دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

۲- یافته­های توصیفی

 

در این فصل، براساس جدول شماره ۴–۱، یافته­های توصیفی پژوهش در قالب میانگین، انحراف استاندارد، کمینه، بیشینه متغیر­های واسپین و کمرین در آزمودنی­ها ارائه شده­اند.

 

جدول ۴- ۱: آمار توصیفی واسپین و کمرین

متغیرگروهمیانگینانحراف استانداردکمینهبیشینهتعداد
واسپین

(پیکوگرم در میلی لیتر)

تمرین۳۴/۲۱۶/۱۰۰/۱۳۱/۴۱۶
کنترل۷۳/۱۲۳۹/۳۴۵/۶۵۵/۱۷۱۲
کمرین

(نانوگرم در میلی لیتر)

تمرین۳۱/۵۲۹۵/۱۳۴۱/۳۰۸۲/۷۶۱۶
کنترل۵۹/۲۱۸۵/۶۹۷/۱۱۳۵/۳۳۱۲
وزن آزمودنی‌هاتمرین۷۷/۲۱۶۱۶/۱۴۱۹۵۲۴۵۱۶
کنترل۲۳/۲۳۰۸۲/۱۹۲۱۰۲۷۰۱۲

 

همانگونه که در جدول ۴-۱ مشخص می باشد، میانگین واسپین در گروه کنترل (۷۳/۱۲ پیکوگرم در میلی‌لیتر) نسبت به گروه تمرین (۳۴/۲ پیکوگرم در میلی­لیتر) بالاتر می­باشد. از طرف دیگر میانگین کمرین در گروه تمرین (۳۱/۵۲ نانوگرم در میلی لیتر) نسبت به گروه کنترل (۵۹/ ۲۱ نانوگرم در میلی لیتر) بالاتر می باشد.

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی