتها تبدیل می کند، می پردازد. از نظر آنها شرایط اجتماعی ، فرهنگی و… نقش عمیقی بر تبدیل کارآفرینان به کاشف و خالق دارد.
تانگ(۲۰۱۲) تأثیر هوشیاری کارآفرینانه بر دستیابی به فرصتهای جدید را مورد مطالعه قرار داده است و نشان داده است که هوشیاری کارآفرینانه که پیش از این در متون علمی بیان شده بود، از موارد بسیار مهم در کارآفرینانی است که فرصتهای جدید را کشف میکنند.
۲-۱۲٫ جنبه نوآوری و مدل مفهومی

 
 
آنچه محقق در این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد، شناسایی فرصتهای کارآفرینی در دو عامل مهم گردشگری در شهرستان مشهد، شامل عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل است. مزیت این تحقیق نسبت به سایر تحقیقها، این است که در این تحقیق با رویکرد تاثیرگذاری گردشگری بر کارآفرینی و کارآفرینی بر گردشگری، به بررسی دقیقتر پرداخته و تصمیم دارد تا به صورت جزئیتر راه های استفادهی کارآفرینان از گردشگری برای رشد اقتصادی و همچنین بهبود کیفیت با توجه به رقابتی شدن را بیان کند.
کارآفرینی فرآیند شناسایی سرچشمهها، تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهاست. از این رو کارآفرینی با شناسایی فرصت و از طریق بررسی امکان بکارگیری مجدد منابع برای ارزشافزایی بیشتر آغاز میگردد .اما بهترین روش شناسایی فرصت، میبایست بهطور ویژه در رابطه با موضوع پژوهش توسعه یابد(لیائو، ویتسل،۲۰۰۸،ص ۲). اولویک(۲۰۰۲و۲۰۰۵) با بحث در مورد اهمیت تجربه مشتری، توجه به ادراک مشتریان از اهمیت و رضایت از وضعیت فعلی خدمات و محصولات را اقدام مؤثری برای شناسایی فرصت معرفی می کند. به همین دلیل در این پژوهش، با بررسی متون علمی، مصاحبه با خبرگان و گردشگران مذهبی در مشهد، عوامل گردشگری به عنوان بستر پژوهش انتخاب، و پس از آن ویژگیهای حائز اهمیت عوامل و یا فرصتهای خرد و کلان انتخاب شد. لذا مدل مفهومی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری مشهد به شرح شکل۲-۱قابل نمایش است.
شکل۲-۱- مدل مفهومی شناسایی پژوهش
شکل۲-۱- مدل مفهومی شناسایی پژوهش
عوامل گردشگری در مشهد
باورهای مذهبی
توان محیطی
محیط احتماعی، فرهنگی و…
جاذیههای گردشگری
حمل و نقل
واحدهای اقامتی
دفاتر خدمات مسافرتی
سازمانها و اتحادیهها
فرصتهای کارآفرینی

۲-۱۳٫ جمع‌بندی
در این فصل، به طور کلی، فرصت کارآفرینانه و صنعت گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در انتهای فصل نیز پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ذکر شد. مدل مفهومی پژوهش نیز خاتمه دهنده این فصل است.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش

۳-۱٫ مقدمه
هدف تمام علوم شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی روش های علمی تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد. اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری از مسائل و رویدادها به دیده تردید می‌نگرد و آنها را با روش های مخصوص و از ابعاد و جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کند تا به علت آنها پی ببرد و راهکار یا الگویی جدید جهت بهبود شرایط ارائه نماید. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد(سخدری،۱۳۸۵).
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:
مقدمه
موضوع پژوهش
نوع پژوهش
جامعه‌ی آماری، روش نمونه‌گیری و نمونه‌ی آماری
روش و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات
روایی( اعتبار) و پایایی ابزارهای مورد استفاده
روش تجزیه و تحلیل داده ها
جمع‌بندی
۳-۲٫ موضوع پژوهش
موضوع پژوهش، شناسایی و اولویتبندی فرصتهای کارآفرینانه در صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است
۳-۳٫ نوع پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده، و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع‌آوری داده‌ها کیفی-کمیاست؛ ابتدا ویژگیهای پدیده شناسای و سپس براساس آنها میتوان در مورد پدیده تحلیل کمی انجام داد. در این حالت مرحله نخست پژوهش کیفی است و مرحلهی دوم کمی است که در دهه های اخیر عنوان پژوه ترکیبی به خود گرفتهاست(داناییفرد، الوانی و آذر،۱۳۹۱)
۳-۴٫ جامعه‌ی آماری
۳-۴-۱٫ جامعه آماری در بخش کیفی
در این پژوهش برای جاذبههای گردشگری جامعه در مرحله کیفی خبرگان گردشگری شامل کارآفرینان حوزه گردشگری، بخش سرمایهگذاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری، مدیر اداره راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی، کارشناس گردشگری شهرداری مشهد، مدیران اجرایی اتحادیه هتلداران و هتلآپارتمانداران مشهد می باشند. در بخش حملونقل جامعه مستقیماً گردشگران هستند.
۳-۴-۲٫جامعه آماری دربخش کمی
جامعه در مرحله کمی گردشگران و مسافران مشهد میباشند. در این پژوهش جامعه نامحدود است.
۳-۵٫ نمونه‌ی آماری
نمونه آماری مجموعه کوچکی از جامعه اماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. به عبارت دیگر، تعدادی از جامعه آماری، نمونه را تشکیل میدهند(اوما سکاران،۱۳۸۸)
۳-۶٫ روش نمونه‌گیری
۳-۶-۱٫ روش نمونهگیری دربخش کیفی
در بخش کیفی در بخش جاذبههای گردشگری برای مصاحبه با خبرگان از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شده است. در روش نمونهگیری قضاوتی، افرادی برای نمونه انتخاب میشوند که برای ارائه اطلاعات مورد نیاز در یهترین موعیت قرار دارند. بنابراین، نمونه برداری قضاوتی هنگامی مورد استفاده است که طبقهی محدودی از افراد دارای اطلاعات اند که پژوهشگر در جستجوی آنهاست(داناییفرد، الوانی و آذر،۱۳۹۱)
در بخش حملومقل درون شهری نمونه گیری در مراکز تجاری و به صورت تصوادفی صورت گرفت.
۳-۶-۲٫روش نمونهگیری در بخش کمی
روش نمونه‌گیری مورد استفاده در بخش کمی، روش خوشهای است. به این صورت که مسافران حاضر در پایانههای حمل و نقل بصورت تصادفی و در یک روز
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس با توجه به حجم نمونه مورد نیاز توزیع پایان نامه انجام شد.
جدول ۳-۱- نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری
جامعه آماری
نمونه آماری
تعدا پرسشنامه جمع‌آوری شده
فرودگاه
نامشخص
۱۲۰
۱۱۷
راه آهن
نا مشخص
۱۴۰
۱۳۲
ترمینال
نا مشخص
۱۲۰
۹۴
مجموع
نامشخص
۳۸۰

۳۴۳
۳-۷٫ روش و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از سه شیوه استفاده شده است که به اختصار شرح داده می‌شوند:
مصاحبه: در بخش جاذبههای گردشگری مصاحبهی عمیقی با خبرگان صنعت تا رسیدن به حد اشباع صورت گرفت. در این بخش با ۱۲ نفر مصاحبه انجام گرفت که نفر هشتم نقطهی اشباع بود اما تا دوازدهمین نفر ادامه داده شد. در نهایت ۱۰ فرصت از میان داده های خام مصاحبهشوندگان شناسایی شد.
مصاحبه‌های ساخت نیافته: در این مصاحبه در صورت به حاشیه کشیده شدن مصاحبه، به سرعت اقدام به جهتدهی دوباره مصاحبه می‌شود. در مصاحبه ساخت نیافته پژوهشگر از چهارچوب تنگ ساخت یافته رهایی می‌یابد و مصاحبه شونده را کاملأ آزاد می‌گذارد تا هر چه در ذهنش می‌آید بگوید و سپس آنها را خود پالایش می‌کند و از آنها اطلاعات را بیرون می‌کشد.(خواجئیان، داتیس،۱۳۸۷،ص ۶۴)
در بخش حمل و نقل از این روش برای انتخاب ویژگیهای حملونقل از دیدگاه گردشگران استفاده شد. در این پژوهش با توجه به بررسی دیدگاه مسافر نسبت به عامل مورد بحث، پژوهشگر روش مصاحبه و به ویژه مصاحبه ساخت نیافته را به عنوان مناسبترین شیوه گردآوری داده برگزید تا همانطور که در فصل دوم به آن اشاره شد با توجه به کمبودها و نیاز مصرف کننده، ویژگیهای مناسب را انتخاب نماید. بنابراین با ۲۹ مسافر و ۱۵ شهروند تا رسیدن به نطقهی اشباع مصاحبه صورت گرفت و در نهایت ۱۱ویژگی مدنظر گردشگران شناسایی شدند.
روش کتابخانه‌ای و جستجو در اینترنت: مقالههایی که در رابطه با شناسایی فرصت انجام شده بود توسط محقق بررسی شد و همچنین از طریق جستجو در اینترنت، به بررسی عامل جاذبههای گردشگری (با محوریت انسان ساخت) و عامل حمل نقل(محوریت درون شهری) در سایر کشوها پرداخته و از این جستجو و پس از اطمینان از اعتبار محتوا، برای بیان نقطه نظر در مصاحبهها بهره گرفته شد.
پرسشنامه: با توجه به اینکه پرسشنامه به عنوان یکی از محبوبترین ابزارهای جمع‌آوری داده مطرح است، لذا از این ابزار برای رتبهبندی فرصتهای شناسایی شده استفاده شد. محقق پرسشنامه ای دارای دو بعد “اهمیت”و “رضایت” با طیف اعداد صفر تا ده که در آن صفر بی ارزشترین و ده با ارزشترین مقدار را دارا است طراحی و اقدام به جمع آوری داده های کمی تحقیق نمود. خلاصه پرسشنامهها در جدول ۳-۲ قابل مشاهده است. این پرسشنامه شامل دو بخش اصلی است:
الف)مشحصات پاسخدهنده:این بخش شامل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخدهندهگان است.
ب)سوالات مرتبط با تغیرهای تحقیق: این بحش متغیرهای تحقیق را انداهگیری میکند و محققساخت است.
جدول ۳-۲- مشخصه پرسشنامه‌ی عوامل مورد بررسی
عامل
فرصت/ویژگی
تعداد سوالات
شماره سوالات
جاذبههای گردشگری
ساخت تلکابین
۲
۱و۲
شکارگاههای مصنوعی
۲
۳و۴
پیست ورزشهای زمستانی
۲
۵و۶
تورهای گردشگری مخصوص معلولین
۲
۷و۸
ورزشهای بومی مانند چوگان
۲
۹و۱۰
پرسیتاری از کودکان و سالخوردگان در مراکز خرید تفریحی
۲
۱۱و۱۲
برگزلری جشنوارهها و فستیوالها
۲
۱۳و۱۴
معرفی جاذبههای گردشگری
۲
۱۵و۱۶
سیستم برنامه ریزی گردشگری
۲
۱۷و۱۸
رستورانهای بینالمللی در مراکز تجاری و تفریحی
۲
۱۹و۲۰
حمل و نقل
قیمت
۲
۱و۲
امنیت
۲
۳و۴
کیفیت
۲
۵و۶
در دسترس بودن
۲
۷و۸
دسترسی به اینترنت در ایستگاهها
۲
۹و۱۰
حمل و نقل معلولین
۲
۱۱و۱۲
حمل راحت بار
۲
۱۳و۱۴
سرگرمی
۲
۱۵و۱۶
سرعت
۲
۱۷و۱۸
آگاهی از زمان و مسیر حرکت
۲
۱۹و۲۰
حمل و نقل به حومه شهر
۲
۲۱و۲۲
۳-۸٫ روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده
۳-۸-۱٫ روایی
مفهوم اعتبار یا روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حدی خصیصه مورد نظر را می‌سنجد (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۷۶). روایی به بررسی ابزار مورد نظر از لحاظ وجود تعداد پرسش کافی و مرتبط برای اندازه‌گیری مفهوم مورد نظر می‌پردازد. برای تأیید روایی محتوایی، پرسش‌نامه‌های مذکور، در اختیار تعدادی از خبرگان و صاحب‌نظران قرار گرفته و پس از اخذ نظرات اصلاحی آن‌ها، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
۳-۸-۲٫ پایایی
مفهوم پایایی با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد( سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۷۶). برای سنجش پایایی ابزارهای اندازه‌گیری، روش‌های مختلفی وجود دارد که در پژوهش حاضر ، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسیه ضریب آلفا ابعاد اهمیت و رضایت در هر متغیر اصلی ابتدا بصورت جداگانه و سپس بهمراه هم انجام پذیرفت.
۳-۸-۲-۱٫ روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه
حتی زمانی که از پرسشنامههای معتبر استفاده میشود برای بررسی پایایی میان پرسشها، اندازهگیری متغیرهای امری ضروری است. براین اساس ضریب پایایی کمتر از ۶/۰ ضعیف، ۷/۰ قابل قبول و بالاتر از ۸/۰خوب قلمداد میشود(داناییفرد و همکاران،۱۳۹۱)
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، آلفای کرونباخ برای هر متغیر، ابتدا در ابعداد اهمیت و رضایت و سپس بهصورت کلی محاسبه شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر جاذبههای گردشگری ۹۴/۰ و برای حملونقل ۹۶/۰ بدستآمد که باتوجه به تعریف بیان شده، این پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار میباشد.

جدول ۳-۳: ضریب آلفای کرونباخ متغییر‌ها و ابعاد تحقیق
متغییرهای اصلی تحقیق
ابعاد هر متغیر
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ ه
ر بعد
آلفای کرونباخ هر متغییر
جاذبههای گردشگری
اهمیت
۱۰
۶۹۴/.
۹۴/۰
رضایت
۱۰
۸۰۶/۰
حمل و نقل
اهمیت
۱۱
۹۱۵/۰
۹۶/۰
رضایت
۱۱
۸۳۶/۰
کل پرسشنامه
۴۲ سوال
۳-۹٫ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از نرم افزار اس.پی.اس.اس و در دونوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل