دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره و

0 Comments

8/7
بی تأثیر 3 350 22 8/29
زیاد 4 644 2/40 70

خیلی زیاد 5 480 30 100
جمع 1598 100%
نمودار ( 4-1) نمودار پاسخ های داده شده به سئوالات فرضیه اول

4-1- 2 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه دوم (تأثیرات عوامل سخت افزاری، موارد مربوط به عوامل کشتی و….. )
جدول( 4-2) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه دوم
عنوان گزینه فراوانی درصد معتبر فراوانی تجمعی
خیلی کم 1 0 0 0
کم 2 28 8/5 8/5
بی تأثیر 3 102 3/21 1/27
زیاد 4 170 4/35 5/62
خیلی زیاد 5 180 5/37 100
جمع 480 100%

نمودار ( 4-2) نمودار پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه دوم
4-1-3 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه سوم (تاثیرات عوامل محیطی ، خارجی و…..)
جدول( 4-3) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه سوم
عنوان گزینه فراوانی درصد معتبر فراوانی تجمعی
خیلی کم 1 4 7/0 7/0
کم 2 60 7/10 4/11
بی تأثیر 3 138 6/24 26
زیاد 4 202 1/36 2/62
خیلی زیاد 5 156 8/27 100
جمع 560 100%

نمودار( 4-3) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه سوم
4-1-4 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه چهارم (تأثیرات عواملی زیست افزاری، موارد عوامل انسانی ، عوامل مربوط به شرایط کار و زندگی و….(
جدول( 4-4) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه چهارم
عنوان گزینه فراوانی درصد معتبر فراوانی تجمعی
خیلی کم 1 6 6/0 6/0
کم 2 88 5/8 1/9
بی تأثیر 3 228 1/22 2/31
زیاد 4 398 6/38 8/69
خیلی زیاد 5 310 2/30 100
جمع 1030 100%

نمودار ( 4-4) نمودار پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه چهارم
4-2 بررسی و تحلیل دادها
برای تأیید یا رد فرضیه ها، از روش آمار توصیفی بلحاظ اینکه کل جامعه آماری را مورد تحلیل قرار می دهیم، بکار گرفته شده است و از روش نسبتها برای توصیف داده ها برای آزمون فرضیه ها، استفاده شده است. ، به منظور آگاهی از اطلاعات پرسشنامه، پاسخهای ارائه شده توسط شرکت کنندگان در این تحقیق، در جداول جداگانه و به تفکیک ارائه شده است، لازم به ذکر است که در توصیف و تحلیل داده ها از جمع نمرات خام هر پاسخ دهنده در پرسشنامه استفاده شده است و هر یک از اعضای جامعه آماری نظرات خود را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت برای هر سئوال اعلام کرده اند، به منظور سهولت در استنتاج درصدها در جداول، از مقیاس 5 درجه ای (بی اثر،کمی،متوسط،زیاد،خیلی زیاد) استفاده شده است .
روش نسبتها (توصیفی)
در این روش به برآورد نسبت موفقیت داده ها در جامعه آماری، پرداخته می شود. از پرسشنامه ها که در مقیاس لیکرت ، تهیه و تکمیل گردیده اند با عنایت به تعداد پاسخهای بالای حد متوسط و پایین آن، میزان موافقت و عدم موافقت تعریف می شود . برای هریک از فرضیه این موضوع در جدول جداگانه تهیه شده و براساس ملاک آزمون نسبتها، فرضیه ها تحت آزمون قرار گرفته اند. در ادامه هر یک از فرضیه ها بر اساس این روش مورد سنجش قرار می گیرند.
بطور کلی اگر چنانچه بیش از 50% از نمونه ها با فرضیه موافق باشد، فرضیه پذیرفته می شود. برای اطمینان بیشتر و پذیرش قوی، میزان ، بزرگتر یا مساوی 80% در نظر گرفته شده است.

آزمون فرضیه اول:
مولفه نرم افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است.
حداقل 80% پاسخ دهندگان با فرضیه یک موافق هستند
حداکثر 80% پاسخ دهندگان با فرضیه یک مخالفند
مشاهدات
از تعداد 1598 پاسخ 124مورد گزینه های (1) و (2) و تعداد 350 مورد گزینه (3) یا گزینه بی اثر و تعداد 1124 مورد گزینه های (4) و (5) را پاسخ گفته اند.
جدول زیر خلاصه این اعداد را نشان می دهد:
موافق 1124
مخالف 124
جمع 1248
برای محاسبه از ملاک آزمون آماری زیر استفاده می شود:

( موافقت فرضی)
) موافقت در نمونه)
.20 = q (عدم موافقت)
(تعداد نمونه )
(سطح اطمینان)

بامراجعه به جدول توزیعZ ، میزان Z استخراجی از جدول برابر (33/2-) می باشد که از میزان آماره محاسبه شده کمتر است و فرض H0حفظ می شود. لذا در سطح اطمینان 99% می توان ادعا نمود که بیش از 80% پاسخ دهندگان در جامعه آماری فرضیه یک را تأیید نموده اند.

آزمون فرضیه دوم:
مولفه سخت افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است.
حداقل 80% پاسخ دهندگان با فرضیه یک موافق هستند
حداکثر 80% پاسخ دهندگان با فرضیه یک مخالفند

مشاهدات
از تعداد 480 پاسخ 28مورد گزینه های (1) و (2) و تعداد 102 مورد گزینه (3) یا گزینه بی اثر و تعداد 350 مورد گزینه های (4) و (5) را پاسخ گفته اند.

جدول زیر خلاصه این اعداد را نشان می دهد:
موافق 350
مخالف 28
جمع 378

برای محاسبه از ملاک آزمون آماری زیر استفاده می شود:

(موافقت فرضی)
) موافقت در نمونه)
(عدم موافقت)
(تعداد نمونه )
(سطح اطمینان)

بامراجعه به جدول توزیعZ ، میزان Z استخراجی از جدول برابر (33/2-) می باشد که از میزان آماره محاسبه شده کمتر است و فرض H0حفظ می شود . لذا در سطح اطمینان 99% می توان ادعا نمود که بیش از 80% پاسخ دهندگان در جامعه آماری فرضیه دو را تأیید نموده اند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آزمون فرضیه سوم
مولفه محیطی عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است.
حداقل 80% پاسخ دهندگان با فرضیه یک موافق هستند
حداکثر 80% پاسخ دهندگان با فرضیه یک مخالفند

مشاهدات
از تعداد 560 پاسخ 64مورد گزینه های (1) و (2) و تعداد 138 مورد گزینه (3) یا گزینه بی اثر و تعداد 358 مورد گزینه های (4) و (5) را پاسخ گفته اند.
جدول زیر خلاصه این اعداد را نشان می دهد:
موافق 358
مخالف 64
جمع 422

برای محاسبه از ملاک آزمون آماری زیر استفاده می شود:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *