دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

Different direction concept with thoughtful businesswoman next to chalkboard with arrows sketch

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

1969-1900

هوش و هیجان بعنوان حوزه های جداگانه و محدود

در حوزه عواطف ، مباحث پیرامون مساله تخم مرغ و مرغ بود که کدام آغاز به وجودآمده می باشد.اول واکنشهای فیزیولوژیک به وجودآیند بعد هیجان یا بالعکس.در حیطه های دیگر داروین روی موضوع وراثت و تکامل پاسخهای هیجانی بحث می نمود.اما طی این دوره اغلب هیجان بعنوان موضوعی که تحت این عوامل فرهنگی قرار می گیرد مورد توجه بود(دی یر ، 1983)
1989-1970

مطالعات اولیه پیرامون هوش هیجانی

در این دوره حوزه های شناخت و هیجان مورد مطالعه قرار گرفتند تا مشخص گردد که هیجان و شناخت روی یکدیگر تاثیر متقابل دارند(مایر ، 1995)همچنین در این دوره حوزه ارتباطات غیر کلامی توسعه پیدا نمود و مقیاسهایی برای دریافت اطلاعات   غیر کلامی(که گاهی عاطفه هستند)از چهره و قیافه افراد اختصاص می پیدا نمود.در حوزه هوش مصنوعی بررسیها و آزمایشها در مورد این موضوع بود که رایانه ها چگونه می توانند حالتهای هیجانی را درک کنند(دی یر ، 1983)

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران