دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

نمودار 4- 1: میانگین و انحراف استاندارد واسپین در گروه‌های کنترل و تمرین

 

4-3-2- سوال پژوهشی دوم

آیا هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد تاثیر معناداری بر تغییرات کمرین موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی دارد؟

 

با در نظر داشتن جدول 4-3، میانگین سطوح کمرین در گروه تمرین (31/52) بالاتر از گروه کنترل (59/21) می‌باشد و براساس مقدار t (66/7) به دست آمده در درجه آزادی 26، تفاوت معناداری بین میزان کمرین گروه‌های تمرین و کنترل  هست (0001/0P<).

 

جدول 4- 3: مقایسه تأثیرتمرینات هوازی بر سطوح پلاسمایی کمرین در گروه‌های تمرین و کنترل

کمیت گروه میانگین انحراف استاندارد مقدار t درجه آزادی مقدار  p
کمرین

(نانوگرم در میلی‌لیتر)

تمرین 31/52 95/13 66/7 26 0001/0
کنترل 59/21 85/6

 

 

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی